De Raad van Commissarissen en de Directie van Stern Groep onderschrijven de belangrijkste principes van Corporate Governance.

Goed ondernemingsbestuur is voor Stern Groep een belangrijk uitgangspunt. Een goede verankering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) in de onderneming, waarbij kernbegrippen als openheid en zeggenschap voor de aandeelhouder centraal staan, wordt van groot belang geacht.

Met veel waardering voor de Code tekent Stern Groep aan dat een aantal van de in de Code verwoorde 'practices' minder goed passen bij de kleinere beursvennootschappen, waartoe Stern Groep zich rekent. Deze overweging leidt ertoe dat Stern Groep, ook op termijn, in beperkte mate afwijkt van de Code. In het Jaarrapport van Stern Groep wordt onder het hoofdstuk Corporate Governance aangegeven, op welke onderdelen Stern Groep afwijkt van de Code.

Op deze site vindt u onder het hoofdstuk Corporate Governance de navolgende documenten: Statuten, Reglement van de Raad van Commissarissen, Reglement van de Audit Committee, Reglement van de Directie, Gedragscode, Klokkenluidersregeling, Externe accountant en de Algemene Vergadering.