Gepubliceerd: 21-08-2019 18:21

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern, maakt de resultaten bekend over het 1e halfjaar 2019.

Kernpunten H1-2019

  • Resultaat na belastingen H1-2019: € 27,0 miljoen (H1-2018: € 4,7 miljoen);
  • In dit resultaat is opgenomen de netto boekwinst op verkoop van SternLease BV van € 23,4 miljoen;
  • Resultaat na belastingen voort te zetten activiteiten H1-2019: € 1,1 miljoen (H1-2018: € 2,1 miljoen);
  • Bedrijfsresultaat voort te zetten activiteiten H1-2019: € 5,2 miljoen (H1-2018: € 4,5 miljoen);
  • Netto omzet neemt 7,0% af tot € 492,2 miljoen (H1-2018: € 529,4 miljoen);
  • Bedrijfsresultaat Dealergroep Stern H1-2019: € 4,8 miljoen (H1-2018: € 4,7 miljoen);
  • Marktaandeel personenauto’s 5,0% (H1-2018: 5,0%), marktaandeel bedrijfswagens neemt toe tot 7,9% (H1-2018: 6,9%);
  • De intrinsieke waarde per aandeel na betaling van € 2,50 interim dividend is toegenomen tot € 28,86 eind juni 2019 (eind 2018: € 27,34);
  • Herfinanciering eind mei 2019 afgerond, nieuwe kredietovereenkomst met looptijd tot medio 2022

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“We zijn erg tevreden met de opbrengst uit de verkoop van SternLease. Het inregelen van de samenwerking met ALD Automotive is in volle gang en ziet er veelbelovend uit. De verkoop van nieuwe auto’s loopt dit jaar landelijk flink achter op vorig jaar en dat zet de resultaten bij vooral Dealergroep Stern onder druk. Belangrijker voor de langere termijn zijn de vorderingen die we achter de schermen maken met belangrijke efficiency slagen en met de digitalisering van onze onderneming”.

Algemene toelichting

Met ingang van 2019 is IFRS-16 van toepassing (on balance brengen van huurverplichtingen). Teneinde in 2019 een reële vergelijking te kunnen maken met de resultaten van 2018 worden de resultaten steeds zonder en met toepassing van IFRS-16 toegelicht.

In verband met de gerealiseerde verkoop van SternLease B.V. op 31 mei 2019 en de voorgenomen verkoop van de Mango Mobility activiteiten worden de cijfers van SternLease B.V. en Mango Mobility B.V. in 2019 aangemerkt als niet doorgaande activiteiten (discontinued operations).

De in dit persbericht opgenomen 2018 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Gang van zaken voort te zetten activiteiten H1-2019

De netto omzet is ten opzichte van H1-2018 afgenomen met 7,0% tot € 492,2 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een lagere salesomzet bij Dealergroep Stern door een lagere markt, door verkoop van Arend Auto Amsterdam en het sluiten van 2 Vireo Auto vestigingen. Het bruto omzetresultaat komt mede door deze afname van de omzet € 1,9 miljoen (2,1%) lager uit. De bruto marge bedraagt 18,1% tegenover 17,2% in H1-2018. Deze verbetering van de relatieve marge wordt veroorzaakt door de gewijzigde verhouding sales/ aftersales omzet. Op aftersales omzet (zoals werkplaatsen en onderdelen) wordt een hogere relatieve marge gerealiseerd dan op sales omzet (de auto’s).

De overige bedrijfsopbrengsten nemen met € 3,0 miljoen af ten opzichte van H1-2018. Deze afname wordt onder andere veroorzaakt door een € 0,9 miljoen lagere bate herwaardering en dividend inzake het belang in Bovemij en een € 0,8 miljoen lagere boekwinst op verkoop van onroerend goed.

De personeelskosten komen 4,3% lager uit dan in H1-2018, ondanks de CAO verhogingen van 0,75% per 1 juli 2018 en 3,2% per 1 februari 2019 en ondanks de in H1-2019 verantwoorde reorganisatiekosten van circa € 0,5 miljoen. De afname van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de afbouw van het aantal fte’s voornamelijk door autonome afbouw maar ook door de verkoop van Arend Auto Amsterdam eind Q3-2018. Het aantal fte’s is ten opzichte van ultimo 2018 inmiddels met ruim 90 verminderd. De bedrijfskosten komen (gecorrigeerd voor de IFRS-16 presentatiewijzigingen) 5,4% lager uit dan in H1-2018, mede als gevolg van reeds in Q4-2018 ingezette kostenbesparingsprogramma’s. Het resultaat na belastingen van de voort te zetten activiteiten komt uit op € 1,1 miljoen (H1-2018: € 2,1 miljoen).

Highlights Dealergroep Stern

In H1-2019 werden in Nederland 226.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een afname van 10,5% ten opzichte van H1-2018. Van deze geregistreerde auto’s werd overigens slechts 21,4% verkocht aan particulieren, dat aandeel was in 2016 nog 36,8%. In H1-2019 werden in Nederland 44.000 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd, een toename van 0,5% ten opzichte van H1-2018.

Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor personenauto’s blijft autonoom gelijk op 5,0% (H1-2018 gecorrigeerd voor de verkoop van Arend Auto Amsterdam en sluiting van 2 Vireo Auto vestigingen). Het marktaandeel van Dealergroep Stern voor bedrijfswagens beloopt 7,9% (tegenover 6,9% in H1-2018, gecorrigeerd voor de verkoop van Arend Auto Amsterdam).

De omzet van Dealergroep Stern is per saldo afgenomen met € 37,6 miljoen (6,7%) tot € 522,9 miljoen. Deze afname wordt voor de helft verklaard door de lagere markt en de andere helft door de genoemde sluitingen en desinvesteringen in 2018.

De relatieve marge op verkoop van nieuwe personenauto’s bleef gelijk, ondanks de afname van het aandeel leveringen aan particulieren. Mede als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van monteurs, de keuze om geen freelance monteurs meer in te huren en de verkoop vorig jaar van Arend Auto Amsterdam en sluiting van 2 Vireo Auto vestigingen, bleef de omzet werkplaatsen iets achter ten opzichte van H1-2018. Door gerealiseerde efficiency verbeteringen en lagere faal- en coulancekosten als gevolg van het Fast Forward project werkplaats nam de marge aftersales (werkplaatsen en onderdelen) wel toe. De personeelskosten namen autonoom af met 2,3%, ondanks de CAO verhogingen en reorganisatiekosten. De bedrijfskosten komen autonoom lager uit, mede als gevolg van de kostenbesparingsprogramma’s die eind 2018 zijn ingezet.

Dealergroep Stern realiseerde in H1-2019 hierdoor een bedrijfsresultaat (EBIT) van € 4,8 miljoen (H1-2018: € 4,7 miljoen).

De balanstelling van Dealergroep Stern komt per 30 juni 2019 met € 291,9 miljoen 2,9% lager uit dan eind 2018 en 6,8% lager dan 30 juni 2018.

Highlights Stern Mobility Solutions

In verband met de gerealiseerde verkoop van SternLease B.V. op 31 mei 2019 en de voorgenomen verkoop van de Mango Mobility activiteiten worden de cijfers van SternLease B.V. en Mango Mobility B.V. in 2019 aangemerkt als niet doorgaande activiteiten (discontinued operations). De vergelijkende cijfers 2018 zijn hierop aangepast.

Het segment Stern Mobility Solutions bestaat thans voornamelijk nog uit de verhuuractiviteiten (SternRent).

De SternPartners activiteiten zijn ook nog in dit segment opgenomen. Deze activiteiten zijn in H1-2019 voor het overgrote deel geconverteerd naar SternLease contracten, die eind mei 2019 meeverkocht zijn. Het is de verwachting dat voor eind 2019 de activiteiten van SternPartners geheel zullen zijn afgebouwd. Het aantal contracten per 30 juni 2019 bedraagt circa 200 (was eind 2018 nog 686 contracten).

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Stern Mobility Solutions bedraagt € 0,2 miljoen (H1-2018: € 0,1 miljoen). De verhuurvloot van SternRent bestaat per 30 juni 2019 uit 2.720 voertuigen en is daarmee 5,9% groter dan eind 2018. De balanstelling per 30 juni 2019 bedraagt € 59,3 miljoen.

Highlights Stern Car Services

Dit segment bestaat uit SternPoint (schadeherstel activiteiten, kleine reparaties en bedrijfswageninrichting).

In H1-2019 zijn de SternPoint activiteiten te Bunnik met het oog op efficiency voordelen samengevoegd met die van SternPoint Houten. Het pand te Bunnik zal worden verkocht. Het is de verwachting dat de nieuwe (grote) SternPoint vestiging in Amsterdam West (Radarweg) begin 2020 gereed is. Alle Amsterdamse schadeherstel activiteiten van SternPoint zullen dan samengevoegd worden in deze vestiging. De huidige SternPoint vestiging in Amsterdam Noord zal dan gesloten worden.

De omzet van SternPoint nam 3,0% af ten opzichte van H1-2018. Deze (tijdelijke) afname wordt mede veroorzaakt door de samenvoeging eind 2018 van de activiteiten van de toenmalige schadeherstel vestigingen in Amsterdam Zuidoost en in Amsterdam West met die in Amstelveen en Amsterdam Noord.

Het aantal SternPoint vestigingen bedraagt nu 16. Stern Car Services streeft naar landelijke relevantie met een netwerk van grotere schadeherstel vestigingen met geografisch zorgvuldig gekozen merkerkenningen.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Stern Car Services is in H1-2019 uitgekomen op € 0,1 miljoen positief, een duidelijke verbetering ten opzichte van H1-2018. De afname van de omzet in H1-2019 is gecompenseerd door duidelijke efficiency verbeteringen. Het is de verwachting dat het bedrijfsresultaat in H2-2019 belangrijk beter zal zijn dan in H2-2018 door reeds gerealiseerde efficiency verbeteringen en door de extra schadeomzet die voortkomt uit de langdurige samenwerkingsovereenkomst met ALD Automotive.

Highlights Overige

Het bedrijfsresultaat van het segment Overige komt in H1-2019 uit op € 0,2 miljoen tegenover € 0,1 miljoen in H1-2018. In dit resultaat is begrepen de niet-doorbelaste holdingkosten, welke kosten in H1-2019 overigens duidelijk lager zijn dan in H1-2018 door vooral minder fte’s.
Tegenover deze kostenbesparingen stonden lagere overige bedrijfsopbrengsten. In H1-2019 was sprake van € 0,9 miljoen lagere bate herwaardering en dividend inzake het belang in Bovemij en € 0,8 miljoen lagere boekwinst op verkoop van onroerend goed.

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 21 augustus 2019

Press here for the press release dated 21 august 2019 in English