Gepubliceerd: 05-05-2021 18:42

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over het eerste kwartaal 2021.

Kernpunten

 • Netto omzet Q1-2021 is met € 217,2 miljoen 6,8% lager dan Q1-2020
 • Het resultaat na belastingen is € 3,3 miljoen positief (Q1-2020: € 4,2 miljoen positief)
 • In Q1-2021 is de negatieve invloed van COVID-19 nog steeds materieel
 • Lagere bate uit Bovemij in vergelijking met vorig jaar leidt tot fors lagere overige bedrijfsopbrengsten
 • Het marktaandeel Dealergroep Stern personenauto’s komt uit op 4,4% (Q1-2020: 4,6%), het marktaandeel bedrijfswagens is 7,1% (Q1-2020: 6,5%)
 • Met € 15,5 miljoen is in Q1-2021 opnieuw sprake van een forse verbetering van de kasstroom uit bedrijfsoperaties (Q1-2020: € 0,7 miljoen)
 • Solvabiliteit is per 31 maart 2021: 31,2% (ultimo 2020: 28,9%)
 • Intrinsieke waarde per aandeel per 31 maart 2021 is € 22,69 (ultimo 2020: € 22,09)
 • De gang van zaken verbetert geleidelijk, maar het is nog niet verstandig concrete voorspellingen voor het jaarresultaat 2021 te doen

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“Als gevolg van de pandemie is en blijft het besparen van onnodige en vermijdbare kosten een actueel onderwerp, evenals het efficiënter inrichten van de belangrijke bedrijfsprocessen. Dit geldt niet voor onze investeringen in digitale oplossingen. Die zijn naar voren gehaald en geïntensiveerd. Zo verkochten we het afgelopen kwartaal de eerste occasions op ons digitale platform, waarop nu ook eindecontract leaseauto’s van onze strategische partner ALD Automotive te vinden zijn. De services die wij bieden op ons digitale platform worden steeds breder en belangrijker voor klanten en business partners. Zowel het aantal leads als het aantal onderhoudsafspraken dat online wordt geboekt is fors gestegen. De komende maanden lanceren we opnieuw aanvullende services waarmee we consumenten steeds beter en gemakkelijker van dienst kunnen zijn”.

Gang van zaken Q1-2021

De netto omzet is licht afgenomen met 6,8% tot € 217,2 miljoen. De afzet van nieuwe personenauto’s in Nederland is mede als gevolg van COVID-19 in Q1-2021 afgenomen met 21,6% ten opzichte van Q1-2020. Bij nieuwe bedrijfswagens daarentegen is een toename te zien van 7,8%. Het marktaandeel personenauto’s van Dealergroep Stern komt uit op 4,4% (Q1-2020: 4,6%), het marktaandeel bedrijfswagens is 7,1% (Q1-2020: 6,5%). De gemiddelde verkoopprijs van de door Dealergroep Stern verkochte personenauto’s kwam in Q1-2021 maar liefst 23,3% hoger uit dan in Q1-2020, voornamelijk als gevolg van het toegenomen aandeel elektrische auto’s en SUV’s.

Het bruto omzetresultaat komt vooral als gevolg van achterblijvende omzet schadeherstel, werkplaatsen en autoverhuur 7,7% lager uit dan in Q1-2020. De gerealiseerde relatieve marges op verkopen van personenauto’s verbeterden aanzienlijk.

De overige bedrijfsopbrengsten komen veel lager uit dan in Q1-2020, voornamelijk als gevolg van de fors lagere netto bate uit hoofde van herwaardering en dividend van het belang in Bovemij. De positieve herwaardering was veel lager dan afgelopen jaar. Het Bovemij dividend daarentegen was hoger dan vorig jaar.

De personeelskosten komen 15,1% lager uit dan in Q1-2020. De afname van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van het aantal (voornamelijk indirecte) fte’s met 127 ten opzichte van eind Q1-2020 alsmede door de inzake Q1-2021 ontvangen NOW subsidie welke in mindering op de personeelskosten is verantwoord. 

De bedrijfskosten komen 15,1% lager uit dan in Q1-2020, als gevolg van in 2019 ingezette kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van vestigingen van Dealergroep Stern alsmede door de inzake Q1-2021 door enkele bedrijfsonderdelen aangevraagde TVL (tegemoetkoming vaste lasten) welke in mindering op de bedrijfskosten is verantwoord.

Mede als gevolg van het fors lagere werkkapitaalbeslag komen de rentekosten belangrijk lager uit. Het resultaat na belastingen is in Q1-2021 uitgekomen op € 3,3 miljoen positief (Q1-2020: € 4,2 miljoen positief).

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind maart 2021 uit op € 413,3 miljoen, een afname van € 20,1 miljoen ten opzichte van eind 2020. Geschoond voor IFRS 15 en 16 is het balanstotaal € 304,7 miljoen. De belangrijkste mutaties betreffen:

 • Een afname van € 33,9 miljoen door lagere voorraden
 • Een toename van € 9,5 miljoen door hogere handelsvorderingen

Het groepsvermogen nam ten opzichte van eind 2020 toe met € 3,3 miljoen tot € 128,7 miljoen eind maart 2021. De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind maart 2020 uit op 31,2% (eind 2020 was dit 28,9%). Geschoond voor goodwill en IFRS 15 en 16 komt de (banken)solvabiliteit uit op 43,7%. De oversolvabiliteit bedroeg eind 2020 ruim € 29,5 miljoen en is in Q1-2021 verder opgelopen tot bijna € 39,5 miljoen. 

Stern beschikt over een financieringsfaciliteit van € 57 miljoen bij de kredietinstellingen. Van deze faciliteit werd eind maart 2021 voor € 17 miljoen gebruik gemaakt, zelfs nadat op rentedragende captive financieringen grote bedragen zijn afgelost. De inschatting is dat de financieringsfaciliteiten ruimschoots toereikend zijn om verdere COVID-19 effecten op te vangen.

Vooruitzichten

Wij verwachten de komende maanden verder herstel van onze afzetmarkten, maar de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten zal nog wel enige tijd aanhouden. Daarnaast is het goed mogelijk dat de geleidelijk aantrekkende vraag naar nieuwe auto’s de komende maanden nog niet leidt tot een duidelijk toenemende omzet nieuwe voertuigen vanwege sterke signalen vanuit de autofabrikanten dat bepaalde onderdelen (computer chips) slechter leverbaar zijn dan verwacht. Dit kan betekenen dat de marges op nieuwe en gebruikte auto’s door toenemende schaarste verder verbeteren. De verwachte verdere margeverbetering, de toenemende vraag naar onderhoud en schadeherstel en de effecten van eerder ingezette kostenbesparingen kunnen de gevolgen van de verminderde beschikbaarheid van nieuwe voertuigen voor een deel opvangen.

De rest van het jaar zal in het teken staan van Focus on Service & Brand Value waarbij de eerder ingezette focus op sterke automerken, eerste klas occasions en het eigen merk wordt voortgezet. Daarbij zal het leveren van toegevoegde waarde leidend blijven bij de besluitvorming.
In verband met de aanhoudende onzekerheden rond COVID-19 en de beperkte beschikbaarheid van nieuwe voertuigen is het nog niet verstandig concrete voorspellingen voor het jaarresultaat 2021 te doen.

Belangrijke data

Algemene Vergadering: 6 mei 2021
Publicatie Halfjaarcijfers 2021: 19 augustus 2021

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 05-05-2020.