Gepubliceerd: 11-11-2015 17:50

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt de resultaten over de periode 1 januari tot en met 30 september 2015 bekend:

  • De netto omzet is in Q3-2015 toegenomen met 16,6% tot € 255,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat is € 3,8 miljoen (Q3-2014: € 0,4 miljoen). Het resultaat na belastingen is € 2,0 miljoen (Q3-2014: € 0,6 miljoen negatief);
  • De netto omzet tot en met Q3-2015 is met 16,4% toegenomen tot € 771,6 miljoen. Stern Dealers groeide 17,3% (autonoom 11,5%) en SternLease 11,2% (autonoom 11,2%). Het bedrijfsresultaat tot en met Q3-2015 is € 10,3 miljoen (2014: € 2,8 miljoen). Het resultaat na belastingen is € 5,4 miljoen (2014: € 0,1 miljoen);
  • De winst per aandeel tot en met Q3-2015 bedraagt € 0,96 (2014: € 0,01);
  • De solvabiliteit is eind september 2015 uitgekomen op 25,4% (ultimo 2014: 24,8%). De intrinsieke waarde per aandeel per 30 september 2015 bedraagt € 25,81 (ultimo 2014: € 24,76);
  • Stern Dealers vergroot in Q3-2015 haar marktaandeel verder, voor personenauto’s naar 5,71% (2014: 4,98%) en voor bedrijfswagens naar 8,44% (2014: 7,68%);
  • De verwachtingen voor heel 2015 zijn duidelijk positiever dan eerder dit jaar werd uitgesproken.

Marktaandeel blijft toenemen
De markt voor geregistreerde nieuwe personenauto’s liet tot en met Q3-2015 een toename zien van 5,9 % tot 301.338 stuks (2014: 284.486 stuks). Positieve uitschieters waren Renault met een toename van 3.207 eenheden (14,1%), Volkswagen met een toename van 6.187 eenheden (20,0%), Mercedes-Benz met een toename van 1.289 eenheden (13,6%) en Ford met een toename van 2.021 eenheden (12,4%).
Negatieve uitschieters zijn Volvo met een afname van 2.124 eenheden (15,3%) en Mitsubishi met een afname van 1.299 eenheden (13,4%).
Ten opzichte van dit landelijke beeld realiseerde Stern Dealers tot en met Q3-2015 een afzet van 17.187 nieuwe personenauto’s, een toename van 21,4 % ten opzichte van dezelfde periode van 2014. Daarmee heeft Stern Dealers duidelijk beter gepresteerd dan de landelijke markt. Het marktaandeel van Stern Dealers voor nieuwe personenauto’s kwam tot en met Q3-2015 uit op 5,71% (2014: 4,98%).

De markt voor nieuwe bedrijfswagens liet tot en met Q3-2015 een duidelijke toename zien van 11,0% tot 45.013 eenheden (2014: 40.526 stuks). Mercedes-Benz (toename 21,8%), Ford (toename 24,2%) en Renault (toename 20,1%) groeiden sterker dan de totaalmarkt.
Ten opzichte van dit landelijke beeld verkocht Stern Dealers 22,1% meer nieuwe bedrijfswagens, waarmee duidelijk beter dan de landelijke markt werd gepresteerd. Het marktaandeel van Stern Dealers voor nieuwe bedrijfswagens kwam tot en met Q3-2015 uit op 8,44% (2014: 7,68%).

Gang van zaken tot en met Q3-2015
De netto omzet is ten opzichte van 2014 met 16,4 % toegenomen tot € 771,6 miljoen. Deze toename is te zien bij Stern Dealers (toename 17,3%) en bij SternLease (toename 11,2%). Autonoom is de omzet met € 75,4 miljoen (11,4%) toegenomen.
De bruto marge nam, als gevolg van de relatief grotere toename omzet sales (+18,4%) dan omzet aftersales (+9,8%), af van 18,4% tot en met Q3-2014 naar 17,4% in 2015. De overige bedrijfsopbrengsten zijn € 1,3 miljoen lager, onder andere door een lagere bate uit het belang in Bovemij en door de vorig jaar verantwoorde badwill bate inzake de acquisitie van Wander (Opel/Kia in Assen en Groningen).
De bedrijfskosten zijn met € 2,5 miljoen licht (5,7%) gestegen tot € 46,4 miljoen. Autonoom is echter sprake van een afname van de bedrijfskosten met € 1,5 miljoen (3,4%).

De totale personeelskosten namen met € 1,6 miljoen (2,1%) toe. Autonoom is echter sprake van een afname van de personeelskosten met € 1,8 miljoen (2,3%). Het kostenverhogende effect van de laatste CAO aanpassing (CAO verhoging per 1 augustus 2014 met 1,5%) is door het terugbrengen van het aantal fte’s meer dan gecompenseerd.
De eenmalige lasten met betrekking tot de afvloeiing van de CFO en de searchkosten voor een nieuwe CFO/COO van in totaal € 0,6 miljoen zijn in de cijfers tot en met Q3-2015 onder de personeelskosten verantwoord.
In de personeelskosten tot en met Q3-2014 was een bedrag van € 1,6 miljoen aan reorganisatiekosten opgenomen in verband met de sluiting van drie Ford vestigingen van Ardea Auto. In Q2-2015 is nog een vestiging van Ardea Auto gesloten (Capelle a/d IJssel), waarmee slechts beperkte reorganisatielasten waren gemoeid.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam tot en met Q3-2015 uit op € 10,3 miljoen tegenover € 2,8 miljoen een jaar eerder.

Stern Dealers
De toename van de verkochte aantallen nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens, bij vrijwel gelijkblijvende gemiddelde verkoopprijzen, en de toename van de omzet gebruikte personen- en bedrijfswagens (+6,6%) resulteerden tot en met Q3-2015 in een toename omzet sales van €94,0 miljoen (17,3%). De marge op sales komt € 7,6 miljoen hoger uit dan tot en met Q3-2014.
De omzet aftersales nam met € 7,5 miljoen (5,9%) toe, onder andere als gevolg van een toename van de omzet onderdelen (+8%). De omzet werkplaatsen is met 4% toegenomen, autonoom is deze echter gelijk aan de periode tot en met Q3-2014.
De relatieve marge op aftersales bleef tot en met Q3-2015 vrijwel gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft door de hogere omzet aftersales geleid tot een hoger bruto omzetresultaat en, in combinatie met lagere bedrijfskosten, in een bedrijfsresultaat van Stern Dealers tot en met Q3-2015 van € 9,7 miljoen. Dit is een forse toename van maar liefst € 8,5 miljoen ten opzichte van dezelfde periode van 2014.

Stern Financial Services
Het aantal leasecontracten van SternLease nam tot en met Q3-2015 met 14,7% toe tot 8.368 (ultimo 2014: 7.295 contracten).
De verhuurvloot is uitgebreid met 303 voertuigen (+15,3%) om aan de toenemende vraag naar huurauto’s te voldoen. De bezettingsgraad van de verhuurvloot komt iets hoger uit dan in 2014.
Het bedrijfsresultaat van Stern Financial Services was tot en met Q3-2015 hoger dan in dezelfde periode van 2014 (voor uitkering van provisie aan Stern Dealers) en is daarmee opnieuw zeer tevredenstellend.

Stern Mobility Services
Terwijl de schademarkt in Nederland tot en met Q3-2015 kromp met 7,0%, komt de omzet van SternSchade ten opzichte van vorig jaar duidelijk hoger uit.
Het resultaat van SternPoint is dankzij de extra commerciële marketinginspanningen verbeterd ten opzichte van de eerste negen maanden van 2014, maar is nog steeds negatief. Mede als gevolg van de in de loop van Q3-2015 doorgevoerde extra maatregelen wordt verwacht dat het resultaat van SternPoint in 2015 beter zal zijn dan in het voorgaande jaar.
SternTec (inrichting lichte bedrijfswagens) realiseerde een forse resultaatverbetering, mede als gevolg van een eind 2014 geïntroduceerde nieuwe productlijn.
Mango Mobility toont een gezonde omzetgroei en betere resultaten.
Het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Services was tot en met Q3-2015 per saldo beter dan in dezelfde periode van 2014.

Solvabiliteit
Het balanstotaal kwam per 30 september 2015 met € 577,4 miljoen € 9,8 miljoen hoger uit dan ultimo 2014. De toename is vooral het gevolg van de met € 23,8 miljoen toegenomen lease- en verhuurvloot. Deze toename wordt gecompenseerd door de afbouw van de voorraad nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens met € 26,4 miljoen. Het eigen vermogen steeg tot € 146,5 miljoen per 30 september 2015 (ultimo 2014: € 140,6 miljoen).

De solvabiliteit van Stern Groep kwam 30 september 2015 uit op 25,4% (ultimo 2014: 24,8%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit van de overige activiteiten eind september 2015 uitgekomen op 33,0% tegenover 31,1% ultimo 2014.

Ultimo 2014 was geen sprake van oversolvabiliteit, zodat toen geen ruimte aanwezig was voor het uitkeren van dividend. Per eind september 2015 is wel weer sprake van oversolvabiliteit. Op 9 november heeft Stern Groep de Sale+Lease back van tien strategische panden bekend gemaakt. Het resultaat daarvan zal in de cijfers van Q4-2015 worden verwerkt. Pro forma gecorrigeerd voor het effect van de Sale+Leaseback transactie is de oversolvabiliteit per 30 september 2015 circa € 20 miljoen.

Vooruitzichten duidelijk positiever
Ten opzichte van de uitlatingen in het persbericht van 18 augustus jl. naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2015 ontwikkelen de resultaten zich duidelijk positiever. Het resultaat na belastingen tot en met Q3-2015 is al fors beter dan over dezelfde periode van vorig jaar. De ontwikkeling van de orderportefeuille bij meerdere door Stern vertegenwoordigde automerken en de voortgaande groei van SternLease duiden op een verdere verbetering van de resultaten.

Bij Stern Dealers is het inmiddels wel duidelijk dat bepaalde automerken die goed hebben ingespeeld op de huidige en de nieuwe CO2 grenzen een uitstekend jaar zullen hebben. Daarbij komt dat Ardea Auto (Ford), na het moeilijke jaar 2014 met bedrijfssluitingen en operationele verliezen, 2015 met een duidelijk positief resultaat zal afsluiten. Daarnaast ontwikkelen de bijdrage van de aftersales en de marge op gebruikte personenauto's zich positiever dan eerder werd verwacht.
Bij Stern Financial Services zet de stevige autonome groei van SternLease door en bij Stern Mobility Services is een geleidelijk herstel van de resultaten te constateren.

De effecten van het Volkswagen debacle op de operationele resultaten en mogelijk op waarderingen zijn nog niet goed in te schatten. Vooralsnog lijkt de invloed op de operationele resultaten beperkt.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 11 november 2015

Press here for the press release dated 11 November 2015 in English