Gepubliceerd: 10-05-2016 18:04

Stern Groep N.V., Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, maakt de resultaten over het 1e kwartaal 2016 bekend:

Kernpunten Q1-2016

  • De netto omzet is toegenomen met 9,8% tot € 285,2 miljoen, deze toename is vooral te zien bij Dealergroep Stern (7,7%) en bij SternLease (13,3%)
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) is met 13,7% toegenomen tot € 4,1 miljoen (Q1-2015: € 3,6 miljoen)
  • Het resultaat na belastingen is € 2,4 miljoen (Q1-2015: € 2,1 miljoen)
  • Solvabiliteit is eind maart 2015 uitgekomen op 26,6% (ultimo 2015: 25,7%). De oversolvabiliteit bedraagt per 31 maart 2016: € 8,8 miljoen (ultimo 2015: € 4,3 miljoen)
  • Intrinsieke waarde per aandeel groeit verder naar € 27,02 (ultimo 2015: € 26,57)
  • Dealergroep Stern vergroot opnieuw haar marktaandeel. Het marktaandeel personenauto’s is 5,6% (Q1-2015: 5,4%) en bij bedrijfswagens is dat 8,3% (Q1-2015: 7,7%)
  • Leaseportefeuille is autonoom verder toegenomen tot 9.252 contracten per 31 maart 2016
  • Het slotdividend 2015 van € 0,75 per aandeel wordt betaalbaar gesteld op 9 juni 2016

Marktaandeel blijft groeien

De markt voor geregistreerde nieuwe personenauto’s liet in Q1-2016 een afname zien van 10,1% tot 98.559 stuks (Q1-2015: 110.148 stuks). Wat eind 2015 al was voorspeld is uitgekomen. Door de grote run op lage bijtellingsauto’s eind 2015, teneinde de 7% bijtelling op plug-in hybrids voor 5 jaar veilig te stellen, is de vraag vanuit de zakelijke markt in Q1-2016 lager dan vorig jaar. Dealergroep Stern realiseerde een afzet van 5.488 nieuwe personenauto’s, een afname van 7,1 % ten opzichte van Q1-2015, waarmee beter is gepresteerd dan de landelijke marktontwikkeling. Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor nieuwe personenauto’s kwam daardoor in Q1-2016 uit op 5,6% (Q1-2015: 5,4%).

De markt voor nieuwe bedrijfswagens liet in Q1-2016 een duidelijke toename zien van 27,1% tot 21.341 eenheden (Q1-2015: 16.785 stuks). Dealergroep Stern verkocht 38,7% meer nieuwe bedrijfswagens, een aanzienlijk grotere stijging dan het landelijke beeld. Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor nieuwe bedrijfswagens kwam daarmee in Q1-2016 uit op 8,3% (Q1-2015: 7,7%).

Gang van zaken Q1-2016

De netto omzet is ten opzichte van Q1-2015 met 9,8% toegenomen tot € 285,2 miljoen. Deze toename is vooral te zien bij Dealergroep Stern (toename 7,7%) en bij SternLease (toename 13,3%). Het bruto omzetresultaat steeg met € 2,5 miljoen tot € 47,4 miljoen (Q1-2015: 44,9 miljoen).

De overige bedrijfsopbrengsten waren € 0,4 miljoen lager, voornamelijk vanwege een lagere (netto) bate uit het belang in Bovemij. De bedrijfskosten (inclusief afschrijvingslasten) zijn met € 0,9 miljoen (5,7%) licht gestegen tot € 16,4 miljoen, onder andere door extra huisvestingskosten als gevolg van de eind 2015 uitgevoerde Sale en Lease back en door extra verkoopkosten om de verkoop te stimuleren. De totale personeelskosten namen gering (2,3%) toe, voornamelijk door het uitbreiden van het aantal fte’s. Deze toename is mede het gevolg van de acquisities Lakeman Purmerend (Skoda) medio 2015 en Middelbeek Alkmaar (Fiat merken) in februari 2016. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam Q1-2016 uit op € 4,1 miljoen tegenover € 3,6 miljoen een jaar eerder.

Dealergroep Stern

De afname van het aantal verkochte nieuwe personenauto’s met 7,1% ten opzichte van Q1-2015 is volledig gecompenseerd door de toename van de gemiddelde verkoopprijs met 8%. De afzetgroei gebruikte auto’s (+16%) en nieuwe bedrijfswagens (+38,7%) hebben voor de omzetgroei gezorgd. De relatieve marge op sales bleef vrijwel gelijk, door de hogere omzet sales kwam de marge sales € 0,9 miljoen hoger uit dan Q1-2015.

De omzet aftersales nam met € 4,4 miljoen (10,8%) toe door meer verkochte werkplaatsuren, maar ook door een duidelijk hogere omzet onderdelen. De relatieve marge op aftersales bleef ten opzichte van Q1-2015 vrijwel gelijk. Dit heeft geleid tot een hoger bruto omzetresultaat en, in combinatie met vrijwel gelijkblijvende bedrijfskosten, in een forse toename van het bedrijfsresultaat van Dealergroep Stern.

Stern Financial Services

Het aantal leasecontracten van SternLease nam Q1-2016 met 2,3% toe tot 9.252 (ultimo 2015: 9.045 contracten en per 31 maart 2015: 7.729 contracten). Het resultaat van Stern Financial Services was Q1-2016 opnieuw tevredenstellend.

Stern Mobility Services

De omzet van SternSchade nam Q1-2016 toe met 14% ten opzichte van Q1-2015. De schademarkt in Nederland groeide (op basis van Audatex calculaties) Q1-2016 met 10,8%. Het resultaat van SternPoint is in Q1-2016, geschoond voor eenmalige kosten, vergelijkbaar met dat in Q1-2015. SternTec (inrichting lichte bedrijfswagens) realiseerde wederom een forse resultaatverbetering. Door een laat ingezette televisie reclamecampagne kwam de aanloop bij Mango Mobility pas in maart goed op gang. Het resultaat Q1-2016 bleef door de mindere omzetstijging achter bij de verwachtingen. Bij SternRent is de verhuurvloot conform planning in Q1-2016 met 212 voertuigen teruggebracht tot 1.907 stuks. Het resultaat van Stern Mobility Services is in Q1-2016 per saldo iets lager uitgekomen dan Q1-2015.

Solvabiliteit verder verstevigd

Het balanstotaal kwam per 31 maart 2016 met € 576,5 miljoen € 9,2 miljoen lager uit dan ultimo 2016, ondanks de in Q1-2016 met € 4,7 miljoen verder toegenomen lease- en verhuurportefeuille en de aankoop van het hoofdkantoor in Amsterdam (€ 5,2 miljoen v.o.n.) in januari 2016. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door afbouw van de voorraad nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens met € 18,1 miljoen en de afname van de handelsvorderingen met € 9,9 miljoen. Het groepsvermogen steeg tot € 153,3 miljoen per 31 maart 2016 (ultimo 2015: € 150,8 miljoen).

De solvabiliteit van Stern Groep kwam 31 maart 2016 uit op 26,6% (ultimo 2015: 25,7%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten eind maart 2016 uitgekomen op 35,1% tegenover 33,7% ultimo 2015.

Herfinanciering

De werkkapitaalfinanciering van de groep is ondergebracht bij een drietal banken en bestaat uit Faciliteit A voor de retail financiering (limiet € 70 miljoen) en Faciliteit B (limiet € 130 miljoen) voor de financiering van de lease activiteiten.

De sneller dan verwachte autonome groei van SternLease en het aflopen van Faciliteit A per 30 juni 2016 zijn eind 2015 aanleiding geweest met de banken in overleg te treden over de herfinanciering van Faciliteit A en verhoging van Faciliteit B. De leaseportefeuille van SternLease heeft inmiddels een omvang bereikt van meer dan € 165 miljoen, waardoor de huidige limiet van Faciliteit B van € 130 miljoen niet meer toereikend is.

Stern is met de banken overeengekomen dat Faciliteit A van € 70 miljoen wordt verlengd met een jaar en dat Faciliteit B wordt verhoogd met € 30 miljoen tot € 160 miljoen. Beide faciliteiten lopen dan af per 30 juni 2017. Vervolgens zal het komend jaar besteed worden aan het optuigen van een financiering die nauw aansluit bij de groeiambities van het nieuwe driejarenplan “Sprong Voorwaarts à”. De mogelijkheid van securitisatie van de leaseportefeuille zal in dat kader grondig onderzocht worden. Deze wijze van financieren lijkt, gegeven de groeiende omvang van de leasevloot, inmiddels voldoende kostenvoordelen te bieden om serieus te overwegen.

De kenmerken van de nieuwe afspraken met de banken zijn vergelijkbaar met het huidige arrangement. De rentecondities zijn echter duidelijk verbeterd en de overeengekomen ICR is verlaagd. De financieringsdocumentatie zal de komende weken worden afgerond.

Vooruitzichten positiever

Ten opzichte van de afgegeven verwachtingen in maart van dit jaar, lijken de resultaten zich positiever te ontwikkelen. Het resultaat na belastingen Q1-2016 is op zich al bemoedigend en de ontwikkeling van de orderportefeuille bij een aantal merken en bij SternLease, alsmede de recente aanpassingen in Autobrief 2, zijn aanleiding de inschatting positief bij te stellen.

Bij de behandeling van Autobrief 2 in de Tweede Kamer zijn aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de eerdere voorstellen van de staatssecretaris. De aanpassing behelst onder meer dat het bijtellingtarief van plug-in hybrids met ingang van 2017 in één stap van de huidige 15% naar 22% wordt verhoogd. Oorspronkelijk was de bedoeling deze verhoging geleidelijk over een periode van 3 jaar door te voeren. Daarom wordt nu verwacht dat eind 2016 opnieuw een hausse van registratie en aflevering van plug-in hybrids zal optreden, omdat zakelijke rijders na 1 januari 2017 niet meer kunnen profiteren van 60 maanden 15% bijtelling op plug-in hybrids.

Bij Stern Financial Services zet de stevige autonome groei van SternLease zich door. Bij Stern Mobility Services ontwikkelen SternRent en SternSchade (samen te voegen met SternPoint) zich volgens plan en SternTec zet de in 2015 ingezette positieve lijn voort. De omzet van Mango Mobility groeit inmiddels stevig waardoor een structureel positieve bijdrage binnen bereik komt.

Op dit moment is er nog geen overeenstemming tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe cao. De huidige CAO afspraken zijn die welke golden per 31 oktober 2014. Nieuwe CAO afspraken worden spoedig verwacht, inclusief afspraken over de veel besproken verdeling van pensioenlasten tussen werkgever en werknemers.

Dividend

In de Algemene Vergadering van mei 2012 is het huidige dividendbeleid vastgesteld. Uitgangspunt is dat alleen dividend kan worden uitgekeerd als sprake is van oversolvabiliteit. De oversolvabiliteit wordt berekend aan de hand van een solvabiliteit van 15% voor de leaseactiviteiten en van 30% voor de overige activiteiten. Ultimo 2015 bedroeg de oversolvabiliteit € 4,3 miljoen, per 31 maart 2016 bedraagt de oversolvabiliteit € 8,8 miljoen. Op 23 december 2015 is reeds een interim dividend van € 0,25 per aandeel uitgekeerd. Het nog vast te stellen slotdividend van € 0,75 per aandeel zal betaalbaar zijn op 9 juni 2016.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 10 mei 2016

Press here for the press release dated 10 Mei 2016 in English