Gedragscode Stern Groep N.V.

Artikel 1 - Integriteit
Stern Groep N.V. en haar groepsmaatschappijen, hierna: Stern Groep, voeren hun activiteiten uit met integriteit, oprechtheid en openheid, met respect voor de belangen van degenen met wie zij zaken doen en voor de samenleving in het algemeen. Integriteit is van essentieel belang voor de activiteiten van Stern Groep en mag onder geen beding ondergeschikt worden gemaakt aan de resultaten.

Artikel 2 - Wet- en regelgeving
Stern Groep houdt zich aan de wet- en regelgeving. Deze wetten en regels zijn talrijk en veelal complex. In geval van twijfel moet een medewerker aan zijn directe leidinggevende uitleg vragen over deze wettelijke vereisten.

Artikel 3 - Medewerkers
De werving, indienstneming en promotie van medewerkers geschiedt uitsluitend op basis van kwalificaties en capaciteiten (waaronder reputatie en betrouwbaarheid). Stern Groep streeft ernaar eenieder in staat te stellen zijn talenten te ontwikkelen (bijvoorbeeld door middel van opleidingsprogramma's). Stern Groep acht veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers van fundamenteel belang. Stern Groep is van mening dat goede communicatie met haar medewerkers essentieel is.

Artikel 4 - Milieu, veiligheid en gezondheid
Stern Groep streeft ernaar haar bedrijf uit te oefenen, op een duurzame wijze die het milieu zoveel mogelijk ontziet. Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers, klanten en het publiek te kunnen beschermen, heeft Stern Groep procedures en nalevingprogramma's ingesteld om een zo gering mogelijk nadelig effect op het milieu te garanderen. Deze procedures en programma's worden periodiek beoordeeld en indien nodig aangepast.

Artikel 5 - Klanten en leveranciers
• Steekpenningen
Stern Groep is er ten stelligste tegen gekant dat Stern Groep-medewerkers steekpenningen of andere zaken van waarde verstrekken of aannemen om zakelijke of financiële voordelen te behouden of te verlenen. Stern Groep-medewerkers dienen iedere vraag om of aanbod van steekpenningen of andere zaken van waarde onmiddellijk af te wijzen.
• Zakelijk onthaal
Het aanvaarden en aanbieden van een zakelijk onthaal in het kader van de bedrijfsuitoefening van de Vennootschap wordt, mits binnen de grenzen der redelijkheid, als aanvaardbaar beschouwd.
• Geschenken
Over het geven van geringe zakelijke geschenken aan personen dient in overleg met de direct leidinggevende van de schenker te worden besloten op basis van gebruiken en regelgeving. Geschenken met een totale waarde van maximaal EUR 100 per jaar zijn in de meeste gevallen niet strijdig met deze gedragscode en wekken niet de schijn van strijdigheid.
• Fooien en geschenken
Iedere medewerker dient aan zijn of haar direct leidinggevende opgave te doen van fooien en andere geschenken die zijn ontvangen van klanten, leveranciers of andere externe derden en mag een geschenk slechts na goedkeuring van zijn of haar direct leidinggevende behouden. Ontvangen fooien dienen te worden gestort in een collectieve fooienpot. Uitdelingen uit een dergelijke fooienpost zal op regelmatige basis plaatsvinden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de vestigingsmanager aan de hand van een tevoren opgestelde verdeelsleutel.

Artikel 6 - Strijdigheid van belangen
Stern Groep-medewerkers dienen persoonlijke activiteiten en financiële belangen te mijden die nadelig zouden kunnen zijn voor de belangen van Stern Groep, zouden kunnen resulteren in loyaliteitsconflicten of strijdige belangen, een effectieve functievervulling in de weg zouden kunnen staan of de schijn van strijdige belangen zouden kunnen wekken.
Stern Groep erkent dat haar medewerkers over financiële of zakelijke belangen buiten hun beroepsmatige activiteiten bij Stern Groep mogen beschikken. Zij vraagt echter van deze medewerkers dat zij dergelijke belangen - voor zover deze te maken kunnen hebben met activiteiten van Stern Groep-maatschappijen - opgeven aan hun direct leidinggevende die op diens beurt daarvan melding maakt aan de Directie van Stern Groep. 

Artikel 7 - Verslaglegging
De financiële en operationele administratie van Stern Groep, evenals de daaraan ten grondslag liggende documenten, dienen een accurate weergave en verantwoording te zijn van de aard van de uitgevoerde transacties en moeten vatbaar zijn voor accountantscontrole. Er zullen geen niet-verantwoorde rekeningen, gelden of bezittingen worden aangehouden of gecreëerd. 

Artikel 8 - Maatschappelijke activiteiten
Stern Groep houdt zich afzijdig van (partij)politiek en verricht geen betalingen aan politieke partijen of aan de fondsen van groeperingen wier activiteiten zijn gericht op de behartiging van politieke belangen.
Stern Groep streeft er naar om in te gaan op verzoeken van overheids- en andere instanties om informatie over, commentaar op of meningen over aangelegenheden die voor hun zaken van belang zijn en om bij te dragen aan de totstandkoming van voorgestelde wet- en regelgeving op gebieden die hun legitieme belangen kunnen raken. Medewerkers zullen, via hun directe leidinggevenden, er voor zorgdragen dat dergelijke verzoeken tijdig worden door gegeven aan de Directie van Stern Groep. 

Artikel 9 - Economische mededinging
Stern Groep gelooft in eerlijke en open mededinging binnen het kader van de geldende mededingingswetgeving. Stern Groep verstrekt van tijd tot tijd handreikingen aan medewerkers om ervoor te zorgen dat zij van de mededingingswetgeving op de hoogte zijn en deze op de juiste wijze toepassen. 

Artikel 10 - Effectentransacties
Om zelfs maar de schijn van handel met voorkennis te vermijden, heeft Stern Groep strenge regels opgelegd aan medewerkers die in de uitoefening van hun functie kennis dragen van de gang van zaken bij Stern Groep die nog niet naar buiten is gebracht. Krachtens deze regels is het deze medewerkers slechts toegestaan om gedurende bepaalde perioden in aandelen Stern Groep te handelen. Om de naleving van deze regels te waarborgen, dient voor alle voorgenomen transacties vooraf de goedkeuring te worden verkregen van de daartoe door de Directie aangewezen compliance officer.