Omschrijving

Minimaliseren van restafval door het faciliteren en stimuleren van afval- scheiding en waar mogelijk voorko- men van afvalstromen. Het afvalbeleid draagt ook bij aan de ambitie van Stern om stappen te nemen richting een circulaire economie: van het verbruiken naar het gebruiken van grondstoffen.

Boundary

Directie, Groepsraad, duurzaamheids- ambassadeurs, vestigingsmanagement en afvalmanagementpartner.

Managementaanpak

Elk kwartaal vindt er een duurzaamheidsoverleg plaats, waarin één duurzaamheidsambassa- deur per bedrijfsonderdeel, onder begeleiding van een externe afvalmanagementpartner, ervaringen en kennis deelt en waarin concrete businesscases worden bepaald en gevolgd. Continu wordt bijgestuurd om, ook bij veranderende interne en externe factoren, de zorgvuldige omgang met ons leefmilieu te waarborgen en afvalkosten te beheersen. Door het afvalbeleid blijven de milieuprestaties verbeteren en zijn de afvalkosten beheersbaar en inzichtelijk. Deze overleggen dragen bij aan continue focus op afvalmanagement en resulteren in het snel doorvoeren van verbeteringen. Het management ontvangt ieder kwartaal een rapportage. Een geïntegreerde rapportage wordt ieder halfjaar met de Directie besproken. In 2018 zal met leveranciers worden gezocht naar mogelijkheden om afvalstromen terug te dringen die direct gerelateerd zijn aan hun leveringen aan Stern-bedrijven.

Doel, KPI of beschrijving

  • Hoeveelheid restafval naar 655 ton en totale hoeveelheid afval terugdringen (bij vergelijkbare omzet werkplaatsen)
  • Recyclepercentage Dealergroep Stern naar 81%
  • Recyclepercentage SternPoint naar 74%

Materialiteit

Afval belast het milieu. Stern wil dit daarom waar mogelijk voorkomen.

Toelichting resultaat

Het afvalscheidingspercentage van Dealergroep Stern is gelijk gebleven op het hoge niveau van 81%. Met dit percentage blijven we koploper in duurzaam afvalmanagement in onze sector. In de werkplaatsen komen veel specifieke afvalstromen vrij en is het belang van afvalscheiding groot. In 2017 zijn initiatieven genomen om de hoeveelheid afvaltransport verder te reduceren, onder andere van het klein gevaarlijk afval, en is een project gestart om in de keten de retourlogistiek van verpakkingen op te zetten.

De totale hoeveelheid restafval komt voor 2017 uit op 681 ton. Naast het restafval zijn ook de overige stromen toegenomen in volume ten opzichte van 2016. Het totale volume in 2017 is met 3,8% toegenomen en komt overeen met de groei in aftersalesomzet (+3,6%).

Het afvalscheidingspercentage van SternPoint is ten opzichte van vorig jaar met 5% gedaald naar 69%. De doelstelling van 74% is daarbij niet gehaald. De voornaamste reden is de aansluiting van zes nieuwe, overgenomen vestigingen. Deze waren in 2017 nog niet volledig efficiënt in operatie.

resultaten-afvalmanagement.jpg