Gepubliceerd: 10-11-2021 18:29

Stern Groep N.V., beursgenoteerd Nederlands mobiliteitsconcern in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over Q3-2021 en over de periode tot en met september 2021.

Kernpunten

 • Netto omzet sec Q3-2021 is € 200,5 miljoen, dit is 1,4% hoger ten opzichte van Q3-2020
 • Netto omzet cum Q3-2021 is € 620,0 miljoen, dit is 7,0% hoger ten opzichte van cum Q3-2020
 • Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen sec Q3-2020 is € 2,9 miljoen (sec Q3-2020: € 3,2 miljoen negatief), derhalve een verbetering van € 6,1 miljoen ten opzichte van Q3-2020
 • Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen cum Q3-2021 is € 8,0 miljoen (Q3-2020: € 1,0 miljoen negatief)
 • Het marktaandeel Dealergroep Stern personenauto’s sec Q3-2021 is met 4,3% duidelijk hoger(sec Q3-2020: 4,0%), het marktaandeel bedrijfswagens is met 6,3% ook hoger (sec Q3-2020: 6,1%)
 • Solvabiliteit is per 30 september 2021: 33,5% (ultimo 2020: 28,9%). Intrinsieke waarde per aandeel per 30 september 2021 is € 23,53 (ultimo 2020: € 22,09)
 • Met de Banken is onlangs overeenstemming bereikt over verlenging van de bestaande faciliteiten tot eind mei 2023
 • Met Van der Linden van Sprankhuizen is overeenstemming bereikt over de acquisitie van 2 Opel vestigingen in Noord-Holland, deze acquisitie zal begin 2022 geëffectueerd worden. De FCA (thans Stellantis) activiteiten in Amersfoort worden begin 2022 overgedragen aan Henri & Herman.
   

Henk van der Kwast, Directievoorzitter:

“De strategische keuze om de afgelopen jaren de balans tussen het netwerk van fysieke locaties en onze digitale dienstverlening meer in evenwicht te brengen, pakt uit conform verwachting. Met flink minder fysieke locaties weten we ons marktaandeel vast te houden. Het stroomlijnen van het vestigingennetwerk blijft cruciaal, waarbij de vrijkomende middelen zullen worden ingezet om de digitale klantreis toekomstbestendig te maken en ons eigen merk te laden”.
 

Gang van zaken Q3-2021

De netto omzet is ten opzichte van Q3-2020 licht toegenomen met 1,4% tot € 200,5 miljoen. De afzet van nieuwe personenauto’s in Nederland in Q3-2021 is afgenomen met 19,0% ten opzichte van Q3-2020. Bij de afzet van nieuwe bedrijfswagens in Nederland is een afname te zien van 11,0%. Deze ontwikkeling is niet het gevolg van minder vraag naar auto’s maar voornamelijk door de beperkte beschikbaarheid van bepaalde onderdelen (computer chips). De orderportefeuille eind Q3-2021 is hierdoor fors hoger dan Q3-2020. Het marktaandeel Dealergroep Stern personenauto’s sec Q3-2021 is met 4,3% hoger (sec Q3-2020: 4,0%), het marktaandeel bedrijfswagens is met 6,3% ook hoger (sec Q3-2020: 6,1%).

Het bruto omzetresultaat komt vooral als gevolg van hogere marges op verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s duidelijk hoger uit dan in Q3-2020.

De personeelskosten komen 10,9% lager uit dan in Q3-2020. Deze afname van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de afbouw van het aantal (voornamelijk indirecte) fte’s, alsmede door ontvangen NOW loonkostensubsidie die in de personeelskosten is verantwoord. De afname van het aantal fte ten opzichte van eind september 2020 is 115 fte (daling van 7,1%).

De bedrijfskosten komen 5,6% lager uit dan in Q3-2020 als gevolg van kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van enkele vestigingen van Dealergroep Stern. Mede als gevolg van het fors lagere werkkapitaalbeslag en de gerealiseerde winst komen de rentekosten duidelijk lager uit.

Het resultaat na belastingen komt in Q3-2021 uit op € 2,9 miljoen, een duidelijke verbetering met € 6,1 miljoen ten opzichte van het negatieve resultaat van € 3,2 miljoen in Q3-2020.

Het resultaat uit voort te zetten activiteiten na belastingen cum Q3-2020 bedraagt € 8,0 miljoen (2020: € 1,0 miljoen negatief).
 

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal kwam eind september 2021 uit op € 398,3 miljoen, een afname van € 35,0 miljoen ten opzichte van eind 2020. De belangrijkste mutaties betreffen:

 • Een afname van € 55,0 miljoen door lagere voorraden
 • Een toename van € 17,0 miljoen door hogere handelsvorderingen
 • Een toename van € 12,2 miljoen door een hogere boekwaarde verhuurvloot

Het groepsvermogen nam ten opzichte van eind 2020 toe met € 8,2 miljoen tot € 133,6 miljoen eind september 2021. De solvabiliteit van Stern Groep kwam uit op 33,5% (eind 2020 was dit 28,9%). Exclusief IFRS 15 en 16 bedraagt de solvabiliteit 47,0%. Op basis hiervan bedraagt eind september 2021 de oversolvabiliteit € 49,5 miljoen. Stern voldoet ruimschoots aan de met de Banken afgesproken ratio’s.
 

Verlenging kredietfaciliteiten Banken

Met de Banken is onlangs overeenstemming bereikt over verlenging van de bestaande kredietfaciliteiten. De kredietfaciliteiten lopen na deze verlenging tot eind mei 2023, de documentatie inzake de verlenging zal binnenkort worden afgerond. De kredietfaciliteiten bedragen in totaal € 54 miljoen en worden eind mei 2022 conform de eerder gemaakte afspraak teruggebracht tot € 51 miljoen. Van deze faciliteit werd eind september 2021 slechts beperkt gebruik gemaakt.

Acquisities

Met Van der Linden van Sprankhuizen is overeenstemming bereikt over de acquisitie van hun Opel activiteiten. Het betreft 2 Opel locaties in Noord Holland (Purmerend en Hoorn) en 2 Opel agentschappen (Enkhuizen en Schagen). Deze acquisitie zal begin 2022 geëffectueerd worden op basis van een activa-passiva transactie. De acquisitie past in de strategie van Stellantis waardoor Stern de enige Opel vertegenwoordiger wordt in het deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Stern heeft dan Opel vestigingen in Alkmaar, Amsterdam-Noord, Wormerveer, Purmerend en Hoorn en 2 agentschappen in Enkhuizen en Schagen.

Onlangs is ook overeenstemming bereikt met Henri & Herman om de FCA (thans Stellantis) activiteiten in Amersfoort over te dragen, dit zal eveneens begin 2022 geëffectueerd worden. Vervolgens worden medio 2022 de sales activiteiten van de Stellantis merken van de vestiging Houten ook aan Henri & Herman overgedragen. De aftersales activiteiten van Houten blijven behouden omdat dit bedrijf gespecialiseerd is in de verkoop, reparatie, onderhoud en restauratie van Italiaanse Young en Oldtimers. 

Dit Stern bedrijf zal zich daarnaast verder gaan specialiseren in de verkoop, reparatie, onderhoud en restauratie van Young en Oldtimers van andere merken.

In de loop van 2022 zal Stern in lijn met de strategie van Stellantis haar activiteiten uitbreiden in de provincies Groningen en Drenthe. Dit betekent dat in die provincies naast Opel ook de andere Stellantis merken gevoerd zullen gaan worden.
 

Vooruitzichten

De rest van het jaar zal de eerder ingezette focus op sterke en grote automerken, eerste klas occasions, het eigen merk en het behoud van een sterke financiële positie worden voortgezet. Het stroomlijnen van het vestigingennetwerk blijft cruciaal, waarbij de vrijkomende middelen zullen worden ingezet om de digitale klantreis toekomstvast te maken. Daarbij zal het leveren van toegevoegde waarde leidend blijven bij de besluitvorming.

Gezien de omvangrijke orderportefeuille, het herstel van de aftersales activiteiten en de vraag naar flexibele mobiliteit, verwachten wij de komende maanden verder herstel van onze afzetmarkten. Echter de negatieve invloed op de omzet en de bedrijfsresultaten van de recente opleving van COVID-19 besmettingen zal nog wel enige tijd aanhouden. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de nog steeds groeiende orderportefeuille in Q4-2021 nog niet zal leiden tot een duidelijk toenemende afzet van nieuwe voertuigen, vanwege sterke signalen vanuit de autofabrikanten dat bepaalde onderdelen (computer chips) nog steeds beperkt leverbaar zijn. De inschatting is dat een groot deel van de groeiende orderportefeuille pas in de loop van 2022 uitgeleverd kan worden.

De beperkte beschikbaarheid van nieuwe auto’s zal er toe leiden dat de marges op nieuwe en gebruikte auto’s door toenemende schaarste voorlopig relatief hoog blijven. De gezonde marges, het herstel van de vraag naar onderhoud en schadeherstel en de effecten van eerder ingezette kostenbesparingen zullen de gevolgen van de verminderde beschikbaarheid van (nieuwe) voertuigen voor een groot deel kunnen compenseren. Daardoor verwachten wij dat de resultaten in Q4-2021 verder zullen verbeteren.
 

Belangrijke data

Publicatie 2021 jaarcijfers: 11 maart 2022
Algemene Vergadering: 12 mei 2022

Klik hier voor de pdf van het volledige persbericht d.d. 10 november 2021

Press here for the press release dated 10 november 2021 in English