Kan het Private Lease contract verlengd worden?

Ja, verlengen is mogelijk tot een maximale looptijd van 60 maanden. Neem hiervoor contact op met ons.

Ik verhuis naar het buitenland. Kan ik mijn auto meenemen?

Nee, dit kan helaas niet. Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient u in Nederland woonachtig te zijn. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons.

Ik rijd meer dan afgesproken, en nu?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u meer of minder kilometers rijdt dan dat u in uw Private Lease contract op heeft laten nemen. Wij vinden het belangrijk dat u niet onnodig met onverwachte kosten wordt geconfronteerd.
Om deze reden benaderen wij u eenmaal per jaar met het verzoek uw kilometerstand door te geven. Wanneer u meer kilometers heeft gereden dan in het contract is opgenomen, dan worden deze jaarlijks met u afgerekend tegen de prijs welke op uw contract staat vermeld.
Wanneer uw situatie wijzigt door bijvoorbeeld verhuizing of het wijzigen van werklocatie en u voorziet hierdoor een structurele wijziging in het aantal kilometers, dan kunt u contact opnemen met ons. In overleg zullen wij u voorzien van een aangepast voorstel om onnodige kosten achteraf te voorkomen.

Kan ik bij inname aanwezig zijn?

U levert de auto in bij de Lease-vestiging aan de Hooglandseweg 8 te Vuren. De staat van de auto wordt dan direct in uw bijzijn beoordeeld door een medewerker van de afdeling remarketing van SternLease. Desgewenst ontvangt u dan een kopie van het innameformulier waaruit de innamestaat van de auto blijkt.

Is Private Lease een financiering?

Nee, het full operationeel leasen van een auto wordt volgens de huidige wet- en regelgeving niet gezien als een vorm van financiering. SternLease is eigenaar van de auto.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Hiervoor hebben wij een kopie van uw geldige Nederlands rijbewijs nodig.
Iedereen dient voorzichtig om te gaan met zijn of haar identiteit. Wij willen u er graag op wijzen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een app heeft ontwikkeld om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Download de app “KopieID” in de App Store, Play Store of de Windows Phone Store. Let op dat u alleen uw BSN-nummer verwijdert. Uw rijbewijsnummer dient zichtbaar te blijven.

Is Private Lease ook mogelijk voor bedrijven?

Nee, Private Lease is een consumentenproduct. Zoekt u een oplossing voor uw medewerkers of uw bedrijf? Neemt dan contact met ons op.

Op welke naam wordt het kenteken geregistreerd?

Het voertuig wordt op uw naam gesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen.
Dit betekent dat het voertuig in het kentekenregister van het RDW op uw naam wordt geregistreerd en dat in een apart register wordt geregistreerd dat het voertuig eigendom is van SternLease.

Kan ik nadat ik het leasecontract heb ondertekend nog van het leasecontract afzien?

Ja, dat kan. U heeft namelijk 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u een leasecontract kosteloos kunt ontbinden tot 14 dagen nadat wij het door u ondertekende leasecontract hebben ontvangen.

Waar gaan mijn bekeuringen heen?

Omdat het voertuig op uw naam staat geregistreerd worden eventuele boetes en naheffingen parkeerbelastingen en dergelijke direct aan u opgelegd. Indien een boete, naheffing parkeerbelastingen of dergelijke toch door SternLease is ontvangen dan zal deze aan u worden gefactureerd.

Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?

U heeft recht op hulp in geval van pech onderweg. Hiertoe belt u met het SternMobility alarmnummer 020 – 658 3993. Indien het voertuig niet ter plaatse gerepareerd kan worden zal het worden afgesleept naar het dichtstbijzijnde reparatie- of bergingsbedrijf.

U heeft geen recht op kosteloze pechhulp in situaties zoals:

 • Tanken verkeerde brandstof
 • Lege brandstof tank
 • Sleutels verloren
 • Deuren op slot, sleutels in het voertuig
 • Etc.

Sternlease kan in deze gevallen hulp voor u regelen, u dient zelf de eventuele kosten te betalen.

Wat gebeurt er wanneer ik kom te overlijden?

Bij overlijden van de contractant wordt het contract kosteloos beëindigd. Indien de nabestaanden de overeenkomst wensen voort te zetten, dan kunnen zij contact opnemen met SternLease. De nieuwe contractant zal opnieuw financieel beoordeeld worden en voortzetting van de overeenkomst zal afhankelijk zijn van de uitslag van deze beoordeling.

Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?

Bij opzegging na het eerste jaar geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende leasetermijnen.

Rekenvoorbeeld 1:
Stel u heeft gekozen voor een looptijd van 48 maanden. De overeengekomen leaseprijs bedraagt €250,00 inclusief BTW. Stel, u wilt na 42 maanden het leasecontract voortijdig beëindigen.
De rekensom ziet er dan als volgt uit:
Beëindigingskosten zijn dan: 40% van (6 maanden x €250,00) = €600,00
Naast het maximum percentage dat wij hanteren voor de opzeggingsvergoeding, is deze vergoeding tevens gemaximeerd op het verschil dat u zou hebben betaald wanneer u het contract bij aanvang voor de kortere looptijd bent aangegaan.

Rekenvoorbeeld 2:
In het eerste voorbeeld heeft u 42 maanden à €250,00 betaald en is de opzeggingsvergoeding op €600,00 vastgesteld. De periode van 42 maanden kost €10.500,00 + €600,00 = €11.100,00
Als u direct had gekozen voor een periode van 42 maanden met als tarief bijvoorbeeld €262,50 dan had u over 42 maanden € 11.025,00 betaald.
Dat is €75,00 lager waardoor de opzeggingsvergoeding €525,00 in plaats van €600,00 wordt.
Naast deze vaste opzeggingsvergoeding rekenen wij de meer gereden kilometers met de u af, waarbij wij rekening houden met eerdere verrekeningen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Mogen er andere personen in mijn Private Lease auto rijden?

Iedereen met een in Nederland geldig rijbewijs en toestemming van de contractant mag in de auto rijden.

Wat als ik snel over mijn nieuwe auto wil beschikken?

Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn waarom u uw nieuwe auto op korte termijn nodig hebt. U kunt er in dat geval voor kiezen om af te zien van de 14 dagen bedenktijd. U dient hier een aanvullende verklaring voor te ondertekenen bij een van onze vestigingen. Als u hier gebruik van wenst te maken dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons, zodat wij een afspraak voor u kunnen maken.

Waarom heb ik geen bijtelling bij een Private Lease contract?

Bijtelling is alleen van toepassing wanneer uw werkgever u een auto beschikbaar stelt en hiervoor de kosten op zich neemt. Omdat u het contract als privé persoon afsluit en de leasekosten zelf betaalt, is er dus geen sprake van bijtelling.

Wat zijn voorraad auto’s?

Voorraad auto’s zijn nieuwe, vaak rijk uitgeruste auto’s die bij de Stern dealers op voorraad staan. Deze auto’s zijn al samengesteld en kunnen niet meer gewijzigd worden. Het voordeel van deze auto is dat hij snel geleverd kan worden. De tarieven zijn vastgesteld op een looptijd van 36 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Maar andere looptijden en jaarkilometrages zijn natuurlijk ook mogelijk.

Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van onderhoud en de wettelijk verplichte APK keuring. Voor het plannen van het onderhoud dient u gebruik maken van onze online afspraak planner. U kunt er dan voor kiezen of u gebruik wilt maken van onze gratis haal- en breng service bij onderhoud.

Er staat een BKR codering achter mijn naam, kom ik in aanmerking voor een Private Lease contract?

Iedere aanvraag voor Private Lease wordt individueel beoordeeld. Het BKR kent verschillende coderingen, ook positieve registraties. Het hangt af van de aard van de codering(en) en de financiële beoordeling van uw aanvraag of u wel of niet in aanmerking komt voor een Private Lease contract.

Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?

U dient voor het transport van het voertuig na een aanrijding gebruik te maken van de op de groene kaart vermelde hulporganisatie die krachtens de WA-verzekering van het voertuig voor transport dient zorg te dragen. Krijgt u van SternLease andere instructies dan volgt u deze op.

Bouw ik schadevrije jaren op wanneer ik een auto lease bij jullie?

Ja. Indien u geen verwijtbare schades rijdt gedurende uw overeenkomst zullen wij uw opgebouwde schadevrije jaren bijhouden. Aan het einde van de lease periode kunt u een de schade historie bij ons opvragen.

Hoe werkt de klachtenprocedure?

SternLease besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Is de dienstverlening niet naar wens, laat het ons dan graag weten.
Dit kan door contact op te nemen met ons via:
Telefoonnummer : 020-6583970
e-mail : klacht@sternlease.nl
Binnen 1 werkdag zullen wij persoonlijk contact met u opnemen.
Wij streven ernaar om uw klacht binnen 5 werkdagen naar tevredenheid op te lossen

Geschillencommissie
Bent u uiteindelijk niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw bezwaren voorleggen aan de Geschillencommissie van de Stichting Keurmerk Private Lease (www.degeschillencommissie.nl):
Geschillencommissie Keurmerk Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Wat gebeurt er als ik de auto inlever met schade?

De staat van de auto en de aanwezigheid van inleverschades wordt vastgelegd in een innamerapport,
Hiervoor ontvangt u geen factuur. Bij grotere schades die niet onder reguliere gebruikersschade vallen geldt de eigen bijdrage per schadegeval. Alle details vindt u terug in het innameprotocol.

Wordt de leaseovereenkomst geregistreerd bij het BKR?

Ja, de leaseovereenkomst wordt geregistreerd in het CKI-register (Centraal Krediet Informatiesysteem) van het BKR te Tiel. Registratie zal plaats vinden onder de code OA (operationele autolease).
Vanuit Stichting Keurmerk Private Lease is de hoogte van de registratie vastgesteld op 65% van de som van de leasetermijnen.

Voorbeeld berekening:
Stel, de maandtermijn bedraagt €200,00 per maand gedurende 36 maanden.
Het bedrag wat bij BKR geregistreerd wordt bedraagt in dit geval:
65% van €200,00 = € 130,00
€ 130,00 x 36 maanden = € 4.680,00

Hebben wijzigingen op het gebied van (houderschaps-)belasting invloed op het maandbedrag?

Het maandbedrag kan veranderen als gevolg van fiscale wijzigingen. Fiscale oorzaken zijn bijvoorbeeld wijzigingen van de houderschapsbelasting, assurantiebelasting of de btw.
De houderschapsbelasting kan ook wijzigen wanneer u verhuist naar een andere provincie. Dit geldt overigens ook wanneer u een auto koopt. In onze algemene voorwaarden vindt u alles tot in detail terug.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Betaling van de door u verschuldigde bedragen vindt plaats door middel van een automatische incasso. U verstrekt hiervoor voor ingang van de contractduur een, door u ingevulde en ondertekende, machtiging tot automatische incasso.

Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?

Indien aan u een vervangend voertuig ter beschikking wordt gesteld zal dit minimaal een voertuig uit het zogenoemde A-segment zijn. Typische kenmerken voor dit segment zijn onder meer een beperkte lengte tot ongeveer 3,5 meter en 4 zitplaatsen.

Wat zit er allemaal standaard in mijn Private Lease contract?

In de prijs inbegrepen zijn de kosten voor het gebruik van de auto:

 • Afschrijving
 • Rente
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Onderhoud, reparatie en vervanging van banden bij normale slijtage
 • All-risk verzekering (WA + Casco)
 • OIV (ongevallen-inzittenden-verzekering)
 • Verhaalsrechtsbijstand (Verkeer)
 • Vervangend vervoer na 48 uur
 • 24h pech hulp
 • Haal- en brengservice bij onderhoud en reparatie

Niet standaard bij de prijs inbegrepen: de brandstofkosten, bekeuringen, winterbanden en een eigen bijdrage bij schade.

Wordt er een leeftijdsgrens gehanteerd voor het afsluiten van een Private Lease contract?

Ja, dit product is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder en in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs. Bij ons geldt geen maximum aanvangsleeftijd voor dit product.

Welke kosten zijn niet inbegrepen in het Private Lease contract?

Alle kosten die niet in de voorgaande opsomming zijn opgenomen. Zo komen bijvoorbeeld de kosten van brandstof, van parkeren, van wassen van het voertuig, van updates van het navigatiesysteem (indien aanwezig in het voertuig), van bekeuringen en tolgelden voor uw eigen rekening.

Kan iemand anders dan de contractant borg staan?

Nee, dat is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om samen met uw partner een aanvraag te doen.

Zijn er andere verzekeringen van toepassing?

Uw verzekeringsdekking hebben wij standaard uitgebreid met een Ongevallen inzittenden verzekering (OIV) en een verhaalrechtsbijstandverzekering(verkeer). De voorwaarden hiervan zijn opgenomen in de bijgevoegde voorwaarden van de verzekeraar.

Hoe herken ik dat het product voldoet aan de eisen vanuit Stichting Keurmerk Private Lease?

Wanneer het product voldoet aan alle eisen en normen zoals opgesteld door Stichting Private Lease vindt u de logo’s van het Keurmerk terug op alle offerte- en contract documenten. Wanneer het product van de aanbieder is gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Private Lease, kent deze aanbieder een deelnemerspagina op de website van de stichting. Daarnaast ontvangt u bij elk Private Lease aanbod de Algemene Voorwaarden Private Lease zoals opgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze voorwaarden vindt u hier.

Hoe wordt er beoordeeld of het aangaan van een Private Lease contract voor mij financieel haalbaar is?

Wij willen uiteraard voorkomen dat iemand maandelijkse verplichtingen aangaat die niet passen bij zijn of haar persoonlijke situatie. Om te bepalen of het aangaan van een Private Lease contract financieel verantwoord is werken wij samen met EDR Credit Services. EDR voert de (verplichte) financiële toetsing uit.
Zij voorzien ons van een advies op basis van uw persoonlijke situatie. Dit doet EDR door het toepassen van de leennorm zoals vastgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease en toetsing bij het Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Op deze wijze weet u en weten wij dat u een verantwoorde keuze maakt voor het Private Lease product.

Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?

Afhankelijk van uw individuele keuze heeft u een eigen bijdrage bij schade. U kunt kiezen uit een aantal opties voor de eigen bijdrage. De eigen bijdrage zal worden vermeld op uw leasecontract.
Bij de 3e niet verhaalbare schade in een periode van 12 maanden zal de eigen bijdrage bij schade worden verhoogd. De eigen bijdrage is nooit hoger dan € 500,- per schadegeval vóór de genoemde verhoging en is nooit hoger dan € 1.000,- na de genoemde verhoging

Mijn eerste factuur is hoger dan het maandtermijn op mijn overeenkomst. Hoe kan dit?

Bij ons betaalt u altijd één maandtermijn vooruit. Dit betekent dus dat u betaalt voor de komende maand. Het kan zijn dat op de eerste factuur ook een resterend aantal dagen van de huidige maand van aflevering verwerkt staat. Uw eerstvolgende maandfactuur zal dus overeenkomen met het maandtermijn op uw overeenkomst.

Is de auto aan het einde van het contract van mij?

Nee, privé lease is geen lening, het eigendom van de auto ligt bij Stern. U hoeft bij privé lease dan ook geen slottermijn te voldoen.

Is een aanbetaling vereist / mogelijk?

SternLease werkt niet met aanbetaling of vooruitbetaling. Ook wordt geen borg gevraagd bij aanvang van de overeenkomst.

Is een volle tank brandstof altijd inbegrepen in de kosten rijklaar maken?

Per merk is bepaald of brandstof in de kosten rijklaar maken zit. Indien uw auto vol met brandstof wordt afgeleverd zal SternLease u hiervoor niets in rekening brengen.

Is mijn auto overal verzekerd?

Uw leaseauto is bijna in alle Europese landen verzekerd. Welke landen dit zijn vindt u terug op uw verzekeringsbewijs, ook wel bekend als de groene kaart. Meer informatie betreft de verzekering vind u in onze verzekeringsvoorwaarden.

Zitten er winterbanden in mijn contract?

Winterbanden zijn niet opgenomen in een Private Lease contract. Het is wel mogelijk om vier seizoenen banden aan uw contract toe te voegen.

Stern heeft het Keurmerk Private Lease

Logo-Keurkmerk-Private-Lease-Blauw

Het Keurmerk
Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om een betrouwbaar privé leasecontract af te sluiten.

De 5 zekerheden

Eerlijke voorwaarden
Compleet product
Bescherming tegen te hoge financiële lasten
14 dagen bedenktijd
Zekerheid bij klachten

www.keurmerkprivatelease.nl

SternLease

Regel het eenvoudig online 

Contact met de private lease afdeling

Vragen? Onze deskundige lease-adviseurs helpen u graag verder. Bel of mail ons:

020 - 658 3933
Stel een vraag

Bekijk de privé lease acties

Flexibel leasen? Shortlease kan bij ons voor een periode van 1 tot 24 maanden. Uw auto is direct beschikbaar.

Bekijk onze modellen »

Bekijk onze voorraad lease auto's

Stern heeft een uitgebreid aanbod aan voorraad auto's. Deze auto's zijn direct leverbaar tegen een scherpe maandprijs!

Bekijk de voorraad auto's »