Omschrijving

Minimaliseren van restafval door het faciliteren en stimuleren van afvalscheiding en waar mogelijk voorkomen van afvalstromen. Het afvalbeleid draagt ook bij aan de ambitie van Stern om stappen te nemen richting een circulaire economie: van het verbruiken naar het gebruiken van grondstoffen.

Boundary

Directieteam, divisiedirectie, duurzaamheidsambassadeurs, vestigingsmanagement en afvalmanagementpartner.

Managementaanpak

Elk kwartaal komen de duurzaamheidsambassadeurs (één per bedrijfsonderdeel) bijeen. Samen met een externe afvalmanagementspecialist worden ervaringen en kennis gedeeld aan de hand van concrete businesscases. Continu wordt bijgestuurd om, ook bij veranderende interne en externe factoren, de zorgvuldige omgang met ons leefmilieu te waarborgen en afvalkosten te beheersen. Door het afvalbeleid blijven de milieuprestaties verbeteren en zijn de afvalkosten beheersbaar en inzichtelijk. Deze overleggen dragen bij aan continue focus op afvalmanagement en resulteren in het snel doorvoeren van verbeteringen. Het management ontvangt ieder kwartaal een rapportage. Een geïntegreerde rapportage wordt ieder halfjaar met de Directie besproken.

Doel, KPI of beschrijving

Hoeveelheid restafval naar 655 ton en totale hoeveelheid afval terugdringen (bij vergelijkbare omzet werkplaatsen). Recyclepercentage Dealergroep Stern naar 82%. Recyclepercentage SternPoint naar 75%.

Materialiteit

Afval belast het milieu. Stern wil dit daarom waar mogelijk voorkomen

Toelichting resultaat

De totale hoeveelheid restafval komt voor 2018 uit op 654 ton. Dit is een daling van 4,1% ten opzichte van 2017. Het afvalscheidingspercentage van Dealergroep Stern is gestegen naar 82%. Dit is het hoogste percentage ooit behaald. Ook is het restafval in kg per monteur voor Dealergroep Stern 29 kg onder target uitgekomen. Dit komt voor een groot deel doordat in 2018 het aantal monteurs licht is gestegen (2% hoger dan een jaar ervoor) maar daarentegen het aantal werkplaatsen is gedaald. Het gevolg is dat er gemiddeld meer monteurs per werkplaats zijn. Hierop is actief gestuurd waardoor de afvalstructuur efficiënter kon worden ingericht. De doelstelling voor het afvalscheidingspercentage van SternPoint is niet behaald. De tendens in schadeherstel is om meer te repareren dan te vervangen. Hierdoor vallen de kilogrammen voor metalen en kunststoffen lager uit. Tevens worden verfrestanten door onze leverancier retour genomen. Ten slotte heeft een schadevestiging minder diversiteit aan afvalstromen dan een dealervestiging. Zo is de hoeveelheid accu’s en afgewerkte olie bij schadevestigingen zeer beperkt. Dit alles resulteert in een hoger percentage restafval ten opzichte van de totale afvalhoeveelheid. Als we voor SternPoint alleen kijken naar de target voor restafval in kg per monteur dan zie je dat ook hier goed gepresteerd is. De doelstelling van 650 kg is gehaald.

resultaten-afvalmanagement.jpg