Aanvullend op de A-merken die Stern Dealers met trots vertegenwoordigt, voert Stern daarom de diensten van Stern Financial Services en Stern Mobility Services nadrukkelijker dan voorheen onder de naam Stern, zodat een herkenbaar en onderscheidend ‘huismerk’ ontstaat.

Natuurlijk blijven de autobedrijven van groot belang voor het opbouwen van een steeds groter autopark van de vertegenwoordigde merken. Dit neemt echter niet weg dat Stern minder afhankelijk wil worden van het toegenomen cyclische en kapitaalintensieve karakter van de autodealeractiviteiten. Dit betekent dat Stern zich met zijn producten en diensten nadrukkelijk zal richten op segmenten die een minder directe relatie hebben met de verkoop van nieuwe auto’s. Dat kan alleen bereikt worden als de eigen merkactiviteiten van de groep een groter aandeel krijgen in de concernomzet.

Stern Financial Services en Stern Mobility Services zullen dan ook versneld worden uitgebouwd door een combinatie van autonome groei en gerichte acquisities. Dit betekent ook dat ingezet zal worden op de verdere uitbouw van eigen producten en diensten, waaronder de verkoop van meer gebruikte auto’s en elektrische voertuigen tot 45 km/u in combinatie met eigen merkproducten en -diensten. Stern zal de komende jaren dan ook minder budget vrijmaken voor de acquisitie van autodealerbedrijven. Wel worden samenwerkingsverbanden en joint ventures nagestreefd met andere bedrijven om de invloedssfeer van Stern te vergroten zonder wezenlijke bedragen uit te geven.

Gestreefd wordt naar een jaarlijks rendement van circa 15% op het eigen vermogen. Dit rendement kan echter, als gevolg van economische omstandigheden, door reorganisaties van minder of slecht renderende bedrijfsonderdelen, door acquisities en door investeringen in de verdere versterking en uitbouw van de organisatie, tijdelijk achterblijven bij de doelstelling.
Met deze geïntegreerde marktbenadering streeft Stern naar een evenwichtige opbouw van het bedrijfsresultaat. Dit is van belang omdat het bedrijfsresultaat uit verkoop van nieuwe auto’s doorgaans aanmerkelijk lager en cyclischer is dan die uit after-sales-service, verkoop van gebruikte auto’s en uit overige dienstverlening.

Het beleid van Stern Financial Services is gericht op de ontwikkeling van (financiële) mobiliteitsproducten en -diensten die onder het eigen merk aan de klanten van Stern Dealers en Stern Mobility Services worden aangeboden. Deze producten en diensten bestaan thans uit autolease, autoparkbeheer, autoverzekering, autofinanciering en (verlengde) garantie op gebruikte auto’s.

Het beleid van Stern Mobility Services is gericht op groei en op het creëren van een stabiele, groeiende bijdrage aan het groepsresultaat, zonder de moeilijk voorspelbare invloed van de autofabrikanten op investeringen, marges en tarieven. In dit kader zal veel aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van de eigen, onafhankelijke garageformule. Ook op het gebied van schadeherstel wordt groei nagestreefd, vooral in die gebieden waarin Stern nog niet actief is.

Geacquireerde ondernemingen kunnen, mede dankzij de reeds door Stern bereikte omvang, hun bedrijfsvoering verder optimaliseren dan wel stabiliseren. Met het oog op deze optimalisatie en het realiseren van de daaraan verbonden kostenvoordelen, wordt binnen Stern veel aandacht besteed aan het verbeteren van bedrijfsprocessen en samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen.

Nieuwe activiteiten van Stern Dealers zullen in de eerste plaats gericht zijn op de hoofdmerken in de portfolio en kunnen een (geleidelijke) geografische uitbreiding tot gevolg hebben. Wat betreft nieuwe automerken gaat de voorkeur uit naar die merken die op fabrieksniveau gelieerd zijn aan reeds door Stern vertegenwoordigde merken. Stern beoogt daarmee zijn positie als een solide partner van de desbetreffende fabrikanten en hun importeur(s) in Nederland te handhaven. Tevens let Stern ten aanzien van reeds gevoerde merken scherp op de financiële draagkracht en performance van de achterliggende autofabrikanten. Is die duurzaam in het geding dan zal Stern haar strategie en beleid daarop aanpassen.

bron: Jaarrapport 2014 Stern Groep N.V.