Gepubliceerd: 14-11-2018 08:24

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, maakt de resultaten bekend over de periode 1 januari tot en met 30 september 2018. 

Kernpunten

 • De netto omzet tot en met Q3-2018 is met 0,1% toegenomen tot € 856,2 miljoen
 • Het resultaat na belastingen tot en met Q3-2018 kwam uit op € 4,9 miljoen (Q3-2017: € 5,8 miljoen)
 • De leaseportefeuille is autonoom verder toegenomen tot 12.379 contracten per eind september 2018 (t.o.v. eind 2017 een stijging van 12,3%, op jaarbasis 16,4%). De huidige backorder portefeuille telt circa 1.000 eenheden
 • Stern Mobility Solutions ontwikkelt zich inmiddels structureel beter dan het Fast Forward plan
 • Verhoging securitisatie financieringsfaciliteit van de leasevloot met € 21 miljoen tot € 171 miljoen onlangs afgerond
 • Dealergroep Stern realiseert een marktaandeel personenauto’s van 5,3% (Q3-2017: 5,8%). Bij bedrijfswagens is dat 7,5% (Q3-2017: 7,7%). De marktaandelen op merkniveau zijn gemiddeld stabiel
 • Het resultaat van Dealergroep Stern staat onder druk voornamelijk door achterblijvende omzet en hogere kosten, mede als gevolg van het omschakelen van de markt naar nieuwe emissieregels
 • De solvabiliteit is eind september 2018 uitgekomen op 24,5% (ultimo 2017: 25,5%)
 • De intrinsieke waarde per aandeel per 30 september 2018 bedraagt € 28,19 (ultimo 2017: € 28,08)
 • De verwachting is dat Stern het resultaat voor belastingen van Q4-2017 (€ 2,3 miljoen) in Q4-2018 niet zal evenaren

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

"Onze leasevloot groeide dit kwartaal opnieuw harder dan de markt, vooral als gevolg van leasecontracten die door onze dealers werden aangebracht. Dit bewijst eens te meer dat de geïntegreerde propositie die Stern voorstaat werkt. De totale resultaten tot en met het derde kwartaal stemmen ons echter ontevreden. Hogere loonkosten en sociale lasten in combinatie met een stijging van het aantal fte's en de omschakeling van de markt op nieuwe emissieregels drukken dit jaar zwaar op onze resultaten. De ingezette harmonisatie van processen, realisatie van slimme digitale oplossingen, kostenbesparingen en een nieuw marktevenwicht na invoering van WLTP zal hierin na 2018 verandering brengen."

Gang van zaken tot en met Q3-2018

De netto omzet is met € 856,2 miljoen ten opzichte van 2017 vrijwel gelijk gebleven. De omzet bij Dealergroep Stern nam fractioneel af als gevolg van een afname van de omzet auto’s. De omzet aftersales (werkplaats en onderdelen) nam wel licht toe.

De toename van het aantal verkochte nieuwe personenauto’s door Dealergroep Stern (+2,0%) werd teniet gedaan door een 3,2% lagere gemiddelde verkoopprijs ex BPM in 2018 (Stern verantwoordt de omzet exclusief BPM).

Ondanks de lagere verkoopprijs van de auto’s exclusief BPM nam de gemiddelde BPM per auto wel met 4,6% toe ten opzichte van 2017. Dit effect (hogere BPM) zal zich met ingang van het vierde kwartaal 2018 nog duidelijker manifesteren als gevolg van de vanaf 1 september 2018 geldende nieuwe WLTP systematiek van meten van de CO2 uitstoot van auto’s. Uit onderzoek blijkt dat deze nieuwe systematiek de BPM met gemiddeld 11% verhoogt. De staatssecretaris heeft aangegeven niet voornemens te zijn de BPM tabellen op korte termijn aan te passen, ondanks de toezegging bij de totstandkoming van de nieuwe BPM wet dat deze per saldo geen nadelig effect voor de consument zou hebben.

De omzet van Stern Mobility Solutions (lease, verhuur en elektrische mobiliteit) nam met 4,0% toe. Deze omzet bestaat uit de lease- en verhuurtermijnen, alsmede uit de omzet van verkoop van lease- en verhuurauto’s bij einde contract. De omzet van de lease- en verhuurtermijnen nam met 9,2% toe, de remarketing omzet kwam 7,2% lager uit vooral door een lager uitstroom van verhuurauto’s.

De omzet van Stern Car Services (schadeherstel onder de naam SternPoint en bedrijfswageninrichting onder de naam SternTec) nam met 13,3% toe. Medio 2017 is het aantal vestigingen van SternPoint met 6 uitgebreid. In Q2-2018 is de vestiging te Geldrop gesloten. In Q4-2018 en Q1-2019 worden 3 bestaande vestigingen (in Amsterdam Noord, West en Zuidoost) in Amsterdam gesloten, omdat de activiteiten worden verplaatst naar de bestaande grote vestiging in Amstelveen en een nieuwe grote vestiging in Amsterdam West.

Door een hogere gerealiseerde relatieve marge (17,1% tegenover 16,7% in 2017) nam het bruto omzetresultaat, ondanks de vrijwel gelijkblijvende omzet, met € 3,8 miljoen (2,7%) toe tot € 146,7 miljoen. De verkoop van de Amsterdamse Renault vestigingen is afgerond, de hieruit voortvloeiende boekwinst bedroeg € 0,7 miljoen en is in Q3-2018 in de overige bedrijfsopbrengsten verantwoord.

De bedrijfskosten namen licht toe, onder andere door uitbreiding van het aantal schadevestigingen. Daarnaast namen de personeelskosten door cao invloeden en een toename van het aantal monteurs ook licht toe. In 2018 zijn de decentrale Customer Service Center (SCS) activiteiten van een aantal merken van Dealergroep Stern gecentraliseerd. De eenmalige kosten (afvloeiing werknemers) van € 0,6 miljoen zijn in Q3-2018 in de personeelskosten verantwoord.

Het resultaat na belastingen kwam uit op €4,9 miljoen (Q3-2017: €5,8 miljoen).

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind september 2018 met € 652,9 miljoen € 27,8 miljoen hoger uit dan ultimo 2017. Deze mutatie bestaat onder andere uit:

 • Het effect van IFRS 15 (on balance brengen van auto’s die met terugkoopverplichtingen zijn verkocht) van € 11,2 miljoen;
 • De groei van de leaseportefeuille met € 24,5 miljoen;
 • Afname voorraden met € 31,5 miljoen;
 • De toename van de debiteurenvorderingen met € 15,1 miljoen. Aan het eind van het kalenderjaar zijn de afleveringen aan leasemaatschappijen traditioneel beperkt ten opzichte van een ander kwartaaleinde.

Ten opzichte van 30 september 2017 is de voorraad auto’s per 30 september 2018 nog licht (€ 8,5 miljoen ofwel 5,0%) hoger.

Het groepsvermogen steeg met € 0,6 miljoen tot € 160,0 miljoen eind september 2018. Deze toename ten opzichte van eind 2017 bestaat onder andere uit € 4,9 miljoen toevoeging vanuit het resultaat en een afname van € 4,3 miljoen als gevolg van de uitkering van het slotdividend 2017 in juni 2018.

De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind september 2018 uit op 24,5% (ultimo 2017: 25,5%). Uitgaande van een normatieve solvabiliteit voor de autoleaseactiviteiten van 12,5% en voor de autoverhuuractiviteiten van 20,0%, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten eind september 2018 uitgekomen op 34,4% tegenover 34,0% ultimo 2017. De oversolvabiliteit bedroeg eind september 2018 € 3,9 miljoen positief. Aan de minimum Solvabiliteitsratio eisen die in de kredietovereenkomst met de Banken zijn opgenomen wordt ruim voldaan.

Vanwege de voortgaande groei van de leaseportefeuille is begin november 2018 overeenstemming bereikt met de Banken over verhoging van de securitisatie faciliteit voor de leasevloot met € 21 miljoen tot € 171 miljoen.

Fast Forward

Het doel van de lopende strategieprojecten is het realiseren van het EBITDA verbeterpotentieel van Stern Groep in 2020. De verbeteringen bij de werkplaatsen en bij SternPoint worden zichtbaar en tastbaar. De groei van Stern Mobility Solutions verloopt zelfs iets beter dan plan, waardoor de groei van de omvang van het aantal contracten tot 20.000 in 2020 naar boven bijgesteld kan worden. Vooral bij het realiseren van het centrale Customer Service Center en bij de nieuwe verkoop en aftersales aanpak op basis van digital IT lopen wij vertragingen op, waardoor het realiseren van de voordelen langer op zich laat wachten. Onder de naam Fast Forward Reloaded wordt Fast Forward op enkele punten flink aangepast. Een belangrijk item is het onderzoeken van de beste strategische opties voor Stern Mobility Solutions, waaronder SternLease. De concentratiegolf die gaande is binnen de leasemarkt, in combinatie met de forse groei van private lease, brengt met zich dat de autonome groei van SternLease (die al jaren boven de marktgroei ligt) desondanks onvoldoende zal zijn om in de toekomst een relevante marktpartij te kunnen blijven. In Fast Forward Reloaded worden de strategische opties voor SternLease in kaart gebracht en worden overigens ook stevige aanpassingen van de organisatie voorgesteld.

Fast Forward Reloaded en de daarmee samenhangende stevige aanpassingen van de organisatie worden tijdens een investeerders en analisten sessie op 20 december 2018 uitvoerig toegelicht.

Vooruitzichten

Door de beperkte beschikbaarheid van auto’s, mede als gevolg van de problemen die sommige merken hebben met het tijdig beschikbaar hebben van WLTP metingen van die auto’s, komt de omzet auto’s voor heel 2018 lager uit dan ten tijde van de halfjaarcijfers werd ingeschat. Ook al zien wij een geleidelijke verbetering van de marges bij Dealergroep Stern, de kostenontwikkeling in combinatie met een lagere afzet van auto’s dan verwacht, zet de resultaten van Dealergroep Stern verder onder druk.

Door de voortgaande groei bij Stern Mobility Solutions, de verbeteringen bij Stern Car Services en doorgevoerde kostenbesparingen zullen de resultaten voor belastingen in 2018 voor deze segmenten hoger uitkomen dan gerealiseerd in 2017.

Overall is de verwachting dat Stern het resultaat voor belastingen van Q4-2017 (€ 2,3 miljoen) in Q4-2018 niet zal evenaren.

 

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 14 november 2018

Press here for the press release dated 14 November 2018 in English