Gepubliceerd: 15-11-2016 18:06

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt de resultaten bekend over de periode 1 januari tot en met 30 september 2016:

  • De netto omzet tot en met Q3-2016 is met 6,4% toegenomen tot € 820,9 miljoen. Dealergroep Stern groeide 5,0% en SternLease 12,3%. Het bedrijfsresultaat tot en met Q3-2016 is € 12,5 miljoen(2015: € 10,3 miljoen). Het resultaat na belastingen is € 7,3 miljoen (2015: € 5,4 miljoen)
  • De netto omzet is in Q3-2016 toegenomen met 1,2% tot € 258,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat is € 3,7 miljoen (Q3-2015: € 3,8 miljoen). Het resultaat na belastingen is € 2,1 miljoen (Q3-2015: € 2,0 miljoen)
  • De winst per aandeel tot en met Q3-2016 bedraagt € 1,28 (2015: € 0,96)
  • De solvabiliteit is eind september 2016 uitgekomen op 26,2% (ultimo 2015: 25,7%). De intrinsieke waarde per aandeel per 30 september 2016 bedraagt € 27,13 (ultimo 2015: € 26,57)
  • Dealergroep Stern handhaaft nagenoeg haar marktaandeel dat voor personenauto’s uitkwam op 5,6% (2015: 5,4%) en voor bedrijfswagens op 8,2% (2015: 8,7%)
  • De marktverwachtingen voor heel 2016 zijn gematigder dan eerder dit jaar werd uitgesproken

Marktaandeel

De markt voor geregistreerde nieuwe personenauto’s liet tot en met Q3-2016 een afname zien van 5,3 % tot 285.355 stuks (2015: 301.338 stuks). Ten opzichte van dit landelijke beeld realiseerde Dealergroep Stern tot en met Q3-2016 een afzet van 16.009 nieuwe personenauto’s, een afname van 6,9 % ten opzichte van dezelfde periode van 2015. Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor nieuwe personenauto’s kwam tot en met Q3-2016 uit op 5,6% (heel 2015: 5,4%).
De markt voor nieuwe bedrijfswagens liet tot en met Q3-2016 een toename zien van 23,2% tot 55.458 eenheden (2015: 45.018 stuks). Ten opzichte van dit landelijke beeld verkocht Dealergroep Stern 19,4% meer nieuwe bedrijfswagens. De landelijke marktgroei komt vooral uit de klein zakelijke markt, Stern is traditioneel sterker vertegenwoordigd in de grootzakelijke markt. Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor nieuwe bedrijfswagens kwam tot en met Q3-2016 uit op 8,2% (heel 2015: 8,7%).

Gang van zaken tot en met Q3-2016

De netto omzet is ten opzichte van 2015 met 6,4 % toegenomen tot € 820,9 miljoen. Deze toename is te zien bij Dealergroep Stern (toename 5,0%) en bij SternLease (toename 12,3%).
De bruto marge nam, mede door een gewijzigde samenstelling van de omzet sales en aftersales af van 17,4% tot en met Q3-2015 naar 17,1% in 2016. De overige bedrijfsopbrengsten zijn € 1,0 miljoen hoger, onder andere door baten uit desinvestering van vastgoed en de verkoop van Jager Auto Blankespoor in Den Haag.
De bedrijfskosten zijn met € 4,6 miljoen (3,6%) gestegen tot € 132,1 miljoen, onder andere door hogere huisvestingskosten en lagere afschrijvingskosten als gevolg van de uitgevoerde sale en leaseback in november 2015 (netto € 2,1 miljoen), hogere personeelskosten (€ 1,2 miljoen) als gevolg van groei van activiteiten en een toename van demo- en marketing inspanningen (€ 1,3 miljoen). Als percentage van de netto omzet daalden de bedrijfskosten van 16,5% naar 16,1%.
De totale personeelskosten namen met € 1,2 miljoen (1,4%) toe, voornamelijk door een toename van het aantal fte’s met 91 ten opzichte van eind 2015 (4,5%). De groei betreft deels vervanging van inhuurkrachten door eigen werknemers en deels toename door verdere groei van activiteiten.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam tot en met Q3-2016 uit op € 12,5 miljoen tegenover € 10,3 miljoen een jaar eerder.

Dealergroep Stern

De afname van de verkochte aantallen nieuwe personenauto’s wordt ruimschoots gecompenseerd door een toename van de aantallen bedrijfswagens en gebruikte auto’s. Dit resulteerde tot en met Q3-2016 in een toename omzet sales van € 34,8 miljoen (5,1%). De marge op sales komt € 1,8 miljoen hoger uit dan tot en met Q3-2015.
De omzet aftersales nam met € 7,9 miljoen (5,9%) toe, onder andere als gevolg van een toename van de omzet onderdelen (+8,1%). De omzet werkplaatsen is met 3,4% toegenomen.
De relatieve marge op aftersales nam tot en met Q3-2016 iets af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
In juli 2016 is Jager Auto Blankespoor Den Haag verkocht. De gerealiseerde boekwinst is in Q3-2016 onder overige bedrijfsopbrengsten verantwoord.
Bovenstaande heeft geleid tot een bedrijfsresultaat van Dealergroep Stern tot en met Q3-2016 van € 12,1 miljoen. Dit is een toename van € 2,4 miljoen ten opzichte van dezelfde periode van 2015.

Stern Financial Services

Het aantal leasecontracten van SternLease nam tot en met Q3-2016 met 15,4% toe tot 9.657 (Q3 2015: 8.368 contracten). Het resultaat van Stern Financial Services was tot en met Q3-2016 hoger dan in dezelfde periode van 2015 en is daarmee wederom zeer tevredenstellend.

Stern Mobility Services

SternSchade realiseerde een omzetstijging van 19,1% ten opzichte van 2015 en groeide daarmee harder dan de markt die op basis van schadecalculatiecijfers groeide met 11,0%.
Het resultaat van SternPoint bleef achter ten opzichte van 2015, onder meer door eenmalige integratiekosten.
De integratie van SternPoint in Dealergroep Stern en SternSchade is in Q3-2016 afgerond.
SternTec (inrichting lichte bedrijfswagens) realiseerde een omzetstijging van 21,6% door de groeiende markt van lichte bedrijfswagens.
De verhuurvloot is met 2.234 voertuigen nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van Q3 2015.
De omzet van Mango Mobility groeide met 14,1% ten opzichte van 2015. Deze omzetgroei vertaalde zich nog niet in betere resultaten door lagere marges en eenmalige kosten.
Het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Services was tot en met Q3-2016 per saldo nog niet op het gewenste niveau en is lager dan in dezelfde periode van 2015.

Solvabiliteit

Het balanstotaal kwam per 30 september 2016 met € 586,5 miljoen € 0,9 miljoen hoger uit dan ultimo 2015. Deze mutatie is het gevolg van een toename van € 10,9 miljoen van de lease- en verhuurvloot, gecompenseerd door een afname van het bruto werkkapitaal met € 10,8 miljoen. Het eigen vermogen steeg tot € 153,9 miljoen per 30 september 2016 (ultimo 2015: € 150,8 miljoen).

De solvabiliteit van Stern Groep kwam 30 september 2016 uit op 26,2% (ultimo 2015: 25,7%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit van de overige activiteiten eind september 2016 uitgekomen op 35,3% tegenover 33,7% ultimo 2015.

Vooruitzichten

Door de verandering van het bijtellingstarief van plug-in hybrids met ingang van 2017 van 15% naar 22% verwachten wij dat eind 2016 een beperkte hausse van registratie en aflevering van plug-in hybrids zal optreden. De hausse zal laat in Q4-2016 vallen, maar zal beperkter zijn dan in Q4-2015, mede door het tegengestelde effect dat duurdere modellen in 2017 juist een lager bijtellingstarief kennen (van 25% naar 22%).
Recente marktindicaties gaan uit van 380.000 personenauto’s in 2016 (449.350 in 2015) met vervolgens weer een groei naar 415.000 in 2017. De markt voor lichte bedrijfswagens blijft in 2016 evenwel zeer gunstig afsteken ten opzichte van het niveau van 2015.
In Q4-2016 zal het uitzonderlijk hoge resultaat van Dealergroep Stern in Q4-2015 niet worden geëvenaard. Stern Financial Services groeit gestaag en zal ook in Q4-2016 een goed resultaat neerzetten. Tegenvallende ontwikkelingen bij Stern Mobility Services zullen worden gecompenseerd door een forse boekwinst op de sale en leaseback van het eerder dit jaar aangekochte hoofdkantoor.
Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over het resultaat over geheel 2016, maar naar verwachting zal het resultaat tenminste gelijk zijn aan dat over 2015.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 15 november 2016

Press here for the press release dated 15 November 2016 in English