Gepubliceerd: 08-05-2019 18:01

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over Q1-2019.

Met ingang van 2019 is IFRS-16 van toepassing (on balance brengen van huurverplichtingen). Teneinde in 2019 een reële vergelijking te kunnen maken met de resultaten van 2018 worden consequent de resultaten zonder en met toepassing van IFRS-16 toegelicht.

In verband met de voorgenomen verkoop van SternLease B.V. op 31 mei 2019 worden de cijfers van SternLease B.V. in 2019 aangemerkt als niet doorgaande activiteiten (discontinued operations). De in dit persbericht opgenomen 2018 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden hierop pro-forma aangepast.

Kernpunten

  • Resultaat na belastingen Q1-2019 met IFRS-16 € 2,9 miljoen en zonder IFRS-16 € 3,1 miljoen (Q1-2018: € 3,1 miljoen);
  • Netto omzet Q1-2019 van € 300,8 miljoen is 2,4% lager (Q1-2018: € 308,1 miljoen);
  • De leaseportefeuille is in Q1-2019 autonoom verder toegenomen tot 13.606 contracten (+6,1% in Q1-2019), de orderportefeuille beloopt 1.286 contracten (Q1-2018: 1.394);
  • Het resultaat van Dealergroep Stern blijft gelijk, met 1,1% EBIT marge nog wel laag;
  • Marktaandeel personenauto’s met 5,3% onveranderd, marktaandeel bedrijfswagens neemt toe tot 8,0% (Q1-2018: 6,9%);
  • Solvabiliteit zonder IFRS-16: 22,7% (ultimo 2018: 23,0%). Met IFRS-16 is solvabiliteit 18,9% (pro-forma ultimo 2018: 18,9%). Met IFRS-16 en met SternLease als niet doorgaande activiteit is de solvabiliteit 26,9% (ultimo 2018: 26,3%);
  • Intrinsieke waarde per aandeel zonder IFRS-16: € 27,82 (ultimo 2018: € 27,34). Met IFRS-16 is intrinsieke waarde per aandeel € 27,09 (pro-forma ultimo 2018: € 26,59);
  • Het reguliere dividend wordt gepasseerd. Indien de verkoop van SternLease B.V. op de Algemene Vergadering van 9 mei 2019 wordt goedgekeurd, wordt in juni 2019 € 2,50 interim-dividend per aandeel uitgekeerd en in Q4-2019, na definitieve afrekening van de koopsom, nog eens € 1,00 per aandeel.

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“De effecten van het kostenbesparingsprogramma dat na Q3-2018 in gang is gezet, zijn al in Q1-2019 significant. In combinatie met de vorig jaar ingezette harmonisatie van processen en de toepassing van meer digitale oplossingen, verwachten wij dat de operationele resultaten in 2019 duidelijk kunnen herstellen in vergelijking met het bewogen jaar 2018. Wanneer aandeelhouders instemmen met de verkoop van SternLease, zal het inregelen van de samenwerkingsovereenkomst met ALD Automotive al binnen enkele maanden een extra impuls geven aan het operationele resultaat.”

Gang van zaken Q1-2019

De netto omzet is ten opzichte van Q1-2018 gering afgenomen met 2,4% tot € 300,8 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een lagere salesomzet bij Dealergroep Stern. De leaseportefeuille groeide autonoom met 20,7% ten opzichte van Q1-2018.

Het bruto omzetresultaat bleef ondanks de afname van de omzet met € 45,7 miljoen vrijwel gelijk aan Q1-2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde marges op schadeherstel en de groei van de verhuurvloot.

De overige bedrijfsopbrengsten nemen met € 1,5 miljoen af en komen uit op € 2,0 miljoen. In Q1-2018 was een bate uit hoofde van herwaardering en dividend inzake het belang in Bovemij verantwoord. Omdat deze gegevens ten tijde van het opstellen van de Q1-2019 cijfers nog niet bekend waren, wordt het resultaat op het belang in Bovemij in Q2-2019 verantwoord.

De personeelskosten komen 2,3% lager uit dan in Q1-2018, ondanks de CAO verhogingen van 0,75% per 1 juli 2018 en 3,2% per 1 februari 2019. De afname van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van het aantal (voornamelijk indirecte) fte’s. Het aantal fte’s is ten opzichte van ultimo 2018 inmiddels met circa 70 verminderd. De bedrijfskosten komen 4,1% lager uit dan in Q1-2018, mede als gevolg van reeds in Q4-2018 ingezette kostenbesparingsprogramma’s.

Het resultaat na belastingen kwam uit op € 2,9 miljoen (Q1-2018: € 3,1 miljoen), het negatieve effect van de implementatie van IFRS-16 is in Q1-2019 € 0,2 miljoen.

 Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 08-05-2019.