Omschrijving

Minimaliseren van energieverbruik door het stimuleren van energiebesparende maatregelen. Continu wordt bijgestuurd om, ook bij veranderende interne en externe factoren, de zorgvuldige omgang met ons leefmilieu te waarborgen en afvalkosten te beheersen.

Boundary

Directieteam, divisiedirectie, duurzaamheidsambassadeurs en energiemanagementpartner.

Managementaanpak

Het vergroten van het inzicht in het energieverbruik en het verbeteren van de energie-efficiëntie van de verschillende (productie)processen. Stern heeft voor alle vestigingen de kosteneffectieve energiebesparende maatregelen geïdentificeerd en een plan van aanpak opgesteld om deze de komende jaren te realiseren. De duurzaamheidsambassadeurs en locatiemanagers worden maandelijks geïnformeerd over de ontwikkeling van het energieverbruik en de per vestiging opgestelde energiedoelstelling.

Doel, KPI of beschrijving

Het energieverbruik van alle vestigingen in 2020 op het niveau hebben van de best presterende vestiging van 2014. Op basis van de G4-richtlijnen wordt tevens de emissie van broeikasgassen (scope 1 & 2) gerapporteerd. Stern stelt zich ten doel jaarlijks de uitstoot van CO2 met 1% te reduceren

Materialiteit

Het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen is milieubelastend en draagt bij aan klimaatverandering. Stern wil daarom zijn energieverbruik minimaliseren en zo veel mogelijk inzetten op het gebruik van duurzame energie.

Toelichting resultaat

In 2018 heeft Stern zijn CO2-uitstoot met 15% gereduceerd. Naast een reductie in het energieverbruik is in 2018 84% van het elektriciteitsvolume gecompenseerd met Garanties van Oorsprong (GvO’s) uit Europese wind. De vermeden CO2-uitstoot die hiermee is gerealiseerd komt uit op 8.567 ton CO2. Komende jaren zal Stern haar CO2-footprint verder reduceren.

Het absolute energieverbruik is in 2018 voor zowel elektriciteit (-1,0%) als gas (-1,7%) afgenomen. Bij elektriciteit nam het verbruik in het hoogtarief (-1,4%) meer af dan het verbruik in het laagtarief (-0,1%). Ondanks dat de maanden februari en maart extreem koud waren was 2018 een gemiddeld warm jaar. Het gecorrigeerde verbruik komt hierdoor licht lager uit en is ten opzichte van 2017 met -1,2% afgenomen.

Ook in 2018 is een aantal vestigingen grootschalig gerenoveerd, met specifieke aandacht voor energiebesparende verlichting. In het najaar zijn tevens alle klimaatinstallaties gecontroleerd op inregel- en schakeltijden. Doorlopende energiemonitoring borgt het tegengaan van inefficiënt energieverbruik, waarbij tevens de resultaten van de geïmplementeerde energiebesparende maatregelen zichtbaar worden gemaakt. Voor de komende jaren heeft Stern een uitgebreid plan van aanpak opgesteld om alle vestigingen te voorzien van duurzame verlichting en aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren.

co2-1.jpg
co2-2.jpg
co2-3.jpg