Aan de activiteiten van Stern zijn specifieke risico’s verbonden. De belangrijkste, in alfabetische volgorde, zijn:

Actieve belastinglatentie

Stern Groep heeft op grond van de IFRS regelgeving de vastgestelde fiscaal compensabele verliezen gewaardeerd op € 6,2 miljoen. De waardering van de vastgestelde fiscale verliezen uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie is bepaald op basis van projecties ten aanzien van de toekomstige (fiscale) resultaatontwikkeling van Stern. Mochten de vooruitzichten op enig moment in de toekomst verslechteren, waardoor de resultaten in negatieve zin gaan afwijken van de onlangs gemaakte projecties, is niet uit te sluiten dat (een deel van) de actieve belastinglatentie dient te worden afgewaardeerd.

Administratieve organisatie

Stern omvat 35 vennootschappen met in totaal 141 bedrijfsvestigingen. Het is noodzakelijk dat de gang van zaken bij al deze vestigingen steeds tijdig en volledig inzichtelijk is. Stern is daarbij afhankelijk van een goede administratieve organisatie, waardoor op doordachte wijze kan worden bepaald of taken centraal dan wel decentraal moeten worden uitgevoerd. De administratieve organisatie vergt goede, consequent doorgevoerde rapportage- en controlesystemen. Stern werkt voortdurend aan de verdere verbetering van deze systemen. Daarbij is van belang dat deze systemen zodanig zijn ingericht, dat enerzijds de commerciële activiteiten niet belemmerd worden en anderzijds het management voortdurend op de hoogte is van de actuele (financiële) gang van zaken. De voortgaande veranderingen in, en uitbreiding van, de administratieve systemen vergen van de betrokken medewerkers aanpassingen in de wijze van werken.

De Directie stelt jaarlijks een Accounting Manual op, waarin de richtlijnen voor management rapportage en externe financiële verslaggeving tot in detail zijn beschreven. Dit Accounting Manual wordt met het Audit Committee besproken en vastgesteld. Naast het Accounting Manual beschikt Stern over gedetailleerde autorisatiehandboeken, waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Naast het Accounting Manual wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld ter beoordeling van de werking van de belangrijkste bedrijfsprocessen en de inschatting van de daarmee gemoeide risico’s. Het jaarplan wordt eveneens besproken en goedgekeurd door het Audit Committee van Stern. De Directie legt haar bevindingen vast in een controlesysteem en rapporteert op kwartaalbasis aan het Audit Committee.

De clusterdirecteuren en controllers leggen ieder jaar een gedetailleerde verklaring af. De verklaring houdt onder meer in dat de financiële informatie een getrouw beeld geeft en is opgesteld in overeenstemming met het Accounting Manual.

Automatisering

Voor het beperken van administratieve risico’s is een goed werkend automatiseringssysteem onmisbaar. In haar bedrijfsvoering is het streven van Stern erop gericht waar mogelijk schaalvoordelen te bereiken. Het succes daarvan is in toenemende mate afhankelijk van de tijdige en correcte invoering en/of uitbreiding van automatiseringssystemen. De organisatie wordt daardoor meer en meer afhankelijk van het goed functioneren van deze systemen. Door het beperken van het aantal automatiseringssystemen nemen de risico’s per systeem toe. De Directie beoordeelt de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking, waaronder wijzigingenbeheer, logische toegangsbeveiliging en overige IT beheersmaatregelen. Stern heeft ter waarborging van de continuïteit en veiligheid van haar automatiseringssystemen de mainframes bij een daartoe gespecialiseerde onderneming ondergebracht.

Financiering

Door de ontwikkelingen op de financiële markten heeft Stern sinds eind 2008 te maken met een restrictief en risicomijdend kredietbeleid bij banken. Hierdoor kan het voor een bedrijf als Stern moeilijk zijn voldoende financiering te krijgen of te behouden. Stern zal daarbij steeds moeten voldoen aan de door de banken gestelde eisen. Met de banken is afgesproken dat de solvabiliteit van de leaseactiviteiten tenminste 12½% dient te bedragen. Voor de autoverhuuractiviteiten geldt een minimum percentage van 20%. Voor de resterende activiteiten wordt een minimum solvabiliteit van 25% gehanteerd. Daarnaast dient Stern op 12-maands rolling basis een ICR te hebben van tenminste 2,25 (zie toelichting 23 jaarrekening). In het geval deze bankconvenanten in negatieve zin worden doorbroken, moet rekening gehouden worden met een additionele renteopslag van 150 basispunten. De voorwaarden waaronder de bankfinanciering verstrekt wordt, kunnen door externe en interne oorzaken en invloeden nadelig worden aangepast ten opzichte van eerdere contractuele afspraken.

Goodwill

Stern heeft in het kader van de verplichte impairment berekeningen projecties gemaakt ten aanzien van de toekomstige resultaatontwikkeling van de kasstroomgenererende eenheden. Op basis van recent uitgevoerde berekeningen hebben de kasstroomgenererende eenheden voldoende headroom om impairment te voorkomen. Mochten de vooruitzichten op enig moment in de toekomst verslechteren ten opzichte van de projecties, dan is niet uit te sluiten dat op de acquisitiegoodwill dient te worden afgeboekt.

Acquisitie, joint ventures en nieuwe activiteiten

Centraal in de strategie van Stern staat de automobilist. Dit betekent dat Stern zich steeds meer verdiept in klantbehoeften en klantgedrag, en waar mogelijk organisatorische aanpassingen doorvoert als blijkt dat optimale klantbehandeling daarom vraagt.

Met het brede portfolio van merken en mobiliteitsdiensten is Stern bij uitstek in staat om bij de veranderende marktvraag succesvol te blijven, mits het tijdig in staat is de klantcontactmomenten integraal te benutten. Alleen dan kunnen nieuwe onderscheidende producten en diensten ontstaan die beter aansluiten op specifieke klantbehoeften.

Stern zet daarom in op de verdere uitbouw van eigen producten en diensten, waaronder de verkoop van meer gebruikte auto's en elektrische voertuigen tot 45 km / u in combinatie met huismerk producten en diensten. Natuurlijk blijven de autobedrijven van groot belang voor het opbouwen van een steeds groter autopark van de vertegenwoordigde merken. Dit neemt echter niet weg dat Stern minder afhankelijk wil worden van het toegenomen cyclische en kapitaalintensieve karakter van de autodealeractiviteiten.

Stern zal de komende jaren minder budget vrijmaken voor de acquisitie van autodealerbedrijven. Wel worden samenwerkingsverbanden en joint ventures nagestreefd met andere bedrijven om de invloedsfeer en het geografische werkgebied van Stern te vergroten zonder wezenlijke bedragen uit te geven.

De strategie vergt veelal investeringen en verhoging van het beslag op het werkkapitaal. Daarvoor kunnen de eigen middelen en beschikbare financieringsfaciliteiten op enig moment ontoereikend zijn. Omdat Stern ruime solvabiliteit blijft nastreven, zal mogelijk evenals in het verleden een beroep op de kapitaalmarkt gedaan moeten worden. 

Het rendement kan als gevolg van economische omstandigheden, van reorganisatie van minder of slecht renderende bedrijven, van acquisitie en van investeringen in de verdere versterking en uitbouw van de organisatie, tijdelijk achterblijven bij de doelstelling. 

Het aantal activiteiten van Stern breidt als gevolg van de strategie geleidelijk uit. Het betreden van een nieuw werkterrein stelt bijzondere eisen aan de organisatie. Dit geldt ook voor de gevallen waarin een betrekkelijk ondergeschikte activiteit door een overname of joint venture wordt uitgebreid. Deze eisen betreffen zowel de zakelijke begeleiding als de administratieve integratie. De zakelijke begeleiding van de betreffende activiteit dient wellicht te geschieden op basis van nieuw aan te trekken deskundigheid. De administratieve integratie vergt een gedegen inzicht in de nieuwe activiteit om ervoor te zorgen dat de rapportage en de controling steeds adequaat zijn. Dit alles zal gepaard gaan met aanvullende investeringen in mankracht en systemen.

Het kan zijn dat acquisities of joint ventures managementaandacht vragen, die tijdelijk ten koste gaat van de aandacht voor de bestaande bedrijven.

Leveranciers

Stern vertegenwoordigt meerdere toonaangevende merken, waardoor de risico’s verbonden aan één merk voor Stern beperkt zijn. Stern genereert opbrengsten uit zowel sales als after sales activiteiten. Het wegvallen van een leverancier, bijvoorbeeld als gevolg van het faillissement van een fabrikant of importeur of door opzegging of beëindiging van het distributiecontract, zal op korte termijn vooral gevolgen voor de sales activiteiten hebben.

De fabrikanten en importeurs hebben op basis van de Europese regelgeving voor de autobranche aanzienlijke invloed op de investeringen, marges en tarieven van autodealers. Deze invloed is vaak moeilijk voorspelbaar. De ontwikkeling van een eigen landelijke keten van universele garagebedrijven onder de naam Stern is onder meer gericht op het verwerven van een autonome positie in de autobranche.

Milieu

Het exploiteren van autobedrijven, autoschadeherstelbedrijven en benzinestations brengt risico’s voor het milieu met zich mee. De beperking van die risico’s is voor Stern een belangrijk aandachtspunt. De werkmaatschappijen dienen dan ook voortdurend alert te zijn op de voor hun bedrijfsvoering relevante milieu aspecten. Dit betreft niet alleen het al dan niet voldoen aan de eisen van de milieuwetgeving, maar ook dienen soms preventieve maatregelen te worden getroffen. De effectiviteit van genomen maatregelen wordt doorlopend gecontroleerd om risico’s zoveel mogelijk te beperken. De verschillende maatregelen en rapportages zijn vastgelegd in een controlesysteem. Stern wordt daarbij ondersteund door een extern ingenieursbureau.

Ook de overname van bedrijven brengt risico’s ten aanzien van milieusituaties met zich mee. Bij iedere overname worden gerichte milieuonderzoeken uitgevoerd. Eventuele risico’s worden contractueel afgedekt om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze bij Stern terecht komen. Na overname van een bedrijf worden de procedures die bij Stern van toepassing zijn geïmplementeerd.

Rente autolease- en verhuurfinanciering 

Leasecontracten worden doorgaans aangegaan voor een periode van drie tot vijf jaar. In de leasecontracten wordt een rentepercentage voor de gehele leaseperiode overeengekomen. Hierdoor ontstaan voor Stern risico’s ten aanzien van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. Deze risico’s worden met behulp van financiële instrumenten zoveel mogelijk beperkt. Dergelijke risico’s zijn ook van toepassing op de langer lopende verhuurcontracten. Financiële instrumenten kunnen aanmerkelijk in prijs fluctueren, zodat het niet is uit te sluiten dat het beperken van onderhavige risico’s hoge kosten met zich meebrengt. Stern past bij de waardering van renteswaps hedge accounting toe, zodat de waardemutaties van de renteswaps rechtstreeks gemuteerd worden in het groepsvermogen.

Rente onroerendgoedfinanciering

Traditioneel worden voor de financiering van onroerend goed langlopende leningen aangegaan met een voor langere tijd vastgelegde rentevoet. In afwijking daarvan heeft Stern, inspelend op de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, het onroerend goed, dat zij om strategische redenen zelf in eigendom heeft, grotendeels gefinancierd met leningen met een variabele rentevoet. Ook voor deze financiering kunnen van tijd tot tijd financiële instrumenten worden gehanteerd met het oog op de beperking van risico’s ten aanzien van de renteontwikkeling. Ook deze financiële instrumenten kunnen aanmerkelijk in prijs fluctueren, zodat het niet is uit te sluiten dat het beperken van onderhavige risico’s hoge kosten met zich meebrengt.

Restwaarde

Door SternLease, maar van tijd tot tijd ook door Stern Dealers, worden meerjarige contracten afgesloten met daarin een van te voren vastgelegde restwaarde van de betrokken auto’s. Deze restwaarde is gebaseerd op een bij het aangaan van het contract te maken schatting. De werkelijke restwaarde wordt beïnvloed door tal van factoren waarover het desbetreffende bedrijf geen controle heeft. Vergelijkbare risico’s zijn verbonden aan een deel van de verhuurvloot van Stern.

Stern heeft voor de continue beoordeling van de restwaardes van onder meer haar lease- en verhuurvloot een restwaardecommissie ingesteld, die op maandbasis rapporteert omtrent de ontwikkelingen op de automarkt en de gevolgen daarvan voor de huidige inschatting van de restwaardes en voor de tariefstelling van nieuw af te sluiten lease- en verhuurcontracten.

Wet- en regelgeving

De activiteiten van Stern worden beïnvloed door een veelheid aan wet- en regelgeving, op zowel nationaal als Europees niveau. Dit betreft niet alleen de normale, algemeen geldende wetten en regels. Er zijn op de werkterreinen van Stern veel specifieke wetten en regels van toepassing, die van invloed zijn op de wijze waarop Stern haar activiteiten uitvoert. Ook kunnen wet- en regelgeving en ook wijzigingen daarin, direct of op termijn invloed hebben op de te behalen resultaten.

De wet- en regelgeving wordt frequent aangepast aan hetgeen politiek gewenst geacht wordt. De gevolgen van deze aanpassingen zijn veelal negatief en komen doorgaans voor rekening van bedrijven als Stern.

bron: Jaarrapport 2014 Stern Groep N.V.