Gepubliceerd: 09-05-2017 18:00

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, maakt de resultaten bekend over het 1e kwartaal 2017.

Kernpunten Q1-2017

  • De netto omzet is toegenomen met 9,8% tot € 313,3 miljoen
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) is met 34,2% toegenomen tot € 5,5 miljoen (Q1-2016: € 4,1 miljoen)
  • Het resultaat na belastingen is € 4,0 miljoen (Q1-2016: € 2,4 miljoen)
  • De solvabiliteit is eind maart 2017 uitgekomen op 26,1% (ultimo 2016: 25,2%). De oversolvabiliteit bedraagt per 31 maart 2017: € 7,3 miljoen (ultimo 2016: € 0,6 miljoen)
  • De intrinsieke waarde per aandeel neemt toe tot € 28,42 per 31 maart 2017 (ultimo 2016: € 27,66)
  • De leaseportefeuille is autonoom verder toegenomen tot 10.357 contracten per 31 maart 2017 (t.o.v. eind 2016 een stijging van 2,6%)
  • Dealergroep Stern handhaaft haar marktaandeel personenauto’s met 5,7% (Q1-2016: 5,6%). Bij bedrijfswagens is dat 7,6% (Q1-2016: 8,3%)
  • Het slotdividend 2016 van € 0,75 per aandeel wordt betaalbaar gesteld op 7 juni 2017

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“Sinds maart 2016 wordt door Stern gewerkt aan een nieuw strategisch plan dat voortborduurt op de al enkele jaren geleden ingeslagen weg van grote dealerholding naar een geïntegreerd en uitstekend renderend mobiliteitsconcern met steeds meer eigen producten en diensten. In de Jaarrekening 2016 is de opzet en inhoud van dit plan uitgebreid toegelicht. In de eerste maanden van 2017 is de uitvoering van het plan voortvarend ter hand genomen. De eerste resultaten worden in de loop van 2017 verwacht, echter de voornaamste verbeteringen zullen te zien zijn in 2018 en 2019. Het in Q1-2017 gerealiseerde resultaat is tevredenstellend en geeft vertrouwen voor de rest van 2017.“

Marktaandeel

In Q1-2017 werden in Nederland 119.927 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een toename van 21.368 (21,7%) ten opzichte van Q1-2016. Dealergroep Stern realiseerde een afzet van 6.881 nieuwe personenwagens, een toename van 25,4% ten opzichte van Q1-2016. Hiermee komt het marktaandeel personenwagens uit op 5,7%, terwijl het marktaandeel in Q1-2016 nog 5,6% was. De merken die bij Dealergroep Stern beter presteerden dan de markt zijn Mercedes-Benz, Renault en Volkswagen, de overige Stern merken presteerden in lijn met de markt.

In Q1-2017 werden landelijk 22.850 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd. Een toename van 1.509 (7,1%) ten opzichte van Q1-2016. Dealergroep Stern realiseerde een afzet van 1.728 nieuwe bedrijfswagens, een afname van 2,9% ten opzichte van Q1-2016. Hiermee komt het marktaandeel bedrijfswagens uit op 7,6%. Het marktaandeel in Q1-2016 bedroeg 8,3%.

Gang van zaken Q1-2017

De netto omzet is ten opzichte van Q1-2016 met 9,8% toegenomen tot € 313,3 miljoen. Deze toename is vooral te zien bij Dealergroep Stern (toename 11,3%) en bij SternLease (toename 8,8%). Het bruto omzetresultaat steeg met € 2,1 miljoen (4,6%) tot € 49,5 miljoen.

De overige bedrijfsopbrengsten zijn fors toegenomen onder meer door een hogere bate uit het belang in Bovemij. De bedrijfskosten (inclusief afschrijvingslasten) zijn gering gestegen, onder andere door gestegen demo- en advieskosten. De totale personeelskosten namen duidelijk (8,3%) toe. Het effect van de CAO verhoging (2% met ingang van september 2016) en de reeds eerder aangekondigde hogere werkgeversbijdrage in de pensioenpremies (de premieschuif) resulteerden samen in circa 3,6% hogere personeelskosten. De verdere toename van de personeelskosten werd voornamelijk veroorzaakt door toename van het aantal fte’s. Deze toename ziet vrijwel geheel op directe werknemers (meer monteurs in de werkplaatsen als gevolg van de toegenomen omzet werkplaatsuren). Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in Q1-2017 met € 5,5 miljoen aanzienlijk hoger uit (Q1-2016: € 4,1 miljoen).

Stern Mobility Solutions

Het aantal leasecontracten van SternLease nam ten opzichte van eind 2016 per saldo met 2,6% toe tot 10.357 contracten. Volgens voorlopige VNA cijfers is in Q1-2017 sprake van een afname van de leasevloot met 0,1%. SternLease presteerde derhalve beter dan de markt. De verhuurvloot nam ten opzichte van eind 2016 met 2,4% toe tot 2.267 voertuigen. De bezettingsgraad in Q1-2017 bedroeg ruim 77% en was daarmee licht hoger dan in

Q1-2016. Het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Solutions kwam fors hoger uit dan in Q1-2016 door de groei van de vloot, de lagere rentelasten en een beter verzekeringsresultaat.

Stern Car Services

De omzet van SternPoint (voorheen genaamd SternSchade) nam met 10,0% toe ten opzichte van Q1-2016. De schademarkt in Nederland (op basis van Audatex calculaties) kwam 1,8% hoger uit dan in Q1-2016.

In mei 2017 zijn twee nieuwe vestigingen geopend (in Den Bosch en Harderwijk) en in juni 2017 volgen nog eens twee vestigingen (in Amstelveen en Lelystad). Het totaal aantal SternPoints bedraagt dan 16. Hiermee maakt Stern Car Services een duidelijke stap naar de beoogde landelijke dekking met circa 25 vestigingen. Het bedrijfsresultaat van Stern Car Services was, voornamelijk als gevolg van de vorig jaar doorgevoerde reorganisatie van SternPoint, positief en was daarmee duidelijk beter dan in Q1-2016.

Dealergroep Stern

De omzet van Dealergroep Stern komt 11,3% hoger uit. De omzet verkopen nieuwe en gebruikte auto’s neemt 11,2% toe. Als gevolg van margedruk op zowel verkopen nieuwe personenauto’s als op gebruikte auto’s blijft de absolute marge op verkopen auto’s vrijwel gelijk.

De omzet en marge aftersales (werkplaatsen en onderdelen) neemt 5,1% toe, voornamelijk als gevolg van een toename (9,9%) van de omzet verkochte werkplaatsuren. De personeelskosten stijgen met 6,7% als gevolg van de CAO verhoging, de hogere werkgeversbijdrage pensioenlasten en extra personeelskosten in verband met meer monteurs in de werkplaatsen. Het bedrijfsresultaat van Dealergroep Stern komt hierdoor duidelijk lager uit dan in Q1-2016.

Overige

Mango Mobility presteerde conform verwachting en leverde een duidelijk betere operationele performance dan vorig jaar.

Solvabiliteit

Het balanstotaal kwam per 31 maart 2017 met € 617,7 miljoen € 6,2 miljoen lager uit dan ultimo 2016. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door afbouw van de voorraad nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens met € 23,2 miljoen. Daartegenover staan de toename van de handelsvorderingen met € 6,0 miljoen, de groei van de lease- en verhuurportefeuille met € 6,0 miljoen en nieuwbouwinvesteringen van € 3,8 miljoen. Het groepsvermogen steeg tot € 161,3 miljoen per 31 maart 2017 (ultimo 2016: € 157,0 miljoen).

De solvabiliteit van Stern Groep kwam 31 maart 2017 uit op 26,1% (ultimo 2016: 25,2%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten eind maart 2017 uitgekomen op 34,7% tegenover 32,6% ultimo 2016.

Herfinanciering

De werkkapitaalfinanciering van de groep is ondergebracht bij een drietal banken en bestaat uit Faciliteit A voor de retail financiering (limiet € 70 miljoen) en Faciliteit B voor de financiering van de lease activiteiten (limiet € 160 miljoen). Beide faciliteiten lopen af per 30 juni 2017.

De autonome groei van SternLease en het aflopen van de faciliteiten per 30 juni 2017 zijn aanleiding geweest met de Banken vroegtijdig in overleg te treden over een bij de groeistrategie passende financiering van de leaseportefeuille door middel van securitisatie en over de herfinanciering van de retail activiteiten. De nieuwe faciliteiten, die voor retail met € 70 miljoen qua omvang gelijk blijven en die voor SternLease € 20 miljoen hoger uitkomen op € 180 miljoen, hebben een looptijd van drie jaar. De rentelasten zullen vooral voor de leasefinanciering aanzienlijk beter zijn dan de huidige condities. De gesprekken met de Banken hebben inmiddels geleid tot een gecommitteerde termsheet. De afronding van het nieuwe 3-jarige arrangement zal nog enkele weken in beslag nemen. De condities en convenanten zullen dan met een persbericht bekend gemaakt worden.

Vooruitzichten

Stern handhaaft de in het Jaarrapport 2016 uitgesproken verwachting ten aanzien van de resultaten 2017. Op basis van de positieve marktontwikkelingen, de voortgaande groei van Stern Mobility Solutions en de effecten van de vorig jaar doorgevoerde reorganisatie van enkele bedrijfsonderdelen, ziet Stern de verdere ontwikkeling van de resultaten in 2017 met vertrouwen tegemoet.

Dividend

In de Algemene Vergadering van 10 mei 2017 zal worden voorgesteld de oversolvabiliteit voor het uit te keren dividend over enig boekjaar niet meer per 31 december van het betreffende boekjaar te bepalen, maar op basis van de balans per 31 maart volgend op het boekjaar waarover het dividend wordt uitgekeerd. De oversolvabiliteit per 31 maart 2017 bedraagt € 7,3 miljoen en is daarmee voldoende om, evenals vorig jaar en in lijn met het dividendbeleid, een dividend per aandeel te declareren van in totaal € 1,00 in contanten per aandeel. Het dividend is betaalbaar op 7 juni 2017 en zal onder aftrek van het interim-dividend van € 0,25 per aandeel, dat op 23 december 2016 is uitgekeerd, worden uitbetaald.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 9 mei 2017

Press here for the press release dated 9 May 2017 in English