Gepubliceerd: 16-04-2015 16:16

De Raad van Commissarissen van Stern Groep N.V., gevestigd te Amsterdam, roept aandeelhouders op tot bijwoning van een

Buitengewone Algemene Vergadering

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden op woensdag 1 juli 2015 om 10.00 uur. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 9.30 uur. De vergadering vindt plaats bij de Stern Groep N.V., Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam.

Agenda

Deze oproeping en de agenda met toelichting zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.stern.nl/sterngroep (onder het kopje Corporate Governance en het subkopje Algemene Vergadering)

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen

2. Horen van de Algemene Vergadering inzake het voorgenomen ontslag van directeur G.P. ten Brink door de Raad van Commissarissen (ter bespreking)

3. Rondvraag

4. Sluiting

U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren.

Registratiedatum

Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op woensdag 3 juni 2015, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”), als zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel) register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediair”) en het register van de Vennootschap.

Volmacht

Een aandeelhouder die niet in persoon de vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde volmacht verlenen om de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de vergadering. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website www.stern.nl/sterngroep. De ondertekende volmacht dient uiterlijk vrijdag 26 juni 2015 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het volgende e-mail adres: secretariaat@stern.nl.

Aanmelding

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk donderdag 25 juni 2015, 17.00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 26 juni 2015, 12.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van aandelen op naam ontvangen een uitnodiging en moeten zich, om de vergadering bij te kunnen wonen, uiterlijk op vrijdag 26 juni 2015 bij de Vennootschap schriftelijk hebben gemeld.

Totale aantal aandelen en stemrechten

Het geplaatste kapitaal van Stern Groep N.V. bedraagt 5.925.000 aandelen. Stern Groep N.V. heeft op de datum van oproeping van de vergadering 250.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.675.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

Amsterdam, 16 april 2015

Stern Groep N.V.