Gepubliceerd: 15-11-2017 08:46

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, maakt de resultaten bekend over de periode 1 januari tot en met 30 september 2017.

Kernpunten

  • De netto omzet tot en met Q3-2017 is met 4,2% toegenomen tot € 855,0 miljoen;
  • Het resultaat na belastingen is € 1,5 miljoen lager dan tot en met Q3-2016. Het resultaat Q3-2016 bevatte € 1,4 miljoen bijzondere baten door desinvesteringen;
  • De leaseportefeuille is autonoom verder toegenomen tot 10.715 contracten per eind september 2017 (t.o.v. eind 2016 een stijging van 6,1%, op jaarbasis 11,0%);
  • Stern Mobility Solutions ontwikkelt zich positief ten opzichte van 2016;
  • Dealergroep Stern vergroot haar marktaandeel personenauto’s naar 5,8% (Q3-2016: 5,6%). Bij bedrijfswagens is dat 7,7% (Q3-2016: 8,2%). Het resultaat van Dealergroep Stern staat onder druk door margeverschraling en hogere kosten;
  • De solvabiliteit is eind september 2017 uitgekomen op 25,9% (ultimo 2016: 25,2%);
  • De intrinsieke waarde per aandeel per 30 september 2017 bedraagt € 28,00 (ultimo 2016: € 27,66);
  • De verwachtingen voor heel 2017 zijn gematigder dan eerder dit jaar werd uitgesproken;
  • Het strategisch plan verkeert sinds 1 oktober in de implementatiefase.

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“De beoogde groei van Stern Mobility Solutions zet ook in het derde kwartaal door en is van groot belang voor het gehele concern. De voortdurende verschraling van de marge uit de verkoop van auto's is een landelijk fenomeen, waar Dealergroep Stern helaas niet van verschoond blijft. Bovenmatige marktverwachtingen van importeurs en de groeiende macht van grote afnemers zorgen voor harde concurrentie tussen autodealers. Onze stellige overtuiging blijft dat alleen grote dealerholdings kunnen overleven door te kapitaliseren op synergie- en schaalvoordelen. Dealergroep Stern zit middenin een verandertraject dat tot doel heeft die voordelen om te zetten in concrete resultaatverbetering. We verwachten dat die verbetering in de loop van 2018 duidelijk zichtbaar wordt.“

Gang van zaken tot en met Q3-2017

De netto omzet is ten opzichte van 2016 gegroeid met 4,2% tot € 855,0 miljoen. Deze toename is te zien bij zowel SternLease als bij Dealergroep Stern. Ondanks margedruk bij Dealergroep Stern steeg het bruto omzetresultaat met € 2,6 miljoen tot € 142,9 miljoen.

De overige bedrijfsopbrengsten stegen met € 0,6 miljoen tot € 4,9 miljoen.

De bedrijfskosten namen toe door toegenomen volume in alle bedrijven, waardoor meer directe werknemers zijn ingezet. Daarnaast stegen de personeelskosten door cao invloeden. De uitbreiding van SternPoint met zes vestigingen en de ontwikkeling en implementatie van het strategisch plan leidden tot forse eenmalige kosten.

Het resultaat na belastingen is € 1,5 miljoen lager dan tot en met Q3-2016. Het resultaat Q3-2016 bevatte € 1,4 miljoen bijzondere baten door desinvesteringen.

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind september 2017 met € 614,0 miljoen € 9,8 miljoen lager uit dan ultimo 2016. Deze afname is het gevolg van de forse afbouw van de voorraadpositie en een afname van de handelsvorderingen. De groei in 2017 van de lease- en verhuurportefeuille bedraagt € 16,1 miljoen.

Het groepsvermogen steeg met € 1,9 miljoen tot € 158,9 miljoen per eind september 2017 (ultimo 2016: € 157,0 miljoen). De toename bestaat uit het resultaat na belastingen tot en met Q3-2017, de positieve waardemutatie van renteswaps en een afname als gevolg van de uitkering van het slotdividend 2016 in juni 2017.

De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind september 2017 uit op 25,9% (ultimo 2016: 25,2%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten uitgekomen op 35,1% tegenover 32,6% ultimo 2016.

De oversolvabiliteit bedroeg eind september 2017 € 7,0 miljoen.

In september 2017 is overeenstemming bereikt met de Banken over verhoging van de financieringsfaciliteit voor de retail activiteiten met € 10 miljoen tot € 80 miljoen.

Vooruitzichten

Stern Mobility Solutions zal de prima prestaties voortzetten. De nieuwe SternPoints van Stern Car Services lijden in 2017 nog aanloopverliezen, deze vestigingen zullen in Q4-2017 verder op stoom komen. Stern verwacht dat de margedruk bij Dealergroep Stern in Q4-2017 zal verminderen door betere marges op gebruikte auto’s en het alsnog realiseren van enkele bonusprogramma’s. Het strategisch plan, met onder meer gerichte verbeterplannen voor Dealergroep Stern, is inmiddels in de implementatiefase. De resultaten van deze plannen zullen te zien zijn in 2018 en 2019. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op 21 december 2017 zal het strategisch plan en de verbeterplannen die daarmee samenhangen uitvoerig worden toegelicht. Mede door eenmalige kosten rondom de ontwikkeling en implementatie van het strategisch plan zal het moeilijk zijn het recordresultaat van 2016 te evenaren

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 15 november 2017

Press here for the press release dated 15 November 2017 in English