logo Vogelbescherming Stern Groep is trots dat het Vogelbescherming Nederland mag ondersteunen om ook op een andere manier een maatschappelijke bijdrage te leveren. Stern Groep is vernoemd naar een vogelsoort en het steunen van Vogelbescherming Nederland was eind 2002 dan ook een voor de hand liggende keuze. Met de bijdrage van Stern Groep zijn de afgelopen jaren tal van mooie projecten ter bescherming van diverse stern soorten tot stand gekomen. 

pampus1Naast Vogelbescherming Nederland ondersteunt Stern Groep sinds 2011 ook Stichting Pampus. Het doel van de stichting is het behoud van Fort Pampus en het openstellen van het eiland voor het publiek. Deze ondersteuning gebeurt door Stern Groep door middel van sponsoring van de veerboot en vanuit meerdere Stern bedrijven die lid zijn van Centurio Pampus.

Zwarte stern

zwarte-stern

Denkend aan Holland zie ik zwarte sterns, sierlijk door oneindig laagland gaan… Zo hadden de eerste regels van Marsmans monumentale ‘Herinnering aan Holland’ (1936) ook kunnen luiden. Want ooit waren zwarte sterns één met het natte lage Nederland. Ze zijn er nog wel, maar beperkt. De broed-populatie schommelt al zo’n 20 jaar rond 1.100-1.300 paartjes. Er zijn globaal drie kerngebieden in ons land. Zoals het laagveengebied van Overijssel met een uitloper in Friesland. Daarbinnen herbergt het Nationaal Park Weerribben-Wieden de grootste Nederlandse kolonie. Ook in het Utrechts-Hollandse veenweidegebied vinden zwarte sterns nog geschikt moeras en natuurvriendelijke boerensloten. Een derde kerngebied vormt de Gelderse Poort. De samenwerking tussen Stern Groep en Vogelbescherming Nederland, sinds 2002, heeft de zwarte stern geen windeieren gelegd! Zo zijn verschillende polders en moerasgebieden verbeterd om het de jonge zwarte sterns beter naar de zin te maken. Bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers van sloten.

Sterngeschiedenis

Waterwerken, Nederland heeft er een traditie mee opgebouwd! Vroeger ging het vooral om veiligheid en waterbeheersing. Tegenwoordig wordt ‘watermanagement’ ook ingezet voor natuur. Zowel binnendijks als buitendijks. Bovenin de kop van Noord-Holland wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in het Groot Nederlands Waterboek. Iets ten noordoosten van Den Oever ligt een ‘leidam’ uit 1931. Deze sikkelvormige dam werd aangelegd om de getijdestroom te ‘leiden’ voor het sluizencomplex in de Afsluitdijk en het dicht-slibben van de sluiskom tegen te gaan. De kennis van waterstromen en getijdewerking wordt nu ingezet om deze dam zó aan te passen, dat de ondiepte achter de leidam verder opslibt. Met aanvullende maatregelen wordt daarna een eiland gemaakt. Er is zelfs al een naam bedacht: ’t Vogelsand. Sterns broeden het liefst op zandige eilandjes, in een voedselrijke omgeving zodat er genoeg vis is voor de opgroeiende jongen. Dit soort plekken zijn zeldzaam geworden in ons land. In de 19e eeuw herbergde ons land meer dan 50.000 paartjes visdieven. Vijftig jaar terug waren dat er nog maar 5.000! Dankzij verbetering van de waterkwaliteit en bescherming van de broedkolonies schommelt de stand nu rond de 20.000 broedparen.

kreupel-eiland

Het eiland De Kreupel in het IJsselmeer speelde ook een belangrijke rol bij dit herstel. Het IJsselmeer bleek echter te arm aan vis, waardoor de jonge visdieven verhongerden. Maar ’t Vogelsand voldoet aan al deze eisen: een voor sterns ideale broedgelegenheid! En dat is hard nodig. De verwachting is dat de visdieven het nieuwe eiland snel weten te vinden en met succes hun jongen groot zullen brengen. In samenwerking met vele partijen en gesteund door Stern Groep werkt Vogelbescherming aan het verdere herstel van onze sterns. Onder meer door bij Den Oever sterngeschiedenis te schrijven.

In het Jaarrapport 2014 van Stern Groep vindt u een uitgebreide paragraaf over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.