Gepubliceerd: 19-08-2020 18:46 

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over het eerste halfjaar 2020.
 

Kernpunten

 • Aantal in Nederland geregistreerde nieuwe personenauto’s komt sec Q2-2020 met 55.000 eenheden 50,1% lager uit dan in 2019. Aantal geregistreerde nieuwe bedrijfswagens komt sec Q2-2020 met 11.000 ook lager uit (-45,0%) dan in 2019
 • Netto omzet H1-2020 is 12,5% lager ten opzichte van H1-2019
 • Bedrijfsresultaat uit voort te zetten activiteiten H1-2020 is uitgekomen op € 4,0 miljoen (H1-2019: € 4,8 miljoen), dit is inclusief de compensatie conform de NOW-regeling en exclusief de (boekhoudkundige) afboeking van de goodwill van Dealergroep Stern
 • Overige bedrijfsopbrengsten H1-2020 fors hoger als gevolg van netto bate inzake belang in Bovemij
 • In H1-2020 is een (non-cash) afboeking van € 20,0 miljoen inzake de goodwill van Dealergroep Stern verantwoord. Gecorrigeerd voor deze afboeking is in H1-2020 een positief netto resultaat gerealiseerd van € 1,0 miljoen
 • Marktaandeel Stern in personenauto’s is in H1-2020 met 4,5% iets hoger (H1-2019: 4,3%), marktaandeel bedrijfswagens neemt door een eenmalige grote deal in 2019 af tot 6,4% (H1-2019: 7,3%)
 • Solvabiliteit is per 30 juni 2020: 28,4% (ultimo 2019: 26,6%)
 • Liquiditeit is ruim, van de beschikbare financieringsfaciliteit bij de kredietinstellingen (€ 57 miljoen) werd eind juni 2020 geen gebruik gemaakt
 • Intrinsieke waarde per aandeel per 30 juni 2020 is € 23,54 (ultimo 2019: € 26,90)
 • Door de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van COVID-19 is het niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de resultaten in H2-2020. Inmiddels zijn diverse (nieuwe) kostenbesparende maatregelen in gang gezet omdat wij verwachten dat de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten nog wel enige tijd zal voortduren
   

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

De huidige omstandigheden zijn ongekend. De gevolgen van COVID-19 hebben een grote invloed gehad op het resultaat H1-2020, waarbij opgemerkt moet worden dat de NOW-regeling een belangrijke mitigerende werking heeft gehad. De afzet van nieuwe auto’s in Q2-2020 halveerde door het wegvallen van de zakelijke markt. Ook de afzet van gebruikte auto’s was in de maanden april en mei veel lager dan dezelfde periode in 2019. In juni was echter weer sprake van duidelijk herstel in de afzet van gebruikte auto’s. Onze inschatting is dat de negatieve invloed van COVID-19 op de toekomstige bedrijfsresultaten van Dealergroep Stern uiteindelijk beperkt is. Deze beperkte negatieve bijstelling, in combinatie met een hogere WACC, resulteert in een afboeking van de goodwill van Dealergroep Stern in H1-2020. Dit betekent overigens niet dat wij geen vertrouwen hebben in fors resultaatherstel bij Dealergroep Stern. Deze (boekhoudkundige) afboeking heeft geen enkele consequentie voor onze (banken)solvabiliteit en liquiditeit.”

In verband met de verkoop van Heron Auto B.V. op 2 januari 2020 worden de vergelijkende cijfers van Heron Auto B.V. (de cijfers inzake 2019) aangemerkt als resultaat uit niet voort te zetten activiteiten. De in dit persbericht opgenomen 2019 cijfers en aantallen zijn voor vergelijkingsdoeleinden hierop pro-forma aangepast.
 

Gang van zaken H1-2020

De afzet van nieuwe auto’s in Nederland is voornamelijk als gevolg van COVID-19 fors afgenomen. In H1-2020 werden in Nederland 30% minder personenauto’s geregistreerd. De netto omzet van Stern is ten opzichte van H1-2019 duidelijk afgenomen met 12,5% tot € 382,0 miljoen. De afname van de omzet is, mede als gevolg van de verkoop van SternLease in mei 2019, beperkt gebleven. Tot die tijd werden verkopen van auto’s aan SternLease volgens de verslaggevingsregels geëlimineerd uit de geconsolideerde omzet. Omdat SternLease na de verkoop een externe partij is geworden (ALD Automotive), wordt de omzet aan SternLease vanaf juni 2019 niet meer geëlimineerd.

Het brutomarge percentage komt in H1-2020 uit op 18,0% tegenover 18,6% in H1-2019, mede als gevolg van de hiervoor genoemde weggevallen eliminatie van leveringen aan SternLease in 2020. Het bruto omzetresultaat komt door een combinatie van de afgenomen omzet en deze lagere relatieve marge € 12,4 miljoen (15,3%) lager uit.

De overige bedrijfsopbrengsten komen fors hoger uit dan in H1-2019, voornamelijk als gevolg van het verantwoorden van een netto bate op het belang in Bovemij uit hoofde van herwaardering en dividend.

De personeelskosten zijn 15,4% lager dan in H1-2019, ondanks de CAO verhoging met 3,2% per 1 februari 2020. In Q2-2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), deze bijdrage is in mindering gebracht op de personeelskosten. De afname van de personeelskosten wordt, naast het effect van de ontvangen NOW compensatie, veroorzaakt door de afbouw van het aantal fte’s met autonoom 197 ten opzichte van begin 2019. De autonome afname van het aantal fte in H1-2020 bedraagt 77.

De bedrijfskosten (exclusief de bijzondere waardevermindering goodwill) komen 4,2% lager uit dan in H1-2019, als gevolg van in 2019 ingezette kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van vestigingen van Dealergroep Stern. De afname van de bedrijfskosten is verminderd door de in H1-2020 verantwoorde kosten van de re-branding naar ‘één Stern’, de eenmalige implementatiekosten van een nieuw CRM pakket bij Dealergroep Stern alsmede door de acquisitie van een schadebedrijf in Bemmel.

Zoals eerder toegelicht is in H1-2020 een non-cash afboeking goodwill van € 20,0 miljoen op de immateriële vaste activa verwerkt. Deze heeft betrekking op de goodwill van het segment Dealergroep Stern. In de jaarrekening 2019 was bij toelichting 13 reeds uiteengezet dat het verschil tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van de kasstroom genererende eenheid Dealergroep Stern eind 2019 slechts € 1,0 miljoen bedroeg. Bij deze berekening was uitgegaan van de inschatting van de toekomstige resultaten van Dealergroep Stern met de kennis van eind januari 2020 (dat is vóór COVID-19) en een WACC van 5,3%.

Voor de H1-2020 is deze berekening opnieuw gemaakt op basis van scenario’s met betrekking tot de inschatting van de toekomstige resultaten van Dealergroep Stern. Tevens is nu uitgegaan van een WACC van 6,3% in plaats van 5,3%. Deze hogere WACC heeft overigens een veel grotere invloed op de bedrijfswaarde van Dealergroep Stern dan de beperkte negatieve bijstelling van het uiteindelijke resultaat van Dealergroep Stern. Op basis van deze uitgevoerde impairment test is de goodwill van Dealergroep Stern van circa € 20 miljoen in H1-2020 geheel afgeboekt.

Het resultaat na belastingen is als volgt opgebouwd:

*€ 1.000

 

H1-2020

 

H1-2019

Resultaat uit voort te zetten activiteiten

 

1.068

 

1.382

Impairment goodwill

 

(20.023)

 

-

Resultaat uit niet voort te zetten activiteiten

 

-

 

25.982

Resultaat voor belastingen

 

(18.955)

 

27.364

Belastingen resultaat

 

(102)

 

(352)

Resultaat na belasting

 

(19.057)

 

27.012

 

 

 

 

 

Het resultaat uit niet voort te zetten activiteiten in H1-2019 betrof voornamelijk het resultaat op de verkoop van SternLease B.V. eind mei 2019.

Highlights Dealergroep Stern

Het aantal in Nederland geregistreerde nieuwe personenauto’s komt H1-2020 met 158.000 eenheden 30,0% lager uit dan H1-2019. Het aantal geregistreerde nieuwe bedrijfswagens komt met 30.000 ook lager uit (-31,1%) dan H1-2019. Voor sec Q2-2020 (de Corona maanden) was het aantal in Nederland geregistreerde nieuwe personenauto’s 55.000 eenheden ofwel 50,1% lager dan in 2019. Het aantal geregistreerde nieuwe bedrijfswagens komt sec Q2 met 11.000 ook 45,0% lager uit.

Het landelijk marktaandeel van Dealergroep Stern voor personenauto’s komt in H1-2020 autonoom uit op 4,5% (H1-2019 4,3%). Voor bedrijfswagens beloopt het marktaandeel 6,4% (VJ 7,3%). Ondanks de sluiting van 10 vestigingen in H2-2019 is het marktaandeel dus vrijwel gelijk gebleven.

De omzet van Dealergroep Stern is per saldo afgenomen met € 85,7 miljoen (18,8%) tot € 371,4 miljoen. Deze afname wordt verklaard door de lagere markt en door de genoemde sluiting van vestigingen en desinvesteringen in 2019. De relatieve marge op verkoop van nieuwe personenauto’s nam licht af, voornamelijk door de afname van het aandeel leveringen aan particulieren. Ten laste van de bruto marge is in H1-2020 een extra afwaardering uitgevoerd van € 1,0 miljoen op de voorraad gebruikte auto’s per eind juni 2020.

Door de sluiting van 10 vestigingen in H2-2019, waardoor het aantal monteurs al met 5,0% afnam, bleef de omzet werkplaatsen vooral door COVID-19 duidelijk achter ten opzichte van H1-2019. De omzet per monteur nam door hogere uurtarieven en door een betere efficiency slechts licht af.

De personeelskosten namen autonoom af met 16,8%, ondanks de CAO verhogingen van 3,1% per 1 februari 2020. Deze afname wordt veroorzaakt door de autonome afbouw van fte’s en minder vestigingen, alsmede door de aanwending van de NOW bate die in mindering op de personeelskosten is gebracht. De bedrijfskosten komen autonoom lager uit, mede als gevolg van de in 2019 uitgevoerde kostenbesparingsprogramma’s. Dealergroep Stern realiseerde hierdoor in H1-2020 een bedrijfsresultaat (EBIT) voor afboeking van goodwill van € 2,6 miljoen (H1-2019: € 5,8 miljoen).

De balanstelling van Dealergroep Stern komt per 30 juni 2020 met € 315,3 miljoen (inclusief IFRS-16) 16,0% lager uit dan eind 2019 en 23,5% lager dan 30 juni 2019. Voornaamste verklaring voor de lagere balanstelling is de fors lagere voorraad nieuwe auto’s alsmede de afboeking van de goodwill (€ 20,0 miljoen). De voorraad gebruikte auto’s is ten opzichte van eind 2019 wel toegenomen.
 

Highlights Stern Mobility Solutions

Het segment Stern Mobility Solutions bestaat thans voornamelijk uit de verhuuractiviteiten van SternRent.

De vraag naar huurauto’s is in verband met door de overheid ingestelde maatregelen vanaf 17 maart 2020 sterk afgenomen. De omvang van de verhuurvloot is toen direct met circa 1.000 voertuigen afgebouwd, teneinde de bezettingsgraad op het gewenste niveau te houden. Medio mei 2020 was de vloot met 1.800 voertuigen op het laagste niveau beland. Als gevolg van de versoepeling door de overheid van de COVID-19 maatregelen zien wij vanaf dat moment weer een toename van de vraag. De verhuurvloot bestaat per 30 juni 2020 uit 1.916 voertuigen, een afname van 25,6% ten opzichte van de vloot eind 2019. 

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Stern Mobility Solutions bedraagt € 0,7 miljoen negatief (H1-2019: € 0,2 miljoen positief). De balanstelling per 30 juni 2020 bedraagt € 42,1 miljoen (eind 2019: € 57,2 miljoen).
 

Highlights Stern Car Services

Dit segment bestaat uit SternPoint (schadeherstel activiteiten, kleine reparaties, bedrijfswageninrichting en bestikkering). Bij de schadewerkplaatsen is vanaf de tweede helft van maart 2020 sprake van vraaguitval.

Sinds de overheidsmaatregelen op 17 maart van kracht werden, worden in Nederland minder kilometers gereden met als gevolg dat minder schade ontstaat. De vraag naar schadeherstel trekt vanaf medio juni 2020 weer iets aan. In februari 2020 zijn de activiteiten overgenomen van een schadebedrijf te Bemmel. In mei 2020 zijn de activiteiten in Amsterdam Noord verplaatst naar de nieuwe (grotere) SternPoint vestiging in Amsterdam West. Alle Amsterdamse schadeherstel activiteiten van SternPoint zijn nu samengevoegd in deze grote vestiging, zodat efficiency voordelen optimaal benut kunnen worden. Het aantal SternPoint vestigingen bedraagt nu 14. Stern Car Services streeft naar landelijke relevantie met een netwerk van grotere schadeherstel vestigingen met geografisch zorgvuldig gekozen merkerkenningen. De omzet van SternPoint nam met 10,2% af ten opzichte van H1-2019. Deze (tijdelijke) afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de vraaguitval als gevolg van COVID-19.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Stern Car Services is in H1-2020 uitgekomen op € 0,4 miljoen negatief (H1-2019 was het € 0,1 miljoen positief).
 

Highlights Overige

Het bedrijfsresultaat van het segment Overige komt in H1-2020 uit op € 2,4 miljoen tegenover € 1,3 miljoen negatief in H1-2019. In dit resultaat is begrepen de niet-doorbelaste holdingkosten, welke koste overigens lager zijn dan in H1-2019 door afbouw van het aantal fte’s. In H1-2020 is de last opgenomen voor het vertrek van een lid van de Groepsraad (afkoopsom en door te betalen salaris tot einde dienstverband). De in dit segment opgenomen bate inzake herwaardering en dividend op het belang in Bovemij is fors hoger dan in H1-2019. In H1-2020 is een pand verkocht tegen boekwaarde. In H1-2019 werd een boekwinst op panden gerealiseerd.
 

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind juni 2020 uit op € 469,8 miljoen, een afname van € 103,7 miljoen ten opzichte van eind 2019. De belangrijkste mutaties betreffen:

 • Door verkoop van Heron Auto B.V. op 2 januari 2020 een afname van circa € 40,0 miljoen
 • Een afname van € 36,5 miljoen door lagere voorraden
 • Een afname van € 20,0 miljoen door de afboeking van de goodwill van Dealergroep Stern

De verkoop van Heron Auto B.V. is in H1-2020 afgewikkeld. Uit hoofde van deze verkoop is nog geen boekwinst verantwoord. Het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde is in de balans eind juni 2020 gereserveerd voor mogelijke tegenvallers inzake afgegeven garanties. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

Ten opzichte van eind 2019 nam het groepsvermogen voornamelijk door verwerking van het verlies H1-2020 met € 19,0 miljoen af tot € 133,6 miljoen eind juni 2020. De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind juni 2020 uit op 28,4% (eind 2019 was dit 26,6%). Eind juni 2020 voldoet Stern ruimschoots aan de met de Banken afgesproken ratio’s.

Met de financier van de gebruikte auto’s en de verhuurvloot zijn in H1-2020 afspraken gemaakt over aanpassing van de limieten. De limiet voor financiering van verhuurauto’s is tijdelijk verlaagd, de limiet voor financiering van gebruikte auto’s is met hetzelfde bedrag tijdelijk verhoogd.

Stern beschikt over een financieringsfaciliteit van € 57 miljoen bij de kredietinstellingen. Het beheersen van het werkkapitaal heeft in de afgelopen maanden onverminderd onze aandacht gehad. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid het afdragen van belastingen uit te stellen voor een periode van 3 maanden. Per 30 juni staat € 29,2 miljoen aan uitgestelde belastingen open, welk bedrag medio juli geheel is afgedragen. Deze uitstelregeling heeft geleid tot een zeer ruime liquiditeitspositie. Per 30 juni 2020 werd geen gebruik gemaakt van de bestaande kredietlijnen, maar was zelfs sprake van een banktegoed van circa € 12 miljoen. Sinds juli dragen wij de belastingen weer af conform de gebruikelijke termijnen. De inschatting is dat de bankfaciliteiten toereikend zijn om de verdere COVID-19 effecten op te vangen.
 

Status gesprekken Hedin

Medio maart is bekend gemaakt dat de in een vergevorderd stadium verkerende fusiegesprekken met Hedin Automotive in verband met COVID-19 opgeschort zijn. De afgelopen maanden is er regelmatig contact geweest tussen Stern en Hedin Automotive over de gang van zaken. De fusiegesprekken zullen binnenkort weer opgestart worden.
 

Vooruitzichten

De productie van nieuwe auto’s door de fabrikanten, welke in verband met COVID-19 tijdelijk was stilgelegd, is inmiddels weer op gang gekomen. Nog niet alle fabrieken zijn volledig operationeel door de mindere beschikbaarheid van bepaalde specifieke onderdelen van de auto’s. Deze ontwikkeling kan positief uitpakken voor de prijs en afzet van gebruikte auto’s. De landelijke registratie van nieuwe personenauto’s in de maand juli 2020 kwam 4,0% hoger uit dan in juli 2019, waarbij opgemerkt moet worden dat juli 2019 een slechte registratiemaand was in verband met aanpassingen in de BPM als gevolg van WLTP regelgeving. De grote leasemaatschappijen zijn ten opzichte van de maanden tot en met juni minder terughoudend met het afnemen van reeds bestelde auto’s. De afzet van gebruikte auto’s is sinds juni 2020 weer op of boven het niveau van 2019. Wij zien en verwachten de komende maanden geleidelijk herstel van onze afzetmarkten, maar in verband met de onzekerheden rond COVID-19 is het onverantwoord concrete voorspellingen voor het jaarresultaat 2020 te doen. Inmiddels zijn diverse (nieuwe) kostenbesparende maatregelen in gang gezet omdat wij verwachten dat de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten nog wel enige tijd zal voortduren. Wij hebben nog geen aanvraag ingediend voor NOW-2, maar zullen voor eind augustus 2020 daarover een besluit nemen. Door de in 2019 en begin 2020 gerealiseerde desinvesteringen en de gerealiseerde aanzienlijke kostenbesparingen is de solvabiliteit van Stern stevig en is een zodanig ruime liquiditeitspositie gecreëerd dat zelfs zeer aanzienlijke tegenvallers kunnen worden opgevangen. 
 

Belangrijke data

Publicatie derde kwartaalcijfers 2020: 12 november 2020 voor beurs
Publicatie 2020 jaarcijfers: 4 maart 2021 voor beurs
Algemene Vergadering: 6 mei 2021
 

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 19 augustus 2020

Press here for the press release dated 19 august 2020 in English