Gepubliceerd: 12-11-2014 00:00

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt de resultaten over het 3e kwartaal 2014 bekend:

Het operationeel bedrijfsresultaat over het 3e kwartaal 2014 bedraagt € 1,2 miljoen tegenover € 1,6 miljoen over het 3e kwartaal 2013. Reorganisatielasten komen over het 3e kwartaal uit op € 0,8 miljoen (Q3-2013: nihil).

Het operationeel bedrijfsresultaat over de eerste drie kwartalen van 2014 is € 4,7 miljoen tegenover € 8,5 miljoen over dezelfde periode in 2013. De reorganisatielasten zijn € 1,9 miljoen (2013: € 3,5 miljoen).

Het resultaat na belastingen over de eerste drie kwartalen 2014 bedraagt € 0,1 miljoen tegenover € 1,5 miljoen over dezelfde periode 2013.

De solvabiliteit is eind september 2014 uitgekomen op 25,9% (ultimo 2013: 26,6%), de intrinsieke waarde per aandeel bedraagt € 24,11 (ultimo 2013: € 24,50).

Ontwikkeling divisies:Met inbegrip van lopende reorganisaties wordt verwacht dat het resultaat na belastingen de rest van het jaar duidelijk positief zal blijven.

  • Stern Dealers: het marktaandeel personenauto’s in Q3-2014 is 5,7% (Q3-2013: 5,0%) en bedrijfswagens 8,4% (Q1-2013: 6,8%)
  • Stern Financial Services: het aantal leasecontracten is in 2014 met 13,8% belangrijk toegenomen tot 7.931 contracten. De verhuurvloot is in 2014 met 3,9% toegenomen tot 2.156 voertuigen
  • Stern Mobility Services: SternSchade en SternRent draaien relatief goed, terwijl de verdere uitrol van SternPoint wordt aangehouden.

Stern Dealers vergroot marktaandeel 

De markt voor geregistreerde nieuwe personenauto’s daalde in het 3e kwartaal 2014 met 5,4% verder tot 85.265 stuks (Q3-2013: 90.133). Vooral het aantal registraties van Ford (-29,7%) en Renault (-28,7%) viel sterk tegen. Mercedes (+24,7%) en Fiat (+16,8%) lieten daarentegen juist een stijging zien. Stern Dealers realiseerde in deze moeilijke markt een afzet van 4.846 nieuwe personenauto’s; een toename van 8,8% ten opzichte van het 3e kwartaal 2013 (4.462 stuks). Stern Auto (Mercedes: +83,1%), Svala Auto (Volvo: +10,9%) en Heron Auto (Volkswagen: +16,9%) deden het beter dan de markt. Terwijl de registraties van Ford landelijk met -29,7% sterk terugvielen, bleef de daling van het aantal verkochte Fords van Ardea Auto beperkt tot -17,7%. Door de relatief goede prestaties van Stern Dealers steeg het marktaandeel opvallend van 5,0% naar 5,7% (+14,7%).

De markt voor nieuwe bedrijfswagens steeg met 5,0% tot 11.596 stuks. Vooral Ford deed met een toename van 65,4% goede zaken. Ook Ardea Auto verkocht het 3e kwartaal meer nieuwe bedrijfswagens (+73,8%). Daarmee steeg het marktaandeel van Stern Dealers van 6,8% over het 3e kwartaal 2013 naar 8,4% over het 3e kwartaal 2014 (+23,9%).

Financiële gang van zaken  

De netto omzet is het 3e kwartaal 2014 fractioneel toegenomen tot € 213,0 miljoen door de toename van het aantal verkochte nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens. De gemiddelde omzet per nieuwe personenauto bleef vrijwel gelijk aan het 3e kwartaal 2013. Het bruto omzetresultaat kwam op hetzelfde niveau uit als een jaar geleden. Lagere marges op de verkoop zijn gecompenseerd door een hogere bijdrage vanuit lease en overige activiteiten. De overige bedrijfsopbrengsten namen als gevolg van een jubileumdividend van Bovemij enigszins toe.

De bedrijfskosten zijn het 3e kwartaal 2014 met € 1,5 miljoen licht gestegen tot € 39,6 miljoen. Geschoond voor overnames en reorganisatielasten is sprake van een fractionele daling van € 0,4 miljoen. De kostendaling is beperkt gebleven door onder andere een cao verhoging per 1 augustus 2014 van 1,5% en door hogere sociale lasten. Het aantal medewerkers is in 2014 als gevolg van de reorganisaties autonoom met 79,8 fte’s (-4,1%) teruggebracht tot 1.916,1 fte’s per 30 september 2014.

Het bedrijfsresultaat kwam het 3e kwartaal 2014 uit op € 0,4 miljoen tegenover € 1,6 miljoen een jaar eerder. Het operationeel bedrijfsresultaat, geschoond voor reorganisatielasten, bedroeg € 1,2 miljoen. Cumulatief bedroeg het bedrijfsresultaat over de drie kwartalen € 2,8 miljoen ten opzichte van € 5,0 miljoen een jaar eerder. De reorganisatielasten kwamen uit op € 1,9 miljoen (2013: € 3,5 miljoen). Het betreft sluiting van een aantal vestigingen van Ardea Auto en Heron Auto en afvloeiing van boventallig personeel. Het operationeel bedrijfsresultaat bedroeg € 4,7 miljoen (2013: € 8,5 miljoen).

Het resultaat na belastingen over de eerste drie kwartalen 2014 kwam door de reorganisatielasten en de lastige automotive markt uit op € 0,1 miljoen tegenover € 1,5 miljoen een jaar eerder.  

Solvabiliteit  

Het balanstotaal per 30 september 2014 is ten opzichte van 30 juni 2014 met € 4,7 miljoen fractioneel gedaald tot € 527,9 miljoen. De lease- en verhuurvloot is verder toegenomen tot € 157,0 miljoen tegenover € 149,7 miljoen per 30 juni 2014. Vooral de voorraad nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens (- € 9,4 miljoen) en de debiteuren  (- € 2,3 miljoen) namen ten opzichte van eind juni af. Het groepsvermogen liet een fractionele daling tot € 136,7 miljoen zien (30 juni 2014: € 137,4 miljoen) als gevolg van een klein netto verlies over het 3e kwartaal 2014 en als gevolg van waardevermindering van de renteswaps.

De solvabiliteit van Stern Groep kwam 30 september 2014 uit op 25,9% (30 juni 2014: 25,8%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20%, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten eind september 2014 uitgekomen op 31,9% tegenover 31,2% eind juni 2014.

Vooruitzichten 

De verwachting begin dit jaar was dat Stern Groep in 2014 een duidelijk hoger resultaat na belastingen zou realiseren dan over 2013 is gerapporteerd en wel voornamelijk door het ontbreken van bijzondere reorganisatielasten en verliezen op beëindigde activiteiten. Zoals reeds is aangegeven bij de halfjaarcijfers 2014 zal deze verwachting niet uitkomen.

Stern Dealers kampt ook het derde kwartaal 2014 met een wisselvallige, krimpende automarkt met waarschijnlijk opnieuw een fiscaal gedreven eindspurt tegen het eind van het jaar. Voortgaande kostenbesparingen, licht betere aftersales en meer accent op verkoop van gebruikte auto’s moeten de resultaten op een behoorlijk peil houden. De in het 1e halfjaar 2014 ingezette reorganisatie van Ardea Auto wordt doorgezet tot dit cluster een duurzame positieve bijdrage levert aan het groepsresultaat. Na eerdere sluiting van een tweetal vestigingen is in het 3e kwartaal de grote vestiging te Delft gesloten. Alle administratieve afdelingen van Ardea Auto zijn versneld samengevoegd in Hoofddorp om de organisatie efficiënter te maken en het aantal indirecte medewerkers verder te reduceren. Ook Heron Auto heeft in het 3e kwartaal een vestiging gesloten en diverse andere Stern Dealers bouwen hun (indirecte) personeelsbestand verder af.

Stern Financial Services groeide het 3e kwartaal, zowel qua aantallen als qua financiële resultaten, autonoom stevig door, dankzij investeringen in marketing en sales en extra aandacht voor de verkoop van de eigen financiële mobiliteitsproducten en -diensten. De bijdrage aan het groepsresultaat zal in 2014 opnieuw duidelijk hoger zijn dan is gerealiseerd in 2013.

Stern Mobility Services heeft een lastig 3e kwartaal 2014 ondervonden. De netto omzet van SternSchade nam het 3e kwartaal 2014 weliswaar gering toe, maar door aanhoudende druk op de marges daalde het resultaat. De implementatie van een nieuw schade(software)pakket ondersteunt de structurele aanpak in de operationele sfeer. De resultaten van SternRent zijn ook het 3e kwartaal goed en lijken duurzaam verbeterd door de nieuwe aanpak met minder buitengebieden en meer samenwerking met branchegenoten. Het business model van SternPoint wordt aangepast met meer accent op het binnenhalen van werk. Tot die tijd wordt de verdere uitrol van SternPoint aangehouden.

Bij de eerder afgegeven prognose in het jaarrapport 2013 was geen rekening gehouden met de verdere terugval van de automarkt. Nieuwe reorganisatiemaatregelen zijn daardoor helaas noodzakelijk geworden. In de aanloop naar scherpere CO2 grenzen in 2015 is opnieuw een eindspurt mogelijk in de laatste maanden van het jaar. Gesteund door een bijzonder goed presterend Stern Financial Services verwachten wij dat het resultaat na belastingen de rest van het jaar duidelijk positief zal blijven.

Amsterdam, 12 november 2014