Gepubliceerd: 17-08-2017 17:58

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, maakt de resultaten bekend over het 1e halfjaar 2017. 

Kernpunten H1-2017

  • De netto omzet is toegenomen met 5,6% tot € 593,9 miljoen
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op € 8,2 miljoen (H1-2016: € 8,8 miljoen)
  • Het resultaat na belastingen is € 5,4 miljoen (H1-2016: € 5,2 miljoen)
  • Resultaten Stern Mobility Solutions, Stern Car Services en overige activiteiten ontwikkelen zich positief
  • De leaseportefeuille is autonoom verder toegenomen tot 10.520 contracten per eind juni 2017 (t.o.v. eind 2016 een stijging van 4,2%, op jaarbasis 10,3%)
  • Resultaten Dealergroep Stern vielen vooral in Q2-2017 tegen door margedruk
  • Dealergroep Stern vergroot haar marktaandeel personenauto’s naar 5,9% (H1-2016: 5,6%). Bij bedrijfswagens is dat 7,5% (H1-2016: 8,4%)
  • De solvabiliteit is eind juni 2017 uitgekomen op 25,3% (ultimo 2016: 25,2%), de oversolvabiliteit bedraagt € 2,2 miljoen
  • De intrinsieke waarde per aandeel is toegenomen tot € 27,97 per eind juni 2017 (ultimo 2016: € 27,66)
  • Herfinanciering van € 250 miljoen met securitisatie van de lease portefeuille is afgerond

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“De vraag naar mobiliteit is sterk aan het veranderen. Zeker in stedelijke gebieden komen daardoor steeds meer alternatieven voor de auto beschikbaar, die het bezit ervan niet langer noodzakelijk maken. Stern heeft daarom in 2016 zijn primaire focus verlegd naar het aanbieden van gebruiksvormen als leasing en verhuur en andere mobiliteitsdiensten. Dat pakt goed uit gezien de aanhoudende groei van Stern Mobility Solutions. De transformatie van een traditionele dealerholding naar een sterk renderend mobiliteitsconcern loopt op schema.“

Gang van zaken H1-2017

De netto omzet is ten opzichte van H1-2016 met 5,6% toegenomen tot € 593,9 miljoen. Deze toename is vooral te zien bij SternLease (toename 6,3%) en bij Dealergroep Stern (toename 7,1%). Het bruto omzetresultaat steeg met € 1,7 miljoen (1,8%) tot € 97,4 miljoen.
De overige bedrijfsopbrengsten zijn fors toegenomen onder meer door een hogere bate uit het belang in Bovemij. De totale personeelskosten namen duidelijk (7,3%) toe. Het effect van de CAO-verhoging (2% met ingang van september 2016), alsmede de reeds eerder aangekondigde hogere werkgeversbijdrage in de pensioenpremies (de premieschuif) resulteerden samen in circa 3,6% hogere personeelskosten. De verdere toename van de personeelskosten werd voornamelijk veroorzaakt door toename van het aantal fte’s. Deze toename ziet vrijwel geheel op directe werknemers (meer monteurs als gevolg van het toegenomen werkaanbod in de werkplaatsen). De overige bedrijfskosten (inclusief afschrijvingslasten) zijn fractioneel gestegen, onder andere door gestegen demo- en advieskosten.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in H1-2017 met € 8,2 miljoen licht lager uit (H1-2016: € 8,8 miljoen).

Stern Mobility Solutions

Het aantal leasecontracten van SternLease nam ten opzichte van eind 2016 per saldo met 4,2% toe tot 10.520 contracten (op jaarbasis 10,3%). Landelijk is in H1-2017 sprake van een toename van de leasevloot met 2,5%. SternLease presteerde in H1-2017 derhalve wederom beter dan de markt. De verhuurvloot nam ten opzichte van eind 2016 met 12,6% toe tot 2.494 voertuigen. De bezettingsgraad in H1-2017 bedroeg 77,4% en was daarmee beduidend hoger dan in H1-2016 (72,3%). Het bedrijfsresultaat van Stern Mobility Solutions kwam fors hoger uit dan in H1-2016 door een betere operationele performance en een positieve restwaardecorrectie van de vloot.

Stern Car Services

De omzet van SternPoint nam met 5,3% toe ten opzichte van H1-2016. De schademarkt in Nederland (op basis van Audatex calculaties) kwam circa 1,3% lager uit dan in H1-2016. In H1-2017 is het netwerk aanzienlijk uitgebreid. Het aantal SternPoint vestigingen bedraagt nu 18, ten opzichte van 12 vestigingen per eind 2016. Hiermee maakt Stern Car Services een duidelijke stap naar de beoogde landelijke dekking. Het bedrijfsresultaat van Stern Car Services was beter dan in H1-2016, voornamelijk als gevolg van de vorig jaar doorgevoerde reorganisatie van het toenmalige SternPoint. De recent geopende schadevestigingen waren in H1-2017 als gevolg van aanloopkosten en onderbezetting nog duidelijk verlieslatend.

Dealergroep Stern

In H1-2017 werden in Nederland 226.509 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een toename van 32.590 (16,8%) ten opzichte van H1-2016. Dealergroep Stern realiseerde in deze periode een afzet van 13.456 nieuwe personenwagens, een toename van 24,3% ten opzichte van H1-2016. Hiermee komt het marktaandeel personenwagens uit op 5,9%, terwijl het marktaandeel in H1-2016 nog 5,6% was. Binnen Dealergroep Stern presteerden met name Renault, Ford en de VAG merken beduidend beter dan de markt.
In H1-2017 werden landelijk 41.512 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd. Een toename van 1.051 (2,6%) ten opzichte van H1-2016. Dealergroep Stern realiseerde een afzet van 3.116 nieuwe bedrijfswagens, een afname van 8,0% ten opzichte van H1-2016 door verschuiving van een aantal fleet deals naar H2-2017. Hiermee komt het marktaandeel bedrijfswagens voorlopig uit op 7,5%. Het marktaandeel in H1-2016 bedroeg 8,4%. 

De omzet van Dealergroep Stern kwam 7,1% hoger uit. De omzet verkopen nieuwe en gebruikte auto’s nam 9,2% toe. Als gevolg van margedruk op verkopen nieuwe en gebruikte personenauto’s, alsmede door een andere merken- en modelmix, daalde de absolute marge op verkopen auto’s.
De omzet en marge aftersales (werkplaatsen en onderdelen) nam toe, voornamelijk als gevolg van een toename van het werkaanbod in de werkplaatsen. De personeelskosten stegen duidelijk (7,2%), onder andere als gevolg van de CAO-verhoging in september 2016, de hogere werkgeversbijdrage pensioenlasten en extra personeelskosten door meer monteurs als gevolg van het hogere werkaanbod in de werkplaatsen. Het bedrijfsresultaat van Dealergroep Stern kwam per saldo aanzienlijk lager uit dan in H1-2016.

Overige

Mango Mobility Services leverde een duidelijk betere operationele performance dan in H1-2016.

Solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind juni 2017 met € 627,9 miljoen € 4,0 miljoen hoger uit dan ultimo 2016. Deze mutatie bestaat uit de groei van de lease- en verhuurportefeuille met € 14,1 miljoen, nieuwbouw- en vastgoedinvesteringen van € 11,5 miljoen en een toename van de vorderingen met € 2,9 miljoen. Dit werd deels gecompenseerd door afbouw van de voorraadpositie met € 25,1 miljoen. Het groepsvermogen steeg met € 1,7 miljoen tot € 158,7 miljoen per eind juni 2017 (ultimo 2016: € 157,0 miljoen). Deze toename bestaat uit € 5,4 miljoen toevoeging vanuit het resultaat, € 0,5 miljoen positieve waardemutatie van renteswaps en een afname van € 4,2 miljoen als gevolg van de uitkering van het slotdividend 2016 in juni 2017.
De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind juni 2017 uit op 25,3% (ultimo 2016: 25,2%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten eind juni 2017 uitgekomen op 33,4% tegenover 32,6% ultimo 2016.
De oversolvabiliteit bedroeg eind juni 2017 € 2,2 miljoen (na uitkering van het slotdividend).

Herfinanciering

Het herfinancieringstraject voor zowel de lease- als de retail-activiteiten is afgerond. De autonome groei van SternLease alsmede het aflopen van de faciliteiten medio 2017 zijn aanleiding geweest een bij de groeistrategie passende financiering van de leaseportefeuille door middel van securitisatie in te richten. De nieuwe faciliteiten, die voor retail met € 70 miljoen qua omvang gelijk blijft en die voor SternLease € 20 miljoen hoger uitkomt op € 180 miljoen, hebben een looptijd van drie jaar. De rentelasten zijn vooral voor de leasefinanciering aanzienlijk gunstiger dan de huidige condities. De financierende banken ING, ABN-AMRO en Rabobank hebben elk een gelijk aandeel in de totale financiering.
Deze nieuwe financieringsstructuur stelt Stern in staat haar groeiambities in de komende jaren te realiseren.

Vooruitzichten

De voorlopig tegenvallende resultaten bij Dealergroep Stern hebben de verbeteringen bij de andere bedrijfsonderdelen in H1-2017 tenietgedaan. Stern verwacht dat de margedruk bij Dealergroep Stern in H2-2017 zal verminderen door betere marges op gebruikt en het alsnog realiseren van diverse bonusprogramma’s. Stern Mobility Solutions zal de prima prestaties van H1-2017 in H2-2017 voortzetten op basis van goede resultaten bij SternLease en verder verbeterende resultaten bij SternRent. De nieuwe schadevestigingen bij Stern Car Services hebben in H1-2017 tot aanloopverliezen geleid. Gedurende H2-2017 zullen deze vestigingen op stoom komen op basis van de verkregen merkerkenningen en toegezegde schadesturing van diverse verzekeraars. De verbetering van de gang van zaken bij Mango Mobility Services verloopt nagenoeg conform plan.
Ten aanzien van het nieuwe strategisch plan worden de eerste resultaten in de loop van H2-2017 verwacht, echter de voornaamste verbeteringen zullen te zien zijn in 2018 en 2019.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 17 augustus 2017

Press here for the press release dated 17 August 2017 in English