Gepubliceerd: 18-08-2015 17:37

Stern Groep N.V., Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, maakt de resultaten over het 1e halfjaar 2015 bekend:

  • De netto omzet is toegenomen met 14,8% tot € 516,0 miljoen. Stern Dealers groeide 15,3% (autonoom 11,3%) en SternLease 9,8% (autonoom 9,8%);
  • Het bedrijfsresultaat neemt toe tot € 6,5 miljoen (H1-2014: € 2,4 miljoen);
  • Het resultaat na belastingen is € 3,4 miljoen (H1-2014: € 0,6 miljoen);
  • De winst per aandeel bedraagt € 0,60 (H1-2014: € 0,11);
  • De solvabiliteit is eind juni 2015 uitgekomen op 25,8% (ultimo 2014: 24,8%), de intrinsieke waarde per aandeel bedraagt € 25,45 (ultimo 2014: € 24,76)
  • Stern Dealers vergroot haar marktaandeel verder. Voor personenauto’s 5,71% (H1-2014: 4,68%) en voor bedrijfswagens 7,96% (H1-2014: 7,38%);
  • De verwachtingen voor heel 2015 zijn duidelijk positiever ten opzichte van de verwachtingen van het Jaarrapport 2014 en het persbericht bij de 1e kwartaalcijfers 2015.

Marktaandeel blijft groeien
De markt voor geregistreerde nieuwe personenauto’s liet in het 1e halfjaar 2015 een beperkte toename zien van 1,3% tot 201.582 stuks (H1-2014: 198.959 stuks). Positieve uitschieters waren Volkswagen met een toename van 4.406 eenheden (21,0%) en Renault met een toename van 990 eenheden (6,0%). Negatieve uitschieters zijn Fiat met een afname van 1.488 eenheden (19,9%) en Mitsubishi met een afname van 3.450 eenheden (36,3%).
Ten opzichte van dit landelijke beeld realiseerde Stern Dealers een afzet van 11.504 nieuwe personenauto’s, een toename van 23,6 % ten opzichte van H1-2014, daarmee is duidelijk beter gepresteerd dan de landelijke markt. Van de Stern merken deden Mercedes-Benz (toename 29%), Fiat (toename 137%), Kia (toename 124%) en Volkswagen (toename 24%) het goed. Het marktaandeel van Stern Dealers voor nieuwe personenauto’s kwam daarmee in H1-2015 uit op 5,71% (H1-2014: 4,68%).

De markt voor nieuwe bedrijfswagens liet H1-2015 een duidelijke toename zien van 11,5% tot 32.226 eenheden (H1-2014: 28.910 stuks). Mercedes-Benz (toename 19%), Ford (toename 30%), Opel (toename 22,5%) en Renault (toename 22%) groeiden sterker dan de totaalmarkt.
Ten opzichte van dit landelijke beeld verkocht Stern Dealers 20,2% meer nieuwe bedrijfswagens, waarmee fors beter dan de landelijke markt werd gepresteerd. Het marktaandeel van Stern Dealers voor nieuwe bedrijfswagens kwam daarmee in H1-2015 uit op 7,96% (H1-2014: 7,38%).

Gang van zaken H1-2015
De netto omzet is ten opzichte van H1-2014 met 14,8% toegenomen tot € 516,0 miljoen. Deze toename is te zien bij Stern Dealers (toename 15,3%) en bij SternLease (toename 9,8%). Autonoom is de omzet van Stern Dealers met € 50,4 miljoen (11,3%) toegenomen.
Het bruto omzetresultaat nam, als gevolg van de relatief grotere toename bij sales (+19,1%) dan bij aftersales(+7,4%), af van 18,4% in H1-2014 naar 17,5% in H1-2015. De overige bedrijfsopbrengsten waren € 0,9 miljoen lager, door een lagere bate uit het belang in Bovemij en door de vorig jaar verantwoorde badwill bate inzake de acquisitie van Wander (Opel/Kia in Assen en Groningen).
De totale personeelskosten namen met € 0,7 miljoen (1,2%) toe. Autonoom is sprake van een afname van de personeelskosten met € 1,6 miljoen (2,9%). Het kostenverhogende effect van de laatste CAO aanpassing (CAO verhoging per 1 augustus 2014 met 1,5%) is door het terugbrengen van het aantal fte’s meer dan gecompenseerd. In H1-2015 zijn de eenmalige lasten met betrekking tot de afvloeiing van de CFO en de searchkosten voor een nieuwe CFO/COO ad in totaal € 0,6 miljoen onder de personeelskosten verantwoord. In de personeelskosten H1-2014 was een bedrag van € 1,1 miljoen aan reorganisatiekosten opgenomen als gevolg van de sluiting van drie Ford vestigingen van Ardea Auto. In H1-2015 is nog een vestiging van Ardea Auto gesloten (Capelle a/d IJssel), waarmee slechts beperkte reorganisatielasten zijn gemoeid.
De bedrijfskosten zijn met € 1,7 miljoen licht (6,8%) gestegen tot € 26,2 miljoen. Autonoom is echter sprake van een afname van de bedrijfskosten met € 0,7 miljoen (3,0%).Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in H1-2015 uit op € 6,5 miljoen tegenover € 2,4 miljoen een jaar eerder.

Stern Dealers
De toename van de verkochte aantallen nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens, gecombineerd met een 1% hogere gemiddelde verkoopprijs van personenauto’s en een 6% hogere gemiddelde verkoopprijs van bedrijfswagens, resulteerde in een toename omzet sales-nieuw van € 23,5 miljoen. De marge-sales komt € 5,2 miljoen hoger uit dan H1-2014. De relatieve marge op sales nam toe tot 4,9% (H1-2014: 4,6%).
De omzet aftersales nam met € 3,8 miljoen (8,8%) toe, onder andere als gevolg van een toename van de omzet onderdelen (+6%). De omzet werkplaatsen is met 3% toegenomen, autonoom is deze echter gelijk aan H1-2014 (in een krimpende markt). Het handhaven van de autonome omzet werkplaatsen is gerealiseerd door de inzet van klant-contact-centra (KCC’s) en de toenemende online benadering van prospects.
De relatieve marge op aftersales bleef ten opzichte van H1-2014 vrijwel gelijk. Dit heeft geleid tot een hoger bruto omzetresultaat en, in combinatie met lagere bedrijfskosten, in een bedrijfsresultaat van Stern Dealers van € 5,6 miljoen (toename van € 5,8 miljoen ten opzichte van H1-2014).

Stern Financial Services
Het aantal leasecontracten van SternLease nam H1-2015 met 9,8% toe tot 7.993 (ultimo 2014: 7.295 contracten). De verhuurvloot is vooral in het 2e kwartaal stevig uitgebreid met 527 voertuigen (+27%), vooral als gevolg van de toenemende vraag naar huurauto’s. De bezettingsgraad van de verhuurvloot komt iets hoger uit dan in H1-2014.
Het bedrijfsresultaat van Stern Financial Services was H1-2015 weliswaar iets lager dan H1-2014 maar was opnieuw zeer tevredenstellend.

Stern Mobility Services
Waar de schademarkt in Nederland H1-2015 kromp met 9,6%, blijft de omzet van SternSchade ten opzichte van vorig jaar vrijwel op peil. Het resultaat van SternPoint is ondanks de extra commerciële marketinginspanningen in H1-2015 vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte van H1-2014 en is nog steeds negatief. Mede als gevolg van onlangs doorgevoerde extra maatregelen is de verwachting dat het resultaat van SternPoint in H2-2015 duidelijk beter zal zijn dan H2-2014. SternTec (inrichting lichte bedrijfswagens) realiseerde een forse resultaatverbetering, mede als gevolg van een eind 2014 geïntroduceerde nieuwe productlijn.
Het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Services komt in H1-2015 per saldo iets lager uit dan het niveau van H1-2014.

Solvabiliteit
Het balanstotaal kwam per 30 juni 2015 met € 560,2 miljoen iets lager uit dan ultimo 2014, ondanks de in H1-2015 met € 19,4 miljoen toegenomen lease- en verhuurvloot. Deze per saldo afname wordt voornamelijk veroorzaakt door afbouw van de voorraad nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens met € 33,5 miljoen. Het groepsvermogen steeg tot € 144,5 miljoen (ultimo 2014: € 140,6 miljoen).

De solvabiliteit van Stern kwam 30 juni 2015 uit op 25,8% (ultimo 2014: 24,8%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit van de overige activiteiten eind juni 2015 uitgekomen op 33,6% tegenover 31,1% ultimo 2014.
Ultimo 2014 was geen sprake van oversolvabiliteit, zodat toen geen ruimte aanwezig was voor het uitkeren van dividend. Eind juni 2015 was wel weer sprake van oversolvabiliteit (€ 3,1 miljoen).

Vooruitzichten duidelijk positiever
Ten opzichte van de verwachtingen van het Jaarrapport 2014 en het persbericht van 12 mei jl. naar aanleiding van de 1e kwartaalcijfers 2015, ontwikkelen de resultaten zich duidelijk positiever. Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar 2015 is al beter dan begroot en de ontwikkeling van de orderportefeuille bij enkele toonaangevende automerken en de voortgaande groei van SternLease duiden op een geleidelijke verdere verbetering van de resultaten.

Bij SternDealers wordt steeds duidelijker dat bepaalde automerken die goed hebben ingespeeld op de nieuwe CO2 grenzen een uitstekend jaar zullen hebben. Voor enkele andere merken blijft het een lastige automarkt. Een opsteker is dat Ardea Auto (Ford) na het moeilijke jaar 2014, met bedrijfssluitingen en operationele verliezen, een
stevig herstel laat zien. Daarnaast ontwikkelen de bijdrage van de aftersales en de marge op gebruikte personenauto's zich positiever dan eerder werd verwacht.
Bij Stern Financial Services zet de stevige autonome groei van SternLease door. Bij de andere financiële mobiliteitsproducten is sprake van duidelijke groei bij SternPolis.
Bij Stern Mobility Services verbetert de gang van zaken bij SternPoint, ontwikkelen SternRent en SternSchade zich volgens plan en laat SternTec een opmerkelijke turn-around zien. Mango Mobility groeit stevig en heeft in de loop van het 2e kwartaal het break-even punt gepasseerd.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 18 augustus 2015

Press here for the press release dated 18 August 2015 in English