Gepubliceerd: 31-03-2014 10:31

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt de resultaten over het 1e kwartaal 2014 bekend:

  • Het operationeel bedrijfsresultaat is € 3,2 miljoen (Q1-2013: € 2,7 miljoen)
  • Lasten voor reorganisatie en beëindigde activiteiten doen zich het 1e kwartaal 2014 niet voor (Q1-2013: € 0,9 miljoen)
  • Het resultaat na belastingen is € 2,1 miljoen (Q1-2013: € 0,8 miljoen)
  • De solvabiliteit is eind maart 2014 uitgekomen op 27,2% (ultimo 2013: 26,6%), de intrinsieke waarde per aandeel bedraagt € 26,03 (ultimo 2013: € 25,66)
  • Het dividendvoorstel 2013 bestaat uit een dividend van € 0,21 per aandeel in contanten en een Jubileum uitkering van 1 aandeel voor elke 21 aandelen ten laste van de agioreserve (2012: dividend gepasseerd). Het dividend is betaalbaar op 12 juni 2014
  • Het marktaandeel personenauto’s is 4,5% (Q1-2013: 4,9%) en bedrijfswagens 7,0% (Q1-2013: 7,0%)
  • 2014 staat in het teken van ‘Durf en Discipline’
  • De verwachtingen zijn ongewijzigd ten opzichte van het jaarrapport 2013. Voornamelijk door het ontbreken van bijzondere reorganisatielasten en verliezen op beëindigde activiteiten moet het mogelijk zijn in 2014 een duidelijk hoger resultaat na belastingen te realiseren dan in 2013.

 

Marktontwikkeling nog steeds negatief

De markt voor geregistreerde nieuwe personenauto’s liet in het 1e kwartaal 2014 een daling zien van 7,4% tot 107.265 stuks (Q1-2013: 115.843 stuks). Vooral het aantal registraties van Ford viel, ondanks een forse toename van het totale aantal zogenaamde eigen naam registraties, met 31,6% terug tot 6.604. Stern Dealers realiseerde een afzet van 4.778 nieuwe personenauto’s, een daling van 15,4% ten opzichte van het 1e kwartaal 2013. Ardea Auto (Ford) had last van een terughoudende markt en verkocht aanzienlijk minder nieuwe personenauto’s. Het aandeel van Ford in de totale omzet van Stern Dealers is, mede door de verkoop van Ford-dealer Fitis Auto, gedaald van 40,4% naar 25,1%. Geschoond voor Ardea Auto verkocht Stern Dealers in deze dalende markt meer nieuwe personenauto’s dan vorig jaar. Door het achterblijven van Ford daalde het marktaandeel van Stern Dealers op de Nederlandse markt van 4,9% over het 1e kwartaal 2013 naar 4,5% over het 1e kwartaal 2014. De markt voor nieuwe bedrijfswagens daalde met 2,2% tot 15.662 stuks, waarbij landelijk vooral Volkswagen (-11,4%), Renault (-5,9%) en Ford (-4,8%) sterker daalden dan de markt. Stern Dealers verkocht 1,9% minder nieuwe bedrijfswagens, waarmee het marktaandeel van 7,0% gelijk bleef aan vorig jaar.

Gang van zaken 1e kwartaal 2014

De netto omzet is fractioneel toegenomen tot € 230,9 miljoen. De toename van de gemiddelde omzet per nieuwe personenauto (+8,4%) en nieuwe bedrijfswagen (+9,4%) compenseerde de daling van het aantal verkochte auto’s. De duurdere auto’s met een fiscaal lage bijtelling waren nog steeds populair en droegen bij aan de toegenomen omzet per auto. Dat deed ook de afname van het relatieve aandeel van Ford binnen Stern Dealers . Het bruto omzetresultaat steeg van 17,8% naar 18,4% door betere resultaten van Stern Financial Services. De overige bedrijfsopbrengsten namen toe, mede door een hogere bate uit het belang in Bovemij. De bedrijfskosten zijn met € 1,0 miljoen licht gestegen tot € 41,8 miljoen, voornamelijk door de uitbreiding van het aantal vestigingen van SternPoint. Het bedrijfsresultaat kwam het 1e kwartaal 2014 uit op € 3,2 miljoen tegenover € 1,8 miljoen een jaar eerder, toen reorganisatielasten en lasten ten gevolge van beëindiging van activiteiten waren inbegrepen van € 0,9 miljoen voor de Opel- en Fiat-activiteiten. De reorganisatie is op 1 juni 2013 formeel afgerond. Deze lasten deden zich het 1e kwartaal 2014 niet meer voor.

Stern Dealers

De lagere afzet van nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens werd grotendeels gecompenseerd door een hogere omzet per nieuwe personenauto en bedrijfswagen. De interne omzet van de werkplaatsen bleef fractioneel achter bij dezelfde periode vorig jaar door de lagere afzet. De externe omzet van de werkplaatsen nam autonoom toe met 3,6%, mede als gevolg van meer op de aftersales gerichte marketinginspanningen. Geschoond voor de reorganisatielasten en lasten uit hoofde van beëindigde activiteiten is het operationeel resultaat van Stern Dealers fractioneel afgenomen.

Stern Financial Services

Het aantal leasecontracten van SternLease nam het 1e kwartaal 2014 met 8,0% duidelijk toe tot 6.582 (ultimo 2013: 6.096 contracten). De verhuurvloot is conform planning met 73 voertuigen verder afgebouwd tot 2.002 stuks. Het resultaat van Stern Financial Services was het 1e kwartaal 2014 op alle onderdelen zeer tevredenstellend.

Stern Mobility Services

De omzet van SternSchade bleef ten opzichte van vorig jaar vrijwel op peil, waarbij het bedrijfsresultaat overigens wel onder druk kwam te staan. Het aantal SternPoint-vestigingen is het 1e kwartaal 2014 uitgebreid naar 7 stuks, waarmee de marktpositie is verstevigd. Het resultaat van Stern Mobility Services stond onder druk door aanloopverliezen bij SternPoint en margedruk bij SternSchade en SternTec.

 

Durf en Discipline

Het jaar 2014 staat in het teken van ‘Durf en Discipline’.

Durf: omdat het afgelopen jaar de financiële en operationele ruimte is gecreëerd om de ‘buy and build’ strategie te kunnen hervatten. Na de overname en herstart van Opel- en Kia dealer Wander in Assen en Groningen in december 2013 zijn ook in het 1e kwartaal 2014 diverse acquisitie mogelijkheden beoordeeld. Dit heeft niet tot concrete overnames geleid.

Discipline: omdat de nog steeds haperende economie en de geringe kooplust bij zakelijke en particuliere klanten het noodzakelijk maken om zeer kostenbewust te blijven werken en de bedrijfsprocessen zo effectief mogelijk in te richten. In het 1e kwartaal 2014 zijn concrete plannen uitgewerkt om het aantal indirecte medewerkers van diverse clusters verder te reduceren door IT systemen te optimaliseren. Ook is besloten om op korte termijn opnieuw enkele vestigingen te sluiten. Op deze wijze worden de kosten structureel verder verlaagd.

Solvabiliteit

Het balanstotaal kwam per 31 maart 2014 met € 515,5 miljoen fractioneel lager uit dan ultimo 2013

(€ 520,3 miljoen) ondanks de verder toegenomen lease- en verhuurportefeuille. De daling van de voorraad nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens bedroeg € 10,9 miljoen. Het groepsvermogen steeg tot € 140,3 miljoen (ultimo 2013: € 138,3 miljoen).

De solvabiliteit van Stern Groep kwam 31 maart 2014 uit op 27,2% (ultimo 2013: 26,6%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 17,5%, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten eind maart 2014 uitgekomen op 33,5% tegenover 31,9% ultimo 2013.

Per 31 maart 2014 bedroeg de oversolvabiliteit € 4,8 miljoen tegen € 2,6 miljoen ultimo 2013, waarbij de laatste is gecorrigeerd voor de incidentele effecten van de verkoophausse van het 4e kwartaal 2013 en voor vorderingen uit hoofde van de verkoop van Fitis Auto, die per 2 januari 2014 zijn ontvangen.

Herfinanciering

De werkkapitaalfinanciering van de groep is jarenlang gebaseerd op 1-jaars arrangementen. Door de verbeterde gang van zaken en het steeds grotere belang van Stern Financial Services in de financiering van de groep zal de herfinanciering gebaseerd gaan worden op een 3-jaars arrangement voor de financiering van de leaseportefeuille en een 2-jaars arrangement voor de financiering van de overige activiteiten. De rentecondities zullen niet wezenlijk afwijken van het huidige 1-jaars arrangement. Wij verwachten spoedig hierover nadere mededelingen te kunnen doen.

Vooruitzichten

De verwachtingen zijn ongewijzigd ten opzichte van het jaarrapport 2013. Voornamelijk door het ontbreken van bijzondere reorganisatielasten en verliezen op beëindigde activiteiten moet het mogelijk zijn in 2014 een duidelijk hoger resultaat na belastingen te realiseren dan over 2013 is gerapporteerd.

 Stern Dealers zal het gehele jaar blijven kampen met een wisselvallige, niet groeiende automarkt met mogelijk opnieuw een (bescheiden) eindspurt tegen het eind van het jaar. Voortgaande kostenbesparing, licht betere aftersales en meer accent op verkoop-gebruikt moeten de resultaten op een behoorlijk peil houden. Het Ford cluster vraagt bijzondere aandacht.

Stern Financial Services blijft autonoom stevig doorgroeien dankzij investeringen in marketing en sales en sterke inzet op de verkoop van de eigen financiële mobiliteitsproducten en -diensten. De bijdrage aan het groepsresultaat zal in 2014 opnieuw duidelijk hoger zijn dan is gerealiseerd in 2013.

Stern Mobility Services heeft in 2014 de uitdaging om de resultaten bij SternSchade op hetzelfde peil te houden als in 2013. De omzet kan weliswaar iets toenemen maar de aanhoudende druk op de marges vraagt om een structurele aanpak in de operationele sfeer. Bij SternRent lijken de resultaten duurzaam te zijn verbeterd als gevolg van de nieuwe aanpak met minder buitengebieden en samenwerking met branchegenoten. De uitrol van SternPoint is in een lagere versnelling gebracht tot het business model zich heeft bewezen en een solide bijdrage aan het groepsresultaat binnen bereik komt. 

Dividend

In afwijking van het op de Algemene Vergadering van 24 mei 2012 goedgekeurde nieuwe dividendbeleid wordt vanwege ‘Stern 21 jaar’ een dividend voorgesteld van € 0,21 per aandeel in contanten en een Jubileum uitkering in aandelen, waarbij voor elke 21 gewone aandelen van € 0,10 nominaal 1 gewoon aandeel wordt verkregen ten laste van de agioreserve. Het dividend is betaalbaar op 12 juni 2014.