Omschrijving

Minimaliseren van restafval door het faciliteren en stimuleren van afvalscheiding en waar mogelijk voorkomen van afvalstromen. Het afvalbeleid draagt ook bij aan de ambitie van Stern om stappen te nemen richting een circulaire economie: van het verbruiken naar het gebruiken van grondstoffen.

Boundary

Directie, Groepsraad, duurzaamheidsambassadeurs, vestigingsmanagement, afvalmanagementpartner.

Managementaanpak

Elk kwartaal vindt er een duurzaamheidsoverleg plaats, waarin één duurzaamheidsambassadeur per bedrijfsonderdeel, onder begeleiding van een externe afvalmanagementpartner, ervaringen en kennis deelt en waarin concrete businesscases worden bepaald en gevolgd. Continu wordt bijgestuurd om, ook bij veranderende interne en externe factoren, de zorgvuldige omgang met ons leefmilieu te waarborgen en afvalkosten te beheersen. Door het afvalbeleid blijven de milieuprestaties verbeteren en zijn de afvalkosten beheersbaar en inzichtelijk. Deze overleggen dragen bij aan continue focus op afvalmanagement en resulteren in het snel doorvoeren van verbeteringen. Het management ontvangt ieder kwartaal een rapportage, een geïntegreerde rapportage wordt ieder halfjaar met de Directie besproken. In 2017 zal met leveranciers worden gezocht naar mogelijkheden om afvalstromen terug te dringen die direct gerelateerd zijn aan hun leveringen aan Sternbedrijven.

Doel, KPI of beschrijving

  • Hoeveelheid restafval (kg) per monteur verlagen
  • Recyclepercentage optimaliseren
  • Totale hoeveelheid afval terugdringen door meer aandacht voor het ontstaan van afval in de keten (circulaire economie)

Materialiteit

Afval belast het milieu. Stern wil dit daarom waar mogelijk voorkomen.

Toelichting resultaat

Er is afgelopen jaar wederom voortgang geboekt in de afvalprestatie-indicatoren. Het scheidingspercentage is, zowel bij SternSchade als bij de Dealergroep Stern, verder toegenomen tot respectievelijk 74% en 81%. De doelstelling van de hoeveelheid restafval per monteur is bij Dealergroep Stern ruimschoots behaald. Bij SternSchade is de hoeveelheid restafval per monteur afgenomen, maar is de doelstelling niet behaald. De afvalkosten per monteur lieten een stijging zien. Dit is deels verklaarbaar door de groei in de business. De toegenomen verkopen en meer werkplaatsbezoeken hebben ook in 2016 geleid tot hogere afvalvolumes en hogere kosten.

In 2016 is veel aandacht besteed aan het gedrag van medewerkers met betrekking tot afval. In alle werkplaatsen zijn instructieborden aangebracht en afvalcontainers zijn voorzien van stickers waarop de afvalstroom duidelijk is vermeld. De eerste metingen tonen aan dat er door dit “Communicatie @ werkplaats”-project een extra toename van afvalscheiding is gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld de aanwezigheid van folie en karton in het restafval van 6% naar 3% gedaald.

Afvalprestatie-indicatoren-2017.gif
afvalscheiding.gif
afvalscheiding2.gif