Gepubliceerd: 17-08-2016 18:44

Stern Groep N.V., Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, maakt de resultaten over het 1e halfjaar 2016 bekend:

Kernpunten H1-2016

  • De netto omzet is toegenomen met 9,0% tot € 562,4 miljoen. Dealergroep Stern realiseerde een toename van 8,8% en SternLease realiseerde een toename van 19,6%
  • Het bedrijfsresultaat neemt toe tot € 8,8 miljoen (H1-2015: € 6,5 miljoen)
  • Bruto EBITDA is € 35,8 miljoen (H1-2015: € 32,0 miljoen)
  • Netto EBITDA is € 12,7 miljoen (H1-2015: € 11,6 miljoen)
  • Het resultaat na belastingen is toegenomen tot € 5,2 miljoen (H1-2015: € 3,4 miljoen), een toename van 52%
  • De winst per aandeel is met 53% toegenomen tot € 0,92 (H1-2015: € 0,60)
  • De solvabiliteit is eind juni 2016 uitgekomen op 25,7% (ultimo 2015: 25,7%), de intrinsieke waarde per aandeel bedraagt € 26,72 (ultimo 2015: € 26,57)
  • Dealergroep Stern handhaaft nagenoeg haar marktaandeel voor personenauto’s met 5,6% (H1-2015: 5,7%) en vergroot haar marktaandeel voor bedrijfswagens tot 8,4% (H1-2015: 8,0%)
  • Financiering is verruimd tegen betere voorwaarden
  • De verwachtingen voor heel 2016 zijn naar boven bijgesteld

Marktaandeel

De markt voor geregistreerde nieuwe personenauto’s liet H1-2016 een beperkte afname zien van 3,6% tot 193.983 stuks (H1-2015: 201.582 stuks). Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor nieuwe personenauto’s is H1-2016 uitgekomen op 5,6% (H1-2015: 5,7% en heel 2015: 5,4%).

In H1-2016 zijn door Dealergroep Stern circa 300 nieuwe personenauto’s verkocht die eind 2015 op naam van Stern zijn geregistreerd, waardoor voor deze auto’s de 7% bijtelling voor 60 maanden is veilig gesteld. Op grond van voorschriften van de importeurs mogen deze auto’s niet gerapporteerd worden als verkochte nieuwe personenauto’s. Indien hiermee rekening wordt gehouden heeft Dealergroep Stern haar marktaandeel nieuwe personenauto’s gehandhaafd.

De markt voor nieuwe bedrijfswagens liet H1-2016 een sterke toename zien van 25,5% tot 40.450 stuks (H1-2015: 32.226 stuks). Mercedes-Benz (toename 40%), Ford (toename 44%) en Renault (toename 36%) groeiden sterker dan de totaalmarkt.

Ten opzichte van dit landelijke beeld verkocht Dealergroep Stern 32,5% meer nieuwe bedrijfswagens, waarmee beter dan de landelijke markt werd gepresteerd. Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor nieuwe bedrijfswagens kwam daarmee in H1-2016 uit op 8,4% (H1-2015: 8,0%).

Gang van zaken H1-2016

De netto omzet is ten opzichte van H1-2015 met 9,0% toegenomen tot € 562,4 miljoen. Deze toename is te zien bij Dealergroep Stern (toename 8,8%) en bij SternLease (toename 19,6%). Het bruto omzetresultaat als percentage van de omzet nam, mede door de gewijzigde samenstelling van de omzet sales en aftersales, af van 17,5 % in H1-2015 naar 17,0% in H1-2016.

De totale personeelskosten namen met € 0,3 miljoen (0,5%) toe, voornamelijk door de groei van het aantal fte’s ten opzichte van H1-2015 met 77 (3,9%) naar 2.043 fte per 30 juni 2016. Deze toename is deels ingegeven door het vervangen van tijdelijke (duurdere) inhuurkrachten van uitzendbureaus door eigen werknemers en deels door groei van de activiteiten.

Medio juni 2016 heeft de branche overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Deze CAO heeft een looptijd tot en met oktober 2018. Belangrijkste afspraken voor 2016 zijn dat de premieschuif (andere verdeling lasten pensioen, effect voor Stern circa 1,5% hogere lasten) pas met ingang van 2017 wordt doorgevoerd, dat de lonen per 1 september 2016 met 2% worden verhoogd en dat de werknemers in december 2016 een eenmalige uitkering ontvangen van € 300,- bruto. De in 2015 getroffen voorziening voor de premieschuif kon in H1-2016 grotendeels vrijvallen (€ 0,8 miljoen) 

De afschrijvingslasten zijn met € 1,1 miljoen (21,7%) afgenomen, voornamelijk als gevolg van de in november 2015 uitgevoerde sale en leaseback van 10 strategische panden.

De bedrijfskosten zijn met € 3,5 miljoen (13,2%) toegenomen tot € 29,7 miljoen. Deze toename wordt voor ruim € 2,0 miljoen veroorzaakt door de extra huurlasten van de 10 sale en lease back panden. De kostenbesparing van de sale en leaseback is terug te vinden op de regels afschrijvingslasten en rentelasten. Een andere oorzaak van de gestegen bedrijfskosten is de toename van de verkoopkosten door extra marketinginspanningen van Dealergroep Stern en Mango Mobility om extra omzet te kunnen realiseren.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in H1-2016 uit op € 8,8 miljoen tegenover € 6,5 miljoen een jaar eerder, een toename van 35%.

Dealergroep Stern

De afname van de verkochte aantallen nieuwe personenauto’s werd deels gecompenseerd door een 2,0% hogere gemiddelde verkoopprijs. De aanzienlijk hogere omzet nieuwe bedrijfswagens (35,3%) en de belangrijk hogere omzet gebruikte auto’s (16,4%) resulteerden in een toename sales van € 43,0 miljoen. De margesales komt € 1,8 miljoen hoger uit dan H1-2015. De relatieve marge op sales bleef gelijk op 4,9%.

De omzet aftersales nam met € 2,4 miljoen (8,8%) toe onder andere als gevolg van een toename van de omzet onderdelen (+11,3%). De omzet werkplaatsen is met 5,0% toegenomen ten opzichte van H1-2015. Deze toename van de omzet werkplaatsen is gerealiseerd door de inzet van Klant-Contact-Centra (KCC’s) en de intensievere online benadering van klanten en prospects.

De relatieve marge op aftersales komt door de gewijzigde samenstelling van deze omzet in H1-2016 iets lager uit. Het bruto omzetresultaat en het bedrijfsresultaat van Dealergroep Stern stegen aanzienlijk (bedrijfsresultaat +43,7% tot € 8,1 miljoen) ten opzichte van H1-2015.

In juli 2016 is Jager Auto Blankespoor (Den Haag) verkocht. De gerealiseerde boekwinst wordt in Q3-2016 verantwoord.

Stern Financial Services

Het aantal leasecontracten van SternLease nam H1-2016 met 5,5% toe tot 9.538 (ultimo 2015: 9.045 contracten). Ten opzichte van 30 juni 2015 (toen 7.993 leasecontracten) is sprake van een toename van 19,3%. De groei in H1-2016 is enigszins gedempt door het faillissement van een relatief grote cliënt. De hiermee gemoeide verliezen zijn direct in H1-2016 verantwoord.

Het bedrijfsresultaat van Stern Financial Services is uitgekomen op € 4,4 miljoen, een toename van € 0,9 miljoen (25,2%) ten opzichte van H1-2015.

Stern Mobility Services

De schademarkt in Nederland groeide (op basis van Audatex calculaties) in H1-2016 met 6,8%. De omzet van SternSchade groeide in H1-2016 met 12,3% ten opzichte van H1-2015. Door de inzet van een Klant-Contact-Center (KCC) kon de omzet sterker groeien dan de markt. Het resultaat van SternSchade zal duidelijk positiever worden als marktconforme prijzen worden gehanteerd voor de intercompany levering van schadeonderdelen.

Het resultaat van SternPoint is nog negatief onder meer door eenmalige kosten in verband met het besluit de activiteiten te integreren in SternSchade en meer te gaan samenwerken met Dealergroep Stern. Door meer te integreren kunnen beheerskosten en marketing kosten worden bespaard en wordt een duidelijker propositie in de markt gezet.

SternTec (inrichting lichte bedrijfswagens) realiseerde een forse resultaatverbetering door de groeiende markt voor lichte bedrijfswagens en een in 2015 geïntroduceerde nieuwe productlijn.

Mango Mobility heeft een sterke omzetgroei van 26,8% gerealiseerd in H1-2016. Door lagere marges in combinatie met een minder gunstige margemix en eenmalige kosten in verband met de opening van 2 nieuwe vestigingen is het resultaat nog steeds negatief.

De verhuurvloot van SternRent is conform planning in H1-2016 ten opzichte van eind 2015 teruggebracht tot 2.073 voertuigen per 30 juni 2016 (afname 2,2%).

Het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Services is in H1-2016 per saldo negatiever dan het niveau van H1-2015.

Solvabiliteit

Het balanstotaal kwam per 30 juni 2016 met € 590,5 miljoen (0,8%) hoger uit dan ultimo 2015. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van de leasevloot (toename € 7,5 miljoen) en door de aankoop van het hoofdkantoor in Amsterdam (€ 5,2 miljoen v.o.n.). Het eigen vermogen steeg tot € 151,6 miljoen (ultimo 2015: € 150,8 miljoen) door de toevoeging van het resultaat H1-2016 en door uitkering van het slotdividend in juni 2016 van € 0,75 per aandeel (€ 4,3 miljoen).

De solvabiliteit van Stern kwam 30 juni 2016 uit op 25,7% (ultimo 2015: 25,7%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit van de overige activiteiten eind juni 2016 uitgekomen op 34,0% tegenover 33,7% ultimo 2015.

De oversolvabiliteit bedroeg eind juni 2016 (dus na uitkering in juni 2016 van het slotdividend 2015) € 4,8 miljoen.

Financiering

De werkkapitaalfinanciering van de groep is ondergebracht bij een drietal banken en bestaat uit Faciliteit A voor de retail financiering (limiet € 70 miljoen) en Faciliteit B (limiet € 130 miljoen) voor de financiering van de lease activiteiten.

Stern is met de Banken overeengekomen dat Faciliteit A van € 70 miljoen is verlengd met een jaar en dat Faciliteit B is verhoogd met € 30 miljoen tot € 160 miljoen. Beide faciliteiten lopen nu af per 30 juni 2017. De financieringsdocumentatie is eind juni 2016 afgerond. De kenmerken van de nieuwe afspraken met de Banken zijn vergelijkbaar met het vorige arrangement. De rentecondities zijn echter duidelijk verbeterd en de overeengekomen ICR is verlaagd.

Ook met Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) zijn nieuwe afspraken gemaakt, waarbij de financieringslimiet is verhoogd van € 127 miljoen tot € 145 miljoen. MBFS financiert de nieuwe auto’s van Stern Auto, maar ook SternRent en de gehele voorraad gebruikte auto’s van Stern Groep.

Vooruitzichten duidelijk positiever

Ondanks de voorlopig wat tegenvallende resultaten bij Stern Mobility Services ontwikkelen de resultaten zich duidelijk positiever ten opzichte van eerdere verwachtingen. Het resultaat na belastingen H1-2016 is op zich al bemoedigend, evenals de ontwikkeling van de orderportefeuille bij een aantal automerken en bij SternLease. Daar komt bij dat, anders dan eerder werd verondersteld, het bijtellingstarief van plug-in hybrids met ingang van 2017 in één stap van de huidige 15% naar 22% gaat. Aanvankelijk was het de bedoeling deze verhoging geleidelijk over een periode van 3 jaar door te voeren. Daarom wordt nu verwacht dat eind 2016 opnieuw een hausse van registratie en aflevering van plug-in hybrids zal optreden, omdat zakelijke rijders bij aanschaf (registratie) na 1 januari 2017 niet meer kunnen profiteren van 60 maanden 15% bijtelling op plug-in hybrids. De hausse zal in Q4-2016 vallen maar zal waarschijnlijk niet zo fors zijn als afgelopen jaar, mede door het tegengestelde effect dat duurdere modellen in 2017 juist een lager bijtellingstarief krijgen (van 25% naar 22%).

Bij Stern Financial Services zetten de stevige autonome groei van SternLease en de goede resultaten zich door. Bij Stern Mobility Services ontwikkelen SternRent en SternSchade (samen te voegen met SternPoint) zich volgens plan en SternTec zet de in 2015 ingezette positieve lijn voort. De omzet van Mango Mobility groeit stevig door, maar een positief resultaat wordt nu pas in 2017 verwacht.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 17 augustus 2016

Press here for the press release dated 17 August 2016 in English