Ons duurzaamheidsbeleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt integraal deel uit van de strategie van Stern. Wij kijken verder dan de winst- en verliescijfers en besteden veel aandacht aan de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu, op lange en korte termijn. Wij zoeken naar duurzame oplossingen die een sociaal en/of milieuvriendelijk voordeel opleveren in combinatie met een financieel direct of indirect voordeel. Ons duurzaamheidsbeleid gaat verder dan wat wet- en regelgeving voorschrijft.

Materialiteitsmatrix

De materiële topics zijn voortgekomen uit gesprekken met externe stakeholders en het Duurzaamheidsteam. Stern rapporteert in overeenstemming met de optie ‘Core’ van de G4-richtlijnen voor Duurzaamheidsverslagen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Waardecreërend vermogen

Met het geïntegreerde businessmodel creëert Stern waarde met verschillende kapitalen: financieel, menselijk, fysiek en natuurlijk, concrete output in de vorm van mobiliteitsoplossingen, klanttevredenheid en bedrijfs­ continuïteit én in de vorm van meer maatschappelijk relevante outcome zoals veilig verkeer, reductie van de CO2­uitstoot, innovatie in de keten, continuïteit in mobiliteit en werkgelegenheid.

Stakeholderdialoog

Stern betrekt zijn stakeholders nauw bij de vorming en verdere ontwikkeling van het MVO­ beleid. Voor de selectie van de belangrijkste MVO­ onderwerpen hebben we niet alleen onze eigen medewerkers betrokken, maar ook externe belanghebbenden, zoals klanten, auto­importeurs, aandeelhouders, financiers, de (lokale) overheid en maatschappelijke organisaties. Voor de belangrijkste onderwerpen zijn er concrete doelen geformuleerd om de resultaten te monitoren en bij te sturen.

Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) zijn een reeks doel­ stellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. De SDG’s zijn in 2015 opgesteld door de 193 landen van de Verenigde Naties (VN) als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de periode tot 2030. Ook Stern levert hieraan een (bescheiden) bijdrage.

De foto in de header is tot stand gekomen met medewerking van Vogelbescherming Nederland. Fotografie: Gert Buter