Gepubliceerd: 08-03-2017 17:41

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over 2016.

Kernpunten 2016

 • Netto-omzet is uitgekomen op € 1.097,6 miljoen (2015: € 1.095,2 miljoen)
 • Bruto EBITDA is € 74,9 miljoen (2015: € 71,7 miljoen)
 • Het resultaat voor belastingen is € 15,4 miljoen en daarmee het hoogste ooit (2015: € 14,4 miljoen)
 • Resultaat na belastingen komt uit op € 11,3 miljoen (2015: € 11,1 miljoen)
 • In het resultaat is per saldo € 2,2 miljoen incidentele baten verantwoord (2015: € 0,8 miljoen)
 • Marktaandeel nieuwe personenauto’s is toegenomen tot 5,7% (2015: 5,4%)
 • Het marktaandeel nieuwe bedrijfswagens komt uit 8,1% (2015: 8,7%)
 • Leaseportefeuille is autonoom gegroeid met 11,7% tot 10.099 contracten ultimo 2016 (landelijk 5,7%)
 • Het aantal voertuigen onder beheer van Lease is toegenomen tot 13.149 (2015: 12.031)
 • Gesprekken met banken over herfinanciering verlopen voorspoedig. Het is de verwachting dat tijdens de Algemene Vergadering de kenmerken (omvang en voorwaarden) bekend gemaakt zullen worden
 • Op de Algemene Vergadering van 10 mei 2017 zal een dividend over het boekjaar 2016 worden voorgesteld van € 1,00 per aandeel (2015: € 1.00). In december 2016 is reeds een interim dividend van € 0,25 per aandeel uitgekeerd
 • 2017 staat in het teken van het nieuwe driejarenplan ‘Meer Solutions en Services’
 • Het Jaarrapport 2016 is online beschikbaar vanaf 16 maart a.s.

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“Sinds maart 2016 wordt door Stern gewerkt aan een nieuw duidelijk geformuleerd strategisch plan dat voortborduurt op de al enkele jaren geleden ingeslagen weg van grote dealerholding naar een geïntegreerd en uitstekend renderend mobiliteitsconcern met steeds meer eigen producten en diensten. De kern van dit nieuwe plan is de verschuiving van het zwaartepunt van de activiteiten van auto’s naar mobility solutions en services en een bewuste keuze voor meer zelfstandigheid en minder afhankelijkheid. Als het nieuwe strategisch plan met kracht en discipline wordt doorgezet, gesteund door een uitgekiende online propositie, heeft het plan in zich dat de EBITDA van Stern de komende jaren een aanmerkelijke sprong voorwaarts kan maken. Een verdubbeling in 2020 ten opzichte van het huidige niveau behoort dan tot de mogelijkheden. Circa een derde van de verbetering moet dan komen van kostenbesparingen en synergievoordelen. Circa twee derde moet komen van Meer Solutions en Services.“

Geconsolideerde kerncijfers (1)

(* € 1.000,-)2016 2015 index
      
Netto omzet1.097.630 1.095.181 100,2
EBITDA bruto (2)74.886 71.735 104,4
EBITDA netto (3)26.655 29.489 90,4
EBIT18.737 18.809 99,6
Resultaat na belastingen11.348 11.067 102,5
      
Netto cashflow (4)19.207 21.159 90,8
Bruto cashflow (5)61.859 58.649 105,5
      
Balanstotaal623.853 585.695 106,5
Eigen vermogen156.994 150.779 104,1
Netto financiële schuld (6)297.864 295.848 100,7
Eigen vermogen / Totale activa25,2 25,7 97,8
      
Per aandeel (* € 1,-)     
Aantal aandelen uitstaand5.675.000 5.675.000 100,0
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen5.675.000 5.673.560 100,0
Winst per aandeel2,00 1,95 101,5
EBITDA bruto per aandeel13,23 12,64 104,7
 1. De geconsolideerde Winst- en Verliesrekening en Balans treft u aan als bijlage bij dit persbericht
 2. EBITDA bruto is resultaat voor belastingen en voor rentelasten + reguliere afschrijvingslasten + afschrijvingslasten leasevloot en rentvloot
 3. EBITDA netto is resultaat voor belastingen en voor rentelasten + reguliere afschrijvingslasten
 4. Netto cashflow is resultaat na belastingen + reguliere afschrijvingslasten
 5. Bruto cashflow is resultaat na belastingen + reguliere afschrijvingslasten + afschrijvingslasten leasevloot en rentvloot
 6. Netto financiële schuld is rentedragende leningen minus liquide middelen

Toelichting op geconsolideerde cijfers

Omzet

De geconsolideerde omzet van Stern is in 2016 met € 1.097,6 miljoen op een record niveau uitgekomen, voornamelijk veroorzaakt door de belangrijk hogere omzet nieuwe bedrijfswagens en gebruikte personenauto’s en gebruikte bedrijfswagens, die de afname van de omzet nieuwe personenauto’s compenseerden.
Bij Stern Mobility Solutions nam de omzet met 8,0% toe als gevolg van de groei van de leasevloot.

EBITDA

De bruto EBITDA stijgt met € 3,2 miljoen (+4,4%) van € 71,7 miljoen in 2015 tot € 74,9 miljoen in 2016. Bij de netto EBITDA is sprake van een lichte afname, voornamelijk als gevolg van de eind 2015 uitgevoerde sale en leaseback van 10 strategische panden (nu hogere huurkosten die gecompenseerd worden door fors lagere afschrijvingen en rentelasten). Deze afname van de netto EBITDA wordt meer dan goedgemaakt door de hogere afschrijvingen op de leasevloot in 2016.

EBIT

De EBIT blijft met € 18,7 miljoen vrijwel gelijk aan 2015. Bij Dealergroep Stern is sprake van een afname van € 1,3 miljoen (8,5%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de positieve invloed op het resultaat van de plug-in-hybrid hausse van eind 2015. Bij Stern Mobility Solutions is sprake van een toename van EBIT van € 1,4 miljoen (17,7 %) door de groei van de vloot (toename van de vloot met 11,7 % in 2016) alsmede door lagere financieringslasten vloot in 2016 als gevolg van de herfinanciering medio 2016.
In 2016 is per saldo voor € 2,2 miljoen aan incidentele baten verantwoord. Belangrijkste bate was de boekwinst op 2 panden (samen € 5,3 miljoen boekwinst), de belangrijkste incidentele lasten betroffen het verlies op de niet voortgezette activiteiten SternPoint ad € 1,1 miljoen, incidentele verliezen op debiteuren ad € 1,0 miljoen en reorganisatiekosten bij werkmaatschappijen van per saldo € 0,8 miljoen. In 2015 was per saldo voor € 0,8 miljoen aan incidentele baten verantwoord.

Financiële lasten

De financiële lasten ad € 3,4 miljoen zijn ten opzichte van 2015 met € 1,2 miljoen sterk afgenomen vooral als gevolg van de sale en leaseback van tien panden eind 2015, waardoor de rentedragende schulden fors zijn afgebouwd. Ook de renteopslagen op de Faciliteiten A en B zijn, na de verlenging van de faciliteiten met een jaar tot medio 2017, lager vastgesteld. Daar staat tegenover dat het gebruik van werkkapitaal bij Dealergroep Stern in 2016 hoger was door hogere, deels geregistreerde, voorraden met hogere rentelasten tot gevolg.

Belastingen

Het resultaat voor belastingen is in 2016 uitgekomen op € 15,4 miljoen. De bijbehorende belastinglast bedraagt € 4,0 miljoen. Van deze last is slechts € 0,8 miljoen daadwerkelijk op korte termijn verschuldigd. Dit betreft de acute belastingschuld van de fiscale eenheid Stern Leasing N.V. Het restant van de belastinglast is gemuteerd op de actieve latentie uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie.

Resultaat voor en na belastingen

Het resultaat voor belastingen van Stern Groep is in 2016 uitgekomen op € 15,4 miljoen en is daarmee het hoogste resultaat voor belastingen uit de geschiedenis van Stern. Het resultaat na belastingen in 2016 is € 11,3 miljoen en is daarmee in lijn met de verwachtingen zoals uitgesproken in het persbericht inzake de derde kwartaal cijfers 2016.

Balans

Ultimo 2016 bedroeg het balanstotaal € 623,9 miljoen tegenover € 585,7 miljoen ultimo 2015. De toename met € 38,2 miljoen (6,5%) is voor € 11,1 miljoen veroorzaakt door de toename van de lease- en verhuurportefeuille en voor € 27,6 miljoen door een toename van de voorraad nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagens.
Het eigen vermogen is ultimo 2016 uitgekomen op € 157,0 miljoen, een toename van € 6,2 miljoen ten opzichte van eind 2015. Door een hogere balanstelling als gevolg van de groei van de leasevloot en de toename van de voorraad auto’s is de overall solvabiliteit, ondanks de toename van het eigen vermogen eind 2016, iets lager uitgekomen op 25,2% (eind 2015: 25,7%). Door de forse afleveringen van nieuwe auto’s in januari 2017 is de voorraad auto’s eind januari 2017 overigens al weer met ruim € 25 miljoen afgenomen.

Stern beschikt over € 230 miljoen aan faciliteiten (Faciliteit A voor Retail financiering is € 70 miljoen  en Faciliteit B voor de financiering van de Leaseportefeuille is € 160 miljoen) bij een drietal banken. Deze faciliteiten lopen tot en met juni 2017. Stern is met de banken in gesprek over herfinanciering van Faciliteit A en B en onderzoekt daarbij de mogelijkheden tot securitisatie van de autoleaseportefeuille. De herfinanciering moet leiden tot een faciliteit tegen gunstige voorwaarden die Stern in staat stelt ten minste voor de periode tot en met 2019 de groeiambities waar te maken.

Kengetallen per segment

De kernactiviteiten van Stern Groep N.V. zijn ondergebracht in 4 segmenten:

 • Dealergroep Stern;
 • Stern Mobility Solutions;
 • Stern Car Services;
 • Overige

De kengetallen per segment (Realisatie 2016 versus 2015) zijn als volgt:

 

 EBIT EBITDA bruto Netto omzet Balanstelling
(bedragen * € 1.000)20162015 20162015 20162015 20162015
            
Dealergroep Stern13.95715.251 17.03418.639 950.241955.130 299.117267.470
Stern Mobility Solutions9.3987.985 57.67850.286 109.819101.727 248.749233.075
Stern Car Services-917-868 -307-891 25.65527.262 3.8077.739
Overige-3.701-3.559 4813.701 11.91511.062 72.18077.411
            
 18.73718.809 74.88671.735 1.097.6301.095.181 623.853585.695

Highlights Dealergroep Stern

De geconsolideerde omzet van Dealergroep Stern is in 2016 met € 950,2 miljoen 0,5% lager uitgekomen dan in 2015. De omzet nieuwe personenauto’s is in 2016 aanzienlijk lager uitgevallen door de hausse vorig jaar van 7% plug-in-hybrids. Deze afname werd vrijwel geheel gecompenseerd door de belangrijk hogere omzet nieuwe bedrijfswagens en gebruikte personenauto’s en gebruikte bedrijfswagens.
Dealergroep Stern verkocht in 2016 in totaal 21.632 nieuwe personenauto’s. Dit is weliswaar een afname van 10,7% ten opzichte van 2015, maar hiermee werd wel duidelijk beter gepresteerd dan de landelijke markt. Het marktaandeel nieuwe personenauto’s kwam in 2016 uit op 5,7%, in 2015 was dit 5,4%.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Dealergroep Stern komt met € 14,0 miljoen 8,5% lager uit dan het door de 7% plug-in-hybrid’s gestuwde recordjaar 2015. Binnen Dealergroep Stern is alleen Vireo Auto (die vertegenwoordigt de FCA merken zoals Fiat en Alfa Romeo) verlieslatend. Het is de verwachting dat de reeds in de loop van 2016 in gang gezette maatregelen in 2017 hun vruchten zullen afwerpen.
De balanstelling komt met € 299,2 miljoen 11,8% hoger uit dan eind 2015. De voorraad nieuwe auto’s bedroeg ultimo 2016 € 140,6 miljoen (24,3% hoger dan eind 2015). Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door het eerder aan Stern uitleveren van door Dealergroep Stern bestelde, in januari 2017  af te leveren nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens. Van de voorraad nieuwe auto’s eind 2016 was € 74,3 miljoen al verkocht (eind 2015: € 66,3 miljoen). Deze auto’s zijn begin 2017 afgeleverd.

Highlights Stern Mobility Solutions

In het segment Stern Mobility Solutions zijn met ingang van 2016 ook de verhuuractiviteiten opgenomen, de vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Het landelijke leasepark is in 2016 met 5,7% toegenomen tot circa 798.000 voertuigen eind 2016. De leasevloot van SternLease is in 2016 door autonome groei met 11,7% toegenomen tot 10.099 voertuigen. Hiermee werd door SternLease voor het twaalfde jaar achtereen beter gepresteerd dan de landelijke leasemarkt. Door de groei van de leasevloot en door betere rentecondities steeg het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Solutions met 17,7 % tot € 9,4 miljoen in 2016. De bruto EBITDA van Stern Mobility Solutions is in 2016 uitgekomen op € 57,8 miljoen, een toename van 15,0% ten opzichte van 2015. Door de groei van de vloot nam de balanstelling met € 11,1 miljoen (5,6%) toe ten opzichte van eind 2015. De Debt/EBITDA van Stern Mobility Solutions is eind 2016 uitgekomen op 3,95.

Highlights Stern Car Services

Stern Car Services (schadeherstel en universele garageactiviteiten) realiseerde in 2016 een negatief bedrijfsresultaat van € 0,9 miljoen (2015: -€ 0,9 miljoen).
De omzet van SternSchade nam in 2016 met € 2,7 miljoen ofwel 11,3% toe ten opzichte van 2015, waar landelijk sprake was van een omzetgroei van 8,4%. De toename van de omzet van SternSchade is gerealiseerd door uitbreiding van merk-erkend schadeherstel voor verzekeraars in alle twaalf vestigingen van SternSchade.
De activiteiten van de resterende 4 SternPoint vestigingen zijn, na reorganisatie, in september 2016 overgedragen aan Dealergroep Stern. De reorganisatiekosten van SternPoint ad € 1,1 miljoen zijn een belangrijke verklaring voor het negatieve bedrijfsresultaat.
Begin 2017 zijn de inkoopcondities belangrijk verbeterd. In combinatie met de groei en uitbreiding van de activiteiten wordt verwacht dat het bedrijfsresultaat van Stern Car Services in 2017 duidelijk positief zal zijn.
Medio januari 2017 is door Stern in een persbericht bekendgemaakt dat in het nieuwe strategisch plan is opgenomen dat vanaf heden door Stern meer focus wordt gelegd op Solutions en Services. In dat kader gaat SternSchade zijn bestaande schadeherstel activiteiten uitbreiden met eenvoudig auto-onderhoud. Tevens wordt gestreefd naar het uitbreiden van het aantal vestigingen van thans 12 naar een landelijke dekking met circa 25 vestigingen in een tijdsbestek van maximaal 2 jaar. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder de naam SternPoint.

Highlights Overige

In het segment Overige zijn met ingang van 2016 ook de bedrijfswageninrichting activiteiten  (SternTec) en de E-Mobility activiteiten (Mango Mobility) opgenomen. Het bedrijfsresultaat van dit segment bedraagt € 3,7 miljoen negatief. Een belangrijk deel van het negatieve resultaat heeft betrekking op niet doorbelaste holdingkosten. Stern heeft er bewust voor gekozen niet alle holdingkosten aan de segmenten door te belasten, waardoor het segment Overige ook in de toekomst een negatief bedrijfsresultaat zal blijven realiseren.

De resultaten van Mango Mobility voldeden nog niet aan de verwachtingen, mede door beperkte productbeschikbaarheid en een ongunstige marge mix in de eerste helft van 2016. Inmiddels zijn diverse stevige maatregelen getroffen, waaronder een fors kostenbesparingsprogramma en de volledige integratie in de structuur van Stern. Toch wordt ook in 2017 nog een beperkt negatief bedrijfsresultaat verwacht. In de jaren daarna worden op een hogere omzet duidelijk positieve resultaten verwacht.

Dividendvoorstel

In de Algemene Vergadering van 10 mei 2017 zal worden voorgesteld de oversolvabiliteit voor het uit te keren dividend over een boekjaar niet meer per 31 december van het betreffende boekjaar te bepalen, maar op basis van de balans per 31 maart volgend op het boekjaar. Evenals  vorig jaar en in lijn met het dividendbeleid wordt een dividend per aandeel voorgesteld van in totaal € 1,00 in contanten per aandeel. Het dividend is betaalbaar op 7 juni 2017 en zal onder aftrek van het interim-dividend van € 0,25 per aandeel, dat op 23 december 2016 is uitgekeerd, worden uitbetaald. De oversolvabiliteit per 31 maart 2017 zal naar verwachting ruim toereikend zijn.

Vooruitzichten

Op basis van de positieve marktontwikkelingen, de voortgaande groei van Stern Mobility Solutions en de effecten van de reorganisatie van enkele bedrijfsonderdelen, zien wij de ontwikkeling van de resultaten in 2017 met vertrouwen tegemoet.

Belangrijke data

Jaarverslag 2016 online beschikbaar 16 maart 2017
Publicatie eerste kwartaalcijfers 20179 mei 2017
Algemene Vergadering10 mei 2017
Publicatie cijfers eerste halfjaar 201718 augustus 2017

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 8 maart 2017.

Press here for the press release dated 08 March 2017 in English