Gepubliceerd: 11-11-2020 18:24

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over de periode januari tot en met september 2020.

 

Kernpunten

 • Netto omzet sec Q3-2020 is € 197,9 miljoen, dit is 5,0% lager ten opzichte van Q3-2019
 • Netto omzet tot en met Q3-2020 is € 686,5 miljoen, dit is 10,1% lager ten opzichte van cum Q3-2019
 • In Q3-2020 is de negatieve invloed van COVID-19 nog duidelijk merkbaar in de werkplaatsen en bij schadeherstel
 • Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen t/m Q3-2020 (voor boekhoudkundige afwaardering goodwill Dealergroep Stern in H1-2020) is € 1,0 miljoen negatief (2019: € 0,3 miljoen positief)
 • Marktaandeel Dealergroep Stern personenauto’s t/m Q3-2020 met 4,3% licht beter (Q3-2019: 4,1%), marktaandeel bedrijfswagens neemt door eenmalige grote deal in 2019 af tot 6,3% (Q3-2019: 7,2%)
 • Solvabiliteit is per 30 september 2020: 30,4% (ultimo 2019: 26,6%)
 • Liquiditeit is ruim, van de beschikbare financieringsfaciliteit bij de kredietinstellingen (€ 57 miljoen) wordt beperkt gebruik gemaakt
 • Intrinsieke waarde per aandeel per 30 september 2020 is € 23,21 (ultimo 2019: € 26,90)
 • Stern maakt geen gebruik van NOW-2. Ook wordt geen gebruik gemaakt van de door de overheid geboden mogelijkheid van uitgestelde belastingbetalingen
 • Succesvolle implementatie van één Stern en lancering van een nieuw digitaal platform

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“Sneller dan gepland realiseerden we halverwege het jaar de rebranding van alle dealerbedrijven en lanceerden we een modern digitaal platform voor onze klanten. Twee cruciale stappen in een jaar waarin consumenten online winkelen definitief hebben omarmd. Als één Stern werken we verder aan de transformatie naar een moderne en klantgerichte aanbieder van mobiliteitsoplossingen. De financiële impact van de crisis op bedrijven en hun medewerkers zal pas in de loop van 2021 uitkristalliseren. Ondanks een flink lagere omzet dan begroot, blijft de financiële positie van Stern stevig en kunnen wij zelfs aanzienlijke tegenvallers opvangen”.

In verband met de verkoop van Heron Auto B.V. op 2 januari 2020 worden de vergelijkende cijfers van Heron Auto B.V. (de cijfers inzake 2019) aangemerkt als resultaat uit niet voort te zetten activiteiten. De in dit persbericht opgenomen 2019 cijfers en aantallen zijn voor vergelijkingsdoeleinden hierop pro-forma aangepast.

Gang van zaken 3e kwartaal

De netto omzet is ten opzichte van Q3-2019 licht afgenomen met 5,0% tot € 197,9 miljoen. De afzet van nieuwe personenauto’s in Nederland in Q3-2020 is mede als gevolg van COVID-19 afgenomen met 13,9% ten opzichte van Q3-2019, bij de nieuwe bedrijfswagens is een afname te zien van 9,2%. In de Q3-2020 cijfers is geen rekening gehouden met enige bate uit hoofde van NOW-2.

Het bruto omzetresultaat komt vooral als gevolg van achterblijvende omzet werkplaatsen en schadeherstel duidelijk lager uit dan in Q3-2019.

De personeelskosten komen 3,8% lager uit dan in Q3-2019, ondanks de cao verhoging met 3,2% per 1 februari 2020. De afname van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van het aantal (voornamelijk indirecte) fte’s met 90 (autonoom) ten opzichte van eind 2019.

De bedrijfskosten komen 8,4% lager uit dan in Q3-2019, als gevolg van in 2019 ingezette kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van vestigingen van Dealergroep Stern. In de bedrijfskosten zijn eenmalige kosten begrepen voor de implementatie van een nieuw CRM pakket en de kosten van rebranding naar één Stern.

Mede als gevolg van het fors lagere werkkapitaalbeslag komen de rentekosten aanzienlijk lager uit. 

Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen t/m Q3-2020 (voor boekhoudkundige afwaardering goodwill Dealergroep Stern in H1-2020) is € 1,0 miljoen negatief (2019: € 0,3 miljoen positief). Het negatieve resultaateffect van IFRS-16 bedraagt in 2020 € 0,7 miljoen.

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind september 2020 uit op € 433,2 miljoen, een afname van € 140,2 miljoen ten opzichte van eind 2019. De belangrijkste mutaties betreffen:

 • Door verkoop van Heron Auto B.V. op 2 januari 2020 een afname van € 40,0 miljoen
 • Afboeking goodwill Dealergroep Stern € 20,0 miljoen
 • Een afname van € 57,0 miljoen door lagere voorraden
 • Een afname van € 21,0 miljoen door lagere handelsvorderingen

Het groepsvermogen nam ten opzichte van eind 2019 af met € 21,0 miljoen tot € 131,7 miljoen eind september 2020. De solvabiliteit van Stern Groep kwam eind september 2020 uit op 30,4% (eind 2019 was dit 26,6%). Eind september 2020 voldoet Stern ruimschoots aan de met de Banken afgesproken ratio’s.

Stern beschikt over een financieringsfaciliteit van € 57 miljoen bij de kredietinstellingen. Van deze faciliteit werd eind september 2020 voor € 18 miljoen gebruik gemaakt, nadat fors op captive financieringen is afgelost. De inschatting is dat de financieringsfaciliteiten ruimschoots toereikend zijn om de COVID-19 effecten op te vangen.

Status gesprekken Hedin

Door de COVID-19 perikelen verlopen de gesprekken met Hedin Automotive minder voorspoedig als onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. Vooral de reisbeperkingen hebben tot verdere vertraging geleid.

Vooruitzichten

Wij verwachten de komende maanden geleidelijk herstel van onze afzetmarkten, maar in verband met de onzekerheden rond COVID-19 en de recent aangekondigde verscherpte maatregelen is het niet verstandig concrete voorspellingen voor het jaarresultaat 2020 te doen. Kostenbesparende maatregelen worden doorgezet omdat wij verwachten dat de negatieve invloed van COVID-19 op de bedrijfsresultaten nog wel enige tijd zal aanhouden. Wij hebben nog geen aanvraag ingediend voor NOW-3, maar zullen voor eind november 2020 daarover een besluit nemen.

Door de in 2019 en begin 2020 gerealiseerde desinvesteringen, de gerealiseerde aanzienlijke kostenbesparingen en ondanks de afboeking van goodwill in H1-2020, is de solvabiliteit van Stern stevig en is een zodanig ruime liquiditeitspositie beschikbaar dat zelfs zeer aanzienlijke tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Belangrijke data

Publicatie 2020 jaarcijfers: 4 maart 2021
Algemene Vergadering: 6 mei 2021

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 11-11-2020.