Gepubliceerd: 13-11-2019 17:53

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern, maakt de resultaten bekend over de periode januari tot en met september 2019.

Kernpunten

 • Resultaat na belastingen cumulatief t/m Q3-2019: € 26,2 miljoen (2018: € 4,9 miljoen)
 • In dit resultaat is opgenomen de netto boekwinst op verkoop van SternLease BV van € 23,4 miljoen
 • Resultaat na belastingen voort te zetten activiteiten t/m Q3-2019: € 0,9 miljoen (t/m Q3-2018: € 0,4 miljoen verlies)
 • Bedrijfsresultaat voort te zetten activiteiten t/m Q3-2019: € 6,8 miljoen (t/m Q3-2018: € 2,9 miljoen)
 • Netto omzet neemt 5,2% af tot € 727,9 miljoen (t/m Q3-2018: € 768,2 miljoen)
 • Marktaandeel personenauto’s 4,8% (autonoom t/m Q3-2018: 5,0 %), marktaandeel bedrijfswagens neemt toe tot 7,8% (autonoom t/m Q3-2018: 7,1%)
 • De intrinsieke waarde per aandeel, na betaling van € 2,50 interim dividend in juni 2019, is toegenomen tot € 28,72 eind september 2019 (eind 2018: € 27,34)
 • Medio oktober 2019 is een extra interim dividend van € 1,00 uitgekeerd, waarmee het totaal uitgekeerde interim dividend in 2019 uitkomt op €3,50 per aandeel

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:
"Na de verkoop van SternLease, het meest winstgevende bedrijf van Stern Groep, is het noodzakelijk de financiële performance van vooral de dealerbedrijven duidelijk te verbeteren en duurzame waarde te creëren. In het licht van de meest relevante markttrends is voor de voort te zetten activiteiten van Stern Groep een evenwichtig plan ontwikkeld voor de komende drie jaar. Efficiënter werken, schaalvoordelen, kostenverlaging en investering in digitale oplossingen moeten leiden tot structurele verbetering van het rendement. Om te kunnen profiteren van efficiency en schaalvoordelen is grip op de kosten essentieel. Dit geldt vooral voor de verkoopactiviteiten. De omzet en marge uit verkoop staan al enige tijd onder druk. Dat vraagt om scherpe keuzes ten aanzien van merken en vestigingen, de bezetting op de vestigingen en de overheadkosten.”

Effect IFRS-16 op de cijfers
Met ingang van 2019 is IFRS-16 van toepassing (on balance brengen van huurverplichtingen). Voor een uitgebreide toelichting op de effecten hiervan verwijzen wij naar de toelichting bij de halfjaarcijfers 2019 zoals deze is opgenomen bij het persbericht van 21 augustus 2019.

Gang van zaken voort te zetten activiteiten
De netto omzet is ten opzichte van 2018 afgenomen met 5,2% tot € 727,9 miljoen. Dit is vooral het gevolg van een lagere salesomzet bij Dealergroep Stern door een lagere markt, door verkoop van Arend Auto Amsterdam en het sluiten van 2 Vireo Auto vestigingen. Het bruto omzetresultaat komt mede door deze afname van de omzet € 1,7 miljoen (1,3%) lager uit.
De overige bedrijfsopbrengsten nemen met € 3,4 miljoen af ten opzichte van 2018. Deze afname wordt onder andere veroorzaakt door een € 0,9 miljoen lagere bate herwaardering en dividend inzake het belang in Bovemij en een € 1,4 miljoen lagere boekwinst op verkoop van onroerend goed.
De personeelskosten komen € 4,9 miljoen (5,4%) lager uit dan in 2018, ondanks de CAO verhogingen van 0,75% per 1 juli 2018 en 3,2% per 1 februari 2019 en de in 2019 al verantwoorde reorganisatiekosten van € 1,0 miljoen. De afname van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de afbouw van het aantal fte’s. Het aantal fte’s is ten opzichte van ultimo 2018 (autonoom) inmiddels met 80 verminderd. De bedrijfskosten komen (gecorrigeerd voor de IFRS-16 presentatiewijzigingen) 4,1% lager uit dan in 2018, mede als gevolg van reeds eind 2018 ingezette kostenbesparingsprogramma’s. Het bedrijfsresultaat van de voort te zetten activiteiten komt uit op € 6,8 miljoen (cum Q3-2018: € 2,9 miljoen).

Gang van zaken niet voort te zetten activiteiten (discontinued operations)
In verband met de gerealiseerde verkoop van SternLease B.V. op 31 mei 2019 en de staking van het grootste gedeelte van de Mango Mobility scootmobiel activiteiten (begin oktober 2019) worden de cijfers van SternLease B.V. en van Mango Mobility B.V. in 2019 aangemerkt als niet doorgaande activiteiten (discontinued operations). De in dit persbericht opgenomen 2018 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

In het derde kwartaal 2019 zijn gesprekken gevoerd met een partij die geïnteresseerd was in het overnemen van de scootmobiel activiteiten van Mango Mobility. Deze gesprekken hebben niet geresulteerd in een verkoop. Vervolgens is begin oktober 2019 besloten om op 2 vestigingen na alle overige Mango Mobility scootmobiel vestigingen te sluiten. De werknemers zijn waar mogelijk herplaatst binnen Stern. Met de niet herplaatste medewerkers met een vast dienstverband is inmiddels overeenstemming bereikt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst in 2019. De medewerkers met een tijdelijk dienstverband blijven in dienst tot einde dienstverband.

Balans en solvabiliteit
Het balanstotaal kwam eind september 2019 uit op € 550,4 miljoen, een afname van € 125,0 miljoen ten opzichte van eind 2018. De belangrijkste mutaties betreffen:

 • Een afname van € 220,0 miljoen door de verkoop van SternLease B.V. in mei 2019;
 • Een toename van € 116,3 miljoen als gevolg van IFRS-16;
 • Een afname van € 38,8 miljoen door lagere voorraden;
 • Een afname van de handelsdebiteuren met € 6,0 miljoen.

Het groepsvermogen steeg ten opzichte van eind 2018 met € 7,8 miljoen tot € 163,0 miljoen eind september 2019. Deze toename ten opzichte van eind 2018 bestaat onder andere uit € 26,2 miljoen toevoeging vanuit het resultaat, een afname van € 14,2 miljoen als gevolg van het interim dividend van juni 2019 en het negatieve effect van € 4,3 miljoen in het eigen vermogen als gevolg van de implementatie van IFRS-16.

De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind september 2019 uit op 29,6% (per 30 juni 2019 was dit 28,1%).

Focus on Value
In het licht van de meest relevante markttrends is een evenwichtig plan ontwikkeld voor de komende drie jaar, dat de naam Focus on Value heeft gekregen. Het plan kent vijf speerpunten: 1. de digitalisering van de onderneming, 2. het rationaliseren van het vestigingennetwerk, 3. het bouwen van één sterk retailmerk Stern, 4. de uitbouw van de occasion activiteiten en 5. de verdere optimalisatie van de aftersales business. Voor alle speerpunten zijn projecten onderweg waarvan tastbare resultaten in 2020 worden verwacht.

Vooruitzichten
Stern handhaaft de eerder uitgesproken verwachting voor geheel 2019 ten aanzien van de verbetering van het operationele resultaat van de doorgaande activiteiten. De effecten van het eind 2018 ingezette kostenbesparingsprogramma bij Dealergroep Stern en bij de overhead zijn nu al materieel en zullen de komende maanden nog duidelijker zichtbaar worden. Mede door de haperende automarkt en de margeontwikkeling bij enkele clusters van Dealergroep Stern zal kostenbesparing door het afbouwen van in de toekomst niet meer noodzakelijke (sales)vestigingen de komende maanden een belangrijk thema zijn. Daarmee en met het vrijwel geheel staken van de scootmobiel activiteiten zullen reorganisatiekosten gemoeid zijn, die overigens duidelijk lager zullen uitvallen dan het maximale budget van € 6,9 miljoen. Al deze ontwikkelingen samen genomen geven het vertrouwen dat de operationele resultaten van de voort te zetten activiteiten in 2019 duidelijk beter zullen uitvallen dan in 2018. Voor 2020 wordt verdere verbetering van de operationele resultaten verwacht.

 Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 13-11-2019.