Gepubliceerd: 04-03-2021 08:50

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt de resultaten over 2020 bekend. 

Kernpunten

  • De netto omzet 2020 is 14,3% lager ten opzichte van 2019
  • De bruto EBITDA bedraagt € 35,7 miljoen (2019: € 37,6 miljoen). De EBITDA marge stijgt naar 4,8% (2019: 4,3%)
  • Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen komt uit op € 0,2 miljoen positief (2019: verlies van € 1,4 miljoen). Daarnaast is sprake van afboeking van de goodwill van Dealergroep Stern van € 20,0 miljoen en een bijzondere belastinglast van € 6,7 miljoen
  • Met € 45,5 miljoen is in 2020 sprake van een forse verbetering van de kasstroom uit bedrijfsoperaties (2019: € 8,7 miljoen)
  • De solvabiliteit eind 2020 is ondanks afwaardering goodwill en latente belastingvordering sterk verbeterd tot 28,9% van 26,6% eind 2019
  • De liquiditeit is ruim, terwijl alle belastingen in 2020 zijn voldaan. Van de beschikbare financieringsfaciliteit bij de kredietinstellingen (€ 57,0 miljoen) werd eind 2020 slechts beperkt (€ 17,4 miljoen) gebruik gemaakt
  • Door de onzekerheid over de duur en de verdere ontwikkeling van COVID-19 is het niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de omzetontwikkeling in 2021 en de bijbehorende resultaten. Het lopende kostenbesparingsprogramma heeft onverminderd prioriteit, omdat het niet ondenkbeeldig is dat de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten nog enige tijd zal aanhouden.

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“Stern heeft dit eerste jaar van de COVID-19-pandemie zijn operationele doelstellingen niet kunnen halen, maar heeft deze periode wel benut om de strategische objectieven sneller dan gepland uit te voeren, de balans verder te versterken en de liquiditeit te verruimen. De kasstroom uit bedrijfsoperaties komt uit op € 45,5 miljoen, een zeer forse verbetering ten opzichte van 2019. De financiële basis van Stern is daardoor sterker dan ooit. Naar verwachting zal 2021 een heel ander jaar worden, met opnieuw verrassingen en kansen, waarbij individuele mobiliteit, excellente service en eigen merkwaarde centraal zullen staan.”

Algemene toelichting

In verband met de verkoop van Heron Auto B.V. op 2 januari 2020 worden de vergelijkende cijfers van Heron Auto B.V. (de cijfers inzake 2019) voor goede beoordeling van de cijfers in dit persbericht aangemerkt als resultaat uit niet voort te zetten activiteiten. De in dit persbericht opgenomen 2019 cijfers en aantallen zijn voor vergelijkingsdoeleinden hierop pro-forma aangepast.

Klik hier voor het volledige persbericht d.d. 04-03-2021.