Trends en ontwikkelingen

Kostenverschuiving in de keten

Zonder uitzondering begroten auto-importeurs hun marktaandeel jaarlijks hoger dan realistisch blijkt. Op die manier wordt Nederland ieder jaar opnieuw overspoeld met een groter aantal auto’s dan de marktvraag. Importeurs houden in tegenstelling tot het verleden zelf geen voorraad meer. Er worden te vaak onrealistische doelstellingen opgelegd aan dealers en met behulp van ondersteuning en acties worden dealers deels verleid en deels gedwongen om ook nietverkochte auto’s op voorraad te nemen, wat de dealermarge verder dan nodig onder druk zet en waardoor het werkkapitaalbeslag verder toeneemt. Autofabrikanten verschuiven de distributiekosten in de waardeketen en sturen aan op minder dealervestigingen, maar verlangen tegelijkertijd forse investeringen in panden, systemen en werkwijzen.

Autotechniek verstevigt positie van het merkkanaal

De ontwikkeling van autotechniek maakt dat nieuwe auto’s minder onderhoud nodig hebben, maar is tegelijkertijd zo merkspecifiek dat autorijders voor onderhoud, reparatie en schadeherstel steeds nadrukkelijker gebonden zijn aan het merkkanaal. Terwijl de totale aftersalesmarkt licht krimpt, neemt het marktaandeel van merkdealers in aftersales door deze ontwikkeling juist toe. Ook merkerkende schadeherstellers profiteren van deze ontwikkeling.

Digitalisering verandert het gedrag van consumenten

Ook voor het invullen van hun mobiliteitsbehoefte oriënteren mensen zich eerst online. Informatie die voorheen alleen kon worden verkregen via de dealer, is vandaag de dag eenvoudig online voorhanden. Het bezoeken van een showroom is alleen nog nodig voor wie graag de auto ‘beleeft’ voordat het aankoopbesluit wordt genomen. Het aantal mensen dat zonder de auto op locatie te bekijken de koop of lease geheel online afrondt groeit. Om hier adequaat op in te spelen ontwikkelen autobedrijven nieuwe competenties en trekken daarvoor de juiste mensen aan.

Digitalisering zet verhoudingen in de distributieketen op scherp

De dealer vormde traditioneel de laatste schakel in de distributieketen en kon daardoor rekenen op het directe klantcontact. Technologische ontwikkelingen geven autofabrikanten nu de mogelijkheid rechtstreeks een relatie met de eindgebruiker op te bouwen. Universele leasemaatschappijen streven ook naar een directe relatie met klanten. Dealers worden door deze ontwikkelingen gedwongen hun relatie met klanten voortdurend nieuwe impulsen te geven. Dealervestigingen worden experience centers en het verzamelen, bewaren, bewaken en analyseren van klantgegevens is inmiddels van strategisch belang geworden voor het behouden van toegevoegde waarde in de keten.

Van bezit naar gebruik

De interesse in private lease groeit vanwege gemak en lage tarieven. Een toenemend deel van consumenten is zich bewust van de totale kosten van hun mobiliteitsbehoefte. Dit verklaart het sterk groeiende aandeel van private lease, waarmee autorijders alle relevante kosten via een maandbedrag in rekening krijgen gebracht. De focus van consumenten verschuift hierdoor van uitsluitend de aankooptransactie naar de service gedurende de gehele looptijd van de leaseovereenkomst. Dergelijke private leaseoplossingen worden aangeboden door leasemaatschappijen die, om een scherpe leaseprijs te kunnen bieden, gebruikmaken van hun inkoopkracht en daarmee scherpe condities afdwingen bij importeurs en dealers. De directe verkoop van dealers aan consumenten daalt mede hierdoor. Het showroom bezoek neemt af, maar is gerichter dan voorheen.

Elektrificatie van het wagenpark

Het aantal beschikbare 100% elektrisch aangedreven modellen neemt toe, echter het aandeel ervan in het totale wagenpark in Nederland is nog zeer gering. 100% elektrische auto’s hebben aanzienlijk minder slijtagedelen dan auto’s die worden aangedreven door een verbrandingsmotor. Hoewel de technologische ontwikkelingen op dit vlak snel lijken te gaan, zullen conventioneel aangedreven auto’s nog vele jaren het straatbeeld bepalen. Op termijn zal de elektrificatie van het wagenpark ook merkbaar worden in de werkplaatsen van autobedrijven.

Alternatieve vervoersoplossingen

Als gevolg van verstedelijking neemt de druk op de infrastructuur in stedelijke gebieden toe. Files, parkeerdruk en uitstoot dwingen lokale overheden tot maatregelen om de leefbaarheid in steden te verbeteren. Hoewel het effect nog klein is, groeit hierdoor de interesse van consumenten in alternatieve vervoersoplossingen, zoals elektrische fietsen en scooters en kleine elektrische (bedrijfs)auto’s. Maar ook openbaar vervoer en taxi’s zijn voor sommige vervoersvragen een beter alternatief dan de auto. Buiten de stedelijke gebieden blijft de auto daarentegen een belangrijke rol vervullen, zeker wanneer openbaarvervoeraanbieders hun netwerken rationaliseren. Op termijn is het aannemelijk dat hierdoor de autoverkoopaantallen en de gemiddelde verkoopprijs in de stedelijke gebieden zullen dalen. Anderzijds biedt deze trend kansen op additionele omzet en marge uit de verkoop en het onderhoud van alternatieve elektrische vervoersoplossingen.

Zelfrijdende auto’s

Op lange termijn zullen auto’s in staat zijn grote delen van een reis af te leggen zonder tussenkomst van een bestuurder. Hoewel de technologische ontwikkelingen op dit vlak weliswaar snel lijken te gaan, zullen conventionele auto’s nog decennialang rondrijden. Op lange termijn kan het succes van zelfrijdende auto’s leiden tot krimp van het wagenpark, mits consumenten massaal bereid zijn auto’s met elkaar te delen.

Swot-analyse

Sterktes

 • Directe klantrelatie van Dealergroep Stern met automobilisten
 • Dealergroep Stern heeft breed portfolio aan sterke merken
 • Technische kennis van veel merken
 • Relaties met autofabrikanten
 • Data van klanten, producten, processen etc.
 • Portefeuille lease-, verhuur- en beheercontracten met stabiele groei
 • Goede marges Stern Mobility Solutions
 • Landelijk netwerk SternPoint
 • Uiteindelijk stabiele marges Stern Car Services
 • Brede mobiliteitspropositie

Zwaktes

 • Weliswaar een van de grotere dealergroepen, maar nog altijd een relatief klein marktaandeel
 • Marktaandeel per merk in aantal gevallen nog klein
 • Organisatievolwassenheid
 • Transactiegerichte cultuur
 • Veel verschillende ICT-systemen
 • Nog te groot aandeel van dealerbedrijven in omzet, brutomarge en kosten

Kansen

 • Direct klantcontact Dealergroep Stern nog beter inzetten voor verkoop solutions en services
 • Balanswaarde creëren door zorgvuldige opbouw en verrijking van data
 • Efficiëntie en conversie verhogen door data-analyse
 • Efficiëntie verhogen door schaalvoordelen te benutten
 • Partnerships aangaan
 • Private lease
 • Verdere rationalisatie van het vestigingennetwerk met behoud van marktaandeel
 • Versnelde groei van verkoopvolume OEM-onderdelen
 • Populariteit van merk erkend schadeherstel

Bedreigingen

 • Snellere stijging personeelskosten dan efficiëntieverbetering
 • Cyclisch karakter van autoverkoop
 • Investeringsdruk importeurs
 • Mogelijkheid van autofabrikanten om rechtstreeks relatie met automobilisten op te bouwen
 • Succes private lease trekt nieuwe aanbieders aan
 • Blijvende margedruk
 • Afname onderhoudsbehoefte van auto’s
 • Alternatieve vervoersoplossingen leiden tot afname van de vraag naar auto’s
 

Fast Forward Reloaded

Strategisch plan 2019 – 2021

strategie 2019