Gepubliceerd: 05-03-2020 22:28

Kernpunten 2019

  • Netto-omzet is uitgekomen op € 989,3 miljoen (2018: € 988,7 miljoen)
  • Resultaat na belastingen € 21,4 miljoen (2018: € 0,5 miljoen)
  • In 2019 is voor € 4,3 miljoen aan reorganisatiekosten verantwoord
  • Resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen € 1,2 miljoen negatief (2018: € 4,0 miljoen negatief). In 2019 is hierin begrepen €4,3 miljoen aan reorganisatielasten
  • Operationeel resultaat (dus exclusief reorganisatielasten) uit voort te zetten activiteiten voor belastingen € 0,2 miljoen positief (2018: € 5,7 miljoen negatief)
  • Resultaat uit niet voort te zetten activiteiten na belastingen € 22,6 miljoen (2018: € 4,0 miljoen negatief)
  • In 2019 is reeds € 3,50 interim dividend uitgekeerd. Op 26 maart a.s. zal tegelijk met de oproeping voor de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 een voorstel voor een slotdividend worden gepubliceerd
  • De verwachting is dat in Q2-2020 meer duidelijkheid kan worden gegeven over het al dan niet doorzetten van de fusieplannen
  • Het Jaarrapport 2019 is online beschikbaar op 13 maart a.s.

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“Het afgelopen jaar is Stern klaargestoomd voor een sprong voorwaarts in de internationale consolidatie van de autodistributie. Markt- en productontwikkelingen zetten de autodistributie onder druk, wat onherroepelijk zal leiden tot verdere consolidatie, voor- en achterwaartse integratie en internationalisering van de bedrijfstak. Stern wil een rol van betekenis blijven spelen en zoekt daarom aansluiting bij een internationale partner. Zeker in de kleinere landen op het Europese continent liggen voor een dergelijke groep goede kansen.”

Algemene toelichting

Met ingang van 2019 is IFRS-16 van toepassing (on balance brengen van huurverplichtingen). Teneinde in 2019 een reële vergelijking te kunnen maken met de resultaten van 2018 worden de resultaten waar nodig zonder en met toepassing van IFRS-16 toegelicht.

In verband met de gerealiseerde verkoop van SternLease B.V. op 31 mei 2019 en de verkoop van de Mango Mobility activiteiten worden de cijfers van SternLease B.V. en Mango Mobility in 2019 aangemerkt als niet doorgaande activiteiten (discontinued operations). De in dit persbericht opgenomen 2018 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Op 9 december 2019 is de verkoop van Heron Auto B.V. met een persbericht bekend gemaakt. De aandelen zijn op 2 januari 2020 overgedragen. Het operationele resultaat tot en met 31 december 2019 van Heron Auto B.V. is in overeenstemming met de IFRS voorschriften gepresenteerd als resultaat uit voort te zetten activiteiten. De activa en passiva van Heron Auto B.V. zijn per 31 december 2019 gepresenteerd als activa en passiva aangehouden voor verkoop. De balanstelling wordt hierdoor dus niet beïnvloed, de samenstelling van de balansposten wel.

Klik hier voor het volledige persbericht d.d. 05-03-2020.