Gepubliceerd: 18-08-2021 18:00

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over het eerste halfjaar 2021.

Kernpunten

 • Netto omzet H1-2021 is 10,0% hoger ten opzichte van H1-2020
 • Bedrijfsresultaat H1-2021 is uitgekomen op € 7,4 miljoen (H1-2020: € 4,0 miljoen, exclusief de afboeking in 2020 van de goodwill van Dealergroep Stern)
 • Overige bedrijfsopbrengsten H1-2021 fors lager als gevolg van € 3,2 miljoen lagere netto bate inzake belang in Bovemij
 • Gebruik van NOW regelingen H1-2021 € 1,5 miljoen lager dan H1-2020, maar is door omzetverlies bij enkele werkmaatschappijen als gevolg van COVID-19 nog steeds materieel
 • Solvabiliteit is per 30 juni 2021: 32,3% (ultimo 2020: 28,9%). Oversolvabiliteit is verder opgelopen tot € 44,8 miljoen
 • Intrinsieke waarde per aandeel per 30 juni 2021 is € 23,01 (ultimo 2020: € 22,09)
 • Aantal in Nederland geregistreerde nieuwe personenauto’s komt H1-2021 met 163.000 eenheden 3,2% hoger uit dan H1-2020. Aantal geregistreerde nieuwe bedrijfswagens komt H1-2021 met 39.000 eenheden 29,6% hoger uit dan H1-2020
 • Marktaandeel Stern in personenauto’s is H1-2021 met 4,1% iets lager (H1-2020: 4,4%), marktaandeel bedrijfswagens neemt ook iets af tot 6,2% (H1-2020: 6,4%)
 • Liquiditeit is ruim, van de beschikbare financieringsfaciliteit bij de kredietinstellingen (€ 54 miljoen) wordt slechts beperkt gebruik gemaakt
 • Door de onzekerheid over de verdere gevolgen van COVID-19 en de aanhoudende productieproblemen bij de autofabrikanten is het niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de resultaten H2-2021. Niettemin verwachten wij een verdere verbetering van de resultaten in H2-2021
   

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“Wij zijn niet ontevreden met het behaalde resultaat in het eerste half jaar. De vraag naar auto’s groeit, maar de afzet staat onder druk door de beperkte beschikbaarheid van auto’s. Mede daardoor zijn de marges hoger dan onder normale omstandigheden. De branche ondervindt een fundamentele transitie die behoorlijke investeringen en aanpassingen vereist. De afname van het aantal officiële merkdealervestigingen in Nederland zal de komende jaren versnellen omdat veel klantcontact verhuist naar het digitale domein. Autokopers en bezitters hebben simpelweg steeds minder animo en aanleiding om fysiek een vestiging te bezoeken. Ook autofabrikanten en -importeurs sturen op minder vestigingen en meer digitale oplossingen. Wie het best en het snelst weet in te spelen op deze fundamentele verandering van onze branche, maakt kans een rol van betekenis te blijven vervullen voor zijn klanten. Daarom hebben wij de afgelopen drie jaar fors geïnvesteerd in een nieuw digitaal platform, werken wij aan aanpassing van onze organisatie aan moderne automotive dienstverlening en optimaliseren wij de primaire bedrijfsprocessen. Tegelijk hebben wij ons financieel weerstandsvermogen verstevigd en onze kaspositie aanmerkelijk verruimd. Al deze ingrediënten zullen bepalend zijn voor de succesvolle transitie van Stern naar moderne en effectieve automotive dienstverlening”.
 

Gang van zaken H1-2021

De netto omzet van Stern is ten opzichte van H1-2020 duidelijk toegenomen met 10,0% tot € 419,5 miljoen. De toename van de omzet is voornamelijk veroorzaakt door hogere omzet gebruikte personenauto’s en nieuwe bedrijfswagens.
Het brutomarge percentage komt in H1-2021 uit op 17,7% tegenover 18,0% in H1-2020, Deze geringe afname is te verklaren door de toename omzet auto’s, die een lagere marge kennen dan aftersales omzet. Het bruto omzetresultaat komt door een combinatie van de toegenomen omzet en deze lagere relatieve marge € 5,6 miljoen (8,1%) hoger uit.
De overige bedrijfsopbrengsten komen fors lager uit dan in H1-2020, voornamelijk als gevolg van de € 3,2 miljoen lagere netto bate (uit hoofde van herwaardering en dividend) op het belang in Bovemij.
De personeelskosten zijn 2,0% lager dan in H1-2020. In H1-2021 is door een aantal werkmaatschappijen gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), deze bijdrage is in mindering gebracht op de personeelskosten. Vorig jaar is in H1-2020 ook gebruik gemaakt van de NOW regeling, deze bate was toen € 1,5 miljoen hoger dan dit jaar.
De afname van de personeelskosten (ondanks de lagere NOW bate) wordt veroorzaakt door de afbouw van het aantal fte’s met autonoom 195 (11,3%) ten opzichte van begin 2020. De autonome afname van het aantal fte in H1-2021 bedraagt 59, een afname van 3,7% ten opzichte van eind 2020.
De bedrijfskosten (exclusief de bijzondere waardevermindering goodwill in 2020) komen 3,3% lager uit dan H1-2020, als gevolg van in 2020 en 2021 doorgezette kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van meer vestigingen van Dealergroep Stern en SternPoint. Mede als gevolg van een lager gebruik van werkkapitaal komen de rentekosten belangrijk lager uit.
Het bedrijfsresultaat komt hiermee uit op € 7,4 miljoen tegenover € 4,0 miljoen in H1-2020.
 

Highlights Dealergroep Stern

In Nederland werden in H1-2021 in totaal 163.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd, 3,2% meer dan H1-2020. Het aantal geregistreerde nieuwe bedrijfswagens kwam met 39.000 eveneens hoger uit (+29,6%) dan H1-2020.
Het landelijk marktaandeel van Dealergroep Stern voor personenauto’s komt in H1-2021 uit op 4,1% (H1-2020 4,4%). Voor bedrijfswagens beloopt het marktaandeel 6,2% (H1-2020: 6,4%). Deze geringe afname van het marktaandeel is te verklaren door de sluiting van drie vestigingen in H2-2020.
De omzet van Dealergroep Stern is per saldo duidelijk toegenomen met € 52,9 miljoen (14,2%) tot € 424,3 miljoen. Deze toename wordt voornamelijk verklaard door de hogere aantallen verkochte nieuwe bedrijfswagens en gebruikte personenauto’s, alsmede door een hogere gemiddelde verkoopprijs van de nieuwe personenauto’s. De relatieve en absolute marge op verkoop van gebruikte personenauto’s nam duidelijk toe, voornamelijk door de grote vraag naar jong gebruikte auto’s en de beperkte beschikbaarheid van dergelijke auto’s.
Als gevolg van het beperkt beschikbaar zijn van computer chips zijn sommige nieuwe auto’s slecht leverbaar. De levertijden voor sommige modellen zijn al opgelopen tot ruim een halfjaar. Als gevolg hiervan is de backorder positie van Dealergroep Stern per 30 juni 2021 fors hoger dan eind juni 2020.
Door de sluiting van nog eens drie vestigingen in H2-2020 en de achterblijvende vraag naar onderhoud omdat minder kilometers gereden worden, is het aantal monteurs afgebouwd. Het gemiddelde aantal monteurs is ten opzichte van H1-2020 met 9,4% afgenomen. De omzet per monteur nam door hogere uurtarieven en door een betere efficiency overigens wel duidelijk toe.
De personeelskosten namen autonoom af met 4,3%. Deze afname wordt veroorzaakt door de autonome afbouw van fte’s en minder vestigingen. In H1-2021 is evenals in H1-2020 door een aantal werkmaatschappijen gebruik gemaakt van de NOW regeling, welke bijdrage in mindering op de personeelskosten is verantwoord. De NOW bate was in H1-2021 lager (€ 0,9 miljoen) dan in H1-2020.
De bedrijfskosten komen autonoom lager uit, mede als gevolg van de in 2020 en 2021 doorgezette kostenbesparingsprogramma’s. Dealergroep Stern realiseerde hierdoor in H1-2021 een bedrijfsresultaat (EBIT) van € 9,7 miljoen (H1-2020: € 2,6 miljoen, vóór afboeking van goodwill van Dealergroep Stern in 2020), dit is 2,5% van de omzet H1-2021.
De balanstelling van Dealergroep Stern komt per 30 juni 2021 met € 275,4 miljoen (inclusief IFRS-16) 9,3% lager uit dan eind 2020 en 12,7% lager dan 30 juni 2020. Voornaamste verklaring voor de lagere balanstelling is de fors lagere voorraad nieuwe en gebruikte auto’s, de afboeking van goodwill in 2020 (€ 20,0 miljoen) en efficiënter werkkapitaalbeheer.
 

Highlights Stern Mobility Services

Teneinde de synergie van de activiteiten nog beter te kunnen benutten en invulling te geven aan nieuwe service concepten is besloten de segmenten Stern Mobility Solutions (Verhuur activiteiten) en Stern Car Services (schadeherstel en bedrijfswageninrichting) samen te voegen in het nieuwe segment Stern Mobility Services.

De vraag naar huurauto’s is in verband met door de overheid ingestelde extra beperkingen vanaf medio december 2020 sterk afgenomen. Pas nadat deze maatregelen zijn versoepeld is de vraag naar verhuurauto’s vanaf mei 2021 weer aangetrokken. De vloot bestond eind 2020 uit 1.968 voertuigen, is begin 2021 iets verder gekrompen, maar is na de versoepelingen vervolgens weer toegenomen tot 2.292 voertuigen eind juni 2021. Ook in juli 2021 zien wij een verdere toename van de vloot tot circa 2.400 voertuigen eind juli 2021.

Bij de schadewerkplaatsen is vanaf medio december 2020, na het afkondigen van de lock down, sprake van een sterke afname van de vraag naar schadereparaties. Onder meer door de overheidsmaatregelen worden in Nederland minder kilometers gereden met als gevolg dat minder schade aan auto’s ontstaat.

In januari 2021 zijn de activiteiten van de schadevestiging in Purmerend samengevoegd met de bestaande activiteiten in Wormerveer, de vestiging Purmerend is vervolgens gesloten. Medio juli 2021 zijn de activiteiten van de schadevestiging Harderwijk samengevoegd met de bestaande activiteiten in Lelystad, de vestiging in Harderwijk is vervolgens gesloten. In de schade business is het hebben van een bepaalde minimale omvang van de omzet per locatie van kritisch belang voor een rendabele exploitatie. Ook de komende tijd zullen nog enkele locaties geëvalueerd worden om te bepalen of het samenvoegen van meer activiteiten voordelen biedt.
De omzet van SternPoint nam met 14,7% af ten opzichte van H1-2020.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van Stern Mobility Services bedraagt € 0,2 miljoen negatief (H1-2020: € 1,1 miljoen negatief). De balanstelling per 30 juni 2021 bedraagt € 55,5 miljoen (eind 2020: € 50,8 miljoen).
 

Highlights Overige

Het bedrijfsresultaat van het segment Overige komt in H1-2021 uit op € 1,7 miljoen negatief tegenover € 2,4 miljoen positief in H1-2020. In dit resultaat is begrepen de niet-doorbelaste holdingkosten, welke kosten overigens lager zijn dan in H1-2020 door afbouw van het aantal fte’s.
De afname van het bedrijfsresultaat wordt voor het overgrote deel verklaard door de € 3,2 miljoen lagere bate uit hoofde van het belang in Bovemij. In H1-2021 is tevens een incidentele last genomen van € 0,5 miljoen in verband met het afvloeien van een aantal werknemers.
 

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind juni 2021 uit op € 404,6 miljoen, een afname van € 28,8 miljoen ten opzichte van eind 2020. De belangrijkste mutaties betreffen:

 • Een afname van € 42,6 miljoen door lagere voorraden
 • Een toename van € 11,8 miljoen door hogere handelsvorderingen.

Ten opzichte van eind 2020 nam het groepsvermogen voornamelijk door toevoeging van de winst H1-2021 met € 5,1 miljoen toe tot € 130,6 miljoen eind juni 2021. De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind juni 2021 uit op 32,2% (eind 2020 was dit 28,9%). Eind juni 2021 voldoet Stern ruimschoots aan de met de Banken afgesproken ratio’s. De oversolvabiliteit bedroeg eind 2020 ruim € 29,5 miljoen en is daarna verder opgelopen tot € 44,8 miljoen per 30 juni 2021.

Stern beschikt over een financieringsfaciliteit van € 54 miljoen bij de kredietinstellingen. Per 30 juni 2021 werd slechts beperkt (€ 17 miljoen) gebruik gemaakt van de bestaande kredietlijnen na fors op captive financieringen te hebben afgelost.
Het beheersen van het werkkapitaal heeft inmiddels geleid tot duidelijk minder gebruik van werkkapitaal, maar blijft onverminderd een speerpunt. Van de mogelijkheid tot uitstellen van belastingbetalingen wordt geen gebruik gemaakt, de belastingen worden betaald binnen de gebruikelijke termijnen.
De bestaande financieringsfaciliteit loopt tot eind mei 2022 en is daarom in de balans per 30 juni 2021 opgenomen onder de kortlopende schulden. Wij zijn in gesprek met de banken over het verlengen van deze faciliteit met 1 jaar (tot eind mei 2023). De verwachting is dat de beoogde verlenging vóór publicatie van de Q3-2021 cijfers gerealiseerd zal zijn.
 

Vooruitzichten

De rest van het jaar zal in het teken staan van Focus on Service & Brand Value waarbij de eerder ingezette focus op sterke automerken, eerste klas occasions, het eigen merk en het behoud van een sterke financiële positie wordt voortgezet. Daarbij zal het leveren van toegevoegde waarde leidend blijven bij de besluitvorming.

Wij verwachten de komende maanden verder herstel van onze afzetmarkten, maar de negatieve invloed op de omzet en de bedrijfsresultaten van COVID-19 zal nog wel enige tijd aanhouden. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de inmiddels fors gestegen orderportefeuille de komende maanden nog niet leidt tot een duidelijk toenemende afzet nieuwe voertuigen vanwege sterke signalen vanuit de autofabrikanten dat bepaalde onderdelen (computer chips) nog steeds slecht leverbaar zijn. Dit zal ertoe leiden dat de marges op nieuwe en gebruikte auto’s door toenemende schaarste relatief hoog blijven. De verwachte verdere margeverbetering, de toenemende vraag naar onderhoud en schadeherstel en de effecten van eerder ingezette kostenbesparingen zullen de gevolgen van de verminderde beschikbaarheid van (nieuwe) voertuigen niet geheel kunnen opvangen. Niettemin verwachten wij dat de resultaten in H2-2021 verder zullen verbeteren.
 

Belangrijke data

Publicatie derde kwartaalcijfers 2021: 11 november 2021 voor beurs
Publicatie 2021 jaarcijfers: 10 maart 2022 voor beurs
Algemene Vergadering: 12 mei 2022 

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 18 augustus 2021

Press here for the press release dated 18 august 2021 in English