Gepubliceerd: 09-05-2018 08:29

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, maakt de resultaten bekend over het eerste kwartaal 2018.

Kernpunten

  • Netto omzet € 308,2 miljoen (Q1-2017: € 313,3 miljoen)
  • Resultaat na belastingen € 3,1 miljoen (Q1-2017: € 4,0 miljoen)
  • De leaseportefeuille is in Q1-2018 autonoom verder toegenomen tot 11.267 contracten (begin mei 11.614 contracten), de orderportefeuille beloopt 1.394 contracten (Q1-2017: 663)
  • Stern Mobility Solutions ontwikkelt zich naar volle tevredenheid
  • Het resultaat van Dealergroep Stern staat onder druk door extreem hoog ziekteverzuim
  • Marktaandeel personenauto’s geschoond voor veel eigen naam registraties bij enkele merken nagenoeg onveranderd (Q1-2017: 5,7%), marktaandeel bedrijfswagens 6,9% (Q1-2017: 7,6%)
  • Solvabiliteit 25,6% (ultimo 2017: 25,5%)
  • Intrinsieke waarde per aandeel € 28,61 (ultimo 2017: € 28,08)
  • De implementatie van het strategisch plan ligt op schema, extra potentieel door sluiten van meer dealervestigingen
  • Het slotdividend 2017 van € 0,75 per aandeel wordt betaalbaar gesteld op 7 juni 2018

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“De executie van het strategisch plan Fast Forward verloopt nagenoeg volgens plan. Door focus op meer solutions en services groeiden het leasepark en de orderportefeuille van Stern Mobility Solutions tot en met april harder dan verwacht. Het wagenpark in beheer bedraagt inmiddels bijna 15.000 voertuigen. Voor Dealergroep Stern en Stern Car Services is 2018 een uitdagend jaar. De verkoop van nieuwe auto’s op de Nederlandse markt ondervindt in de loop van dit jaar de gevolgen van prijswijzigingen als gevolg van de invoering van nieuwe internationale emissietesten (WLTP). Welke invloed dat precies zal hebben op de verkoopaantallen en de marge is nog onduidelijk, maar biedt bij slim inkopen wel kansen. Conform het strategisch plan zullen wij ons concentreren op de executie van de verbeterplannen, de verkoop van occasions en aanvullende mobiliteitsdiensten.”

Gang van zaken Q1-2018

De netto omzet is ten opzichte van Q1-2017 fractioneel afgenomen met 1,6% tot € 308,2 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een lagere omzet bij Dealergroep Stern, waarbij in acht moet worden genomen dat in Q1-2017 een uitzonderlijke omzetgroei van 11,3% werd genoteerd en in Q1-2018 een extreem hoog ziekteverzuim aan de orde was. De leaseportefeuille groeide autonoom met 8,8% ten opzichte van Q1-2017 bij een fors gestegen orderportefeuille.

Het bruto omzetresultaat steeg met € 0,7 miljoen tot € 50,2 miljoen, als gevolg van verbeterde marges op gebruikte auto’s en schadeherstel en door de groei van de lease- en verhuurvloot. De overige bedrijfsopbrengsten stegen met € 0,2 miljoen tot € 3,2 miljoen.

De bedrijfskosten namen licht toe door cao-invloeden, alsmede door toegenomen volume in alle bedrijven waarvoor meer directe werknemers zijn ingezet. Daarnaast groeide SternPoint gedurende 2017 van 12 naar 18 vestigingen.

Het resultaat na belastingen kwam uit op € 3,1 miljoen (Q1-2017: € 4,0 miljoen).

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind maart 2018 met € 646,5 miljoen € 21,4 miljoen hoger uit dan ultimo 2017. Deze toename is voor € 11,8 miljoen het gevolg van de invoering van de IFRS 15 standaard per 1 januari 2018 (voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar pagina 98 van het jaarrapport 2017). Daarnaast zorgde de groei van de lease- en verhuurportefeuille voor een toename van € 9,4 miljoen. De handelsvorderingen namen eveneens toe, maar dit werd gecompenseerd door een duidelijke afbouw van de handelsvoorraad met € 26,4 miljoen. Inclusief de IFRS 15 correctie daalde de voorraadpositie met € 14,6 miljoen.

Het groepsvermogen steeg met € 3,1 miljoen tot € 162,4 miljoen per eind maart 2018 (ultimo 2017: € 159,3 miljoen).

De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind maart 2018 uit op 25,6% (ultimo 2017: 25,5%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten uitgekomen op 28,0% tegenover 27,5% ultimo 2017. De oversolvabiliteit (na correctie van het effect van IFRS 15) bedroeg eind maart 2018 € 5,3 miljoen.

Vooruitzichten

Stern handhaaft de in het jaarrapport 2017 uitgesproken verwachting ten aanzien van de resultaatontwikkeling. De margeval van 2017 bij Dealergroep Stern zal in 2018 gedeeltelijk herstellen. Het rendement bij Stern Mobility Solutions kan verder verbeteren door voortgaande groei van de leaseportefeuille, betere resultaten bij SternRent en een duidelijk lager verlies bij Mango Mobility. De resultaten bij Stern Car Services zullen beter zijn dan gerealiseerd in 2017 door voortgaande groei van SternParts, door het verder op stoom komen van de nieuwe SternPoints met een gezonde groei van merk-erkend schadeherstel voor vooral verzekeraars en door de volledige integratie van SternTec in SternPoint.

De Directie verwacht op basis van de onveranderd goede economische ontwikkelingen, marge herstel bij Dealergroep Stern, voortgaande groei bij Stern Mobility Solutions en bij Stern Car Services en de implementatie van Fast Forward dat de resultaten de komende jaren sterk zullen verbeteren. Het sluiten van meer dealervestigingen wordt onderzocht.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 09 mei 2018

Press here for the press release dated 09 May 2018 in English