Omschrijving

Minimaliseren van energieverbruik door het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het voorkomen van energieverbruik. Continu wordt bijgestuurd om, ook bij veranderende interne en externe factoren, de zorgvuldige omgang met ons leefmilieu te waarborgen en afvalkosten te beheersen.

Boundary

Directie, Groepsraad, duurzaamheidsambassadeurs en energiemanagementpartner.

Managementaanpak

Het vergroten van het inzicht in het energieverbruik en het verbeteren van de energie-efficiëntie van verschillende (productie)processen. Alle vestigingen ontvangen maandelijks een energierapportage waarin hun energieverbruik wordt afgezet tegen een doelstelling, waarmee hun energieprestatie wordt gemeten.

Doel, KPI of beschrijving

Het energieverbruik van alle vestigingen in 2020 op het niveau hebben van de best presterende vestiging van 2014.

Op basis van de G4-richtlijnen wordt tevens de emissie van broeikasgassen (scope 1 & 2) gerapporteerd. Stern stelt zich ten doel jaarlijks de uitstoot van CO2 met 1% te reduceren.

Materialiteit

Het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen is milieubelastend en wil Stern daar waar mogelijk terugdringen en voorkomen.

Toelichting resultaat

In 2016 heeft de Stern Groep 6% minder elektriciteit verbruikt dan in 2015. Ondanks een toename van het aantal elektrameters is het gemiddelde verbruik per meter in deze periode afgenomen. Het absolute gasverbruik is in 2016 licht toegenomen ten opzichte van 2015. Indien het gasverbruik echter wordt gecorrigeerd voor het verschil in buitentemperatuur tussen beide jaren, wordt ook hier een kleine afname van het verbruik gemeten. De verbruikscijfers van 2016 laten zien dat de inspanningen die Stern verricht op het gebied van energiemanagement zich uitbetalen in een lager energieverbruik en daardoor een lagere CO2-uitstoot. Bij de priorisering van de gebouwgebonden maatregelen zijn zowel quick wins benut, zoals het optimaliseren van klimaat- en persluchtinstallaties, als structurele maatregelen getroffen, zoals het vervangen van verlichting door T5/led en het plaatsen van bewegingsdetectoren. Ook zijn er gebruiksgebonden maatregelen getroffen, waaronder het inzetten van de zogenaamde “painttrotter” in het schadeherstelproces als alternatief voor de traditionele spuitcabine en het verbeteren van het periodieke onderhoud van installaties. Naast de maatregelen die zijn gericht op de reductie van het energieverbruik blijft Stern zich ook inzetten voor een duurzamere energiehuishouding. Het wagenpark wordt bij voorkeur vervangen door elektrische en hybride auto’s en op de vestiging aan de Burg. Stramanweg zullen in 2017 zonnepanelen worden geplaatst.

Ook op het gebied van energiemonitoring zijn weer verschillende stappen gezet in 2016. Zo heeft op meerdere vestigingen een energie-audit plaatsgevonden waarbij energieprofielen en -balansen zijn vastgesteld en alle verbeterpunten met betrekking tot energiebesparing zijn geïnventariseerd. Naast het vergroten van het inzicht in het energieverbruik is door middel van het plaatsen van tussenmeters in wasstraten ook het waterverbruik beter in kaart gebracht. Daarnaast wordt op verschillende vestigingen ook de binnentemperatuur gemeten, zodat klimaatinstallaties nog nauwkeuriger kunnen worden ingeregeld.

co2-footprint

energieverbruik-stern.gif