Omschrijving

Minimaliseren van energieverbruik door het stimuleren van energie- besparende maatregelen. Continu wordt bijgestuurd om, ook bij veranderende interne en externe factoren, de zorgvuldige omgang met ons leefmilieu te waarborgen en afvalkosten te beheersen.

Boundary

Directie, Groepsraad, duurzaam- heidsambassadeurs en energie- managementpartner.

Managementaanpak

Het vergroten van het inzicht in het energieverbruik en het verbeteren van de energie- efficiëntie van verschillende (productie)processen. Alle vestigingen ontvangen maandelijks een energierapportage waarin hun energieverbruik wordt afgezet tegen een doelstelling, waarmee hun energieprestatie wordt gemeten.

Doel, KPI of beschrijving

Het energieverbruik van alle vestigin- gen in 2020 op het niveau hebben van de best presterende vestiging van 2014. Op basis van de G4-richtlijnen wordt tevens de emissie van broeikasgassen (scope 1 & 2) gerapporteerd. Stern stelt zich ten doel jaarlijks de uitstoot van CO2 met 1% te reduceren.

Materialiteit

Het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen is milieubelastend en wil Stern daar waar mogelijk terugdringen en voorkomen.

Toelichting resultaat

De CO2-uitstoot van Stern is in 2017 teruggebracht met 15%. Deze afname is het resultaat van het vergroenen van 42% van het totale elektriciteitsvolume door compensatie met Garanties van Oorsprong (GvO’s) uit Europese windenergie. Hiermee heeft Stern een vermeden uitstoot gerealiseerd van 4.283 ton CO2. Komende jaren zal Stern het vergroenen van het elektriciteitsvolume verder uitbreiden. Doelstelling is om 100% van het totale elektriciteitsvolume te compenseren.

Ook het absolute energieverbruik is in 2017 afgenomen. Het elektriciteitsverbruik daalde in totaal met 1,8%, waarbij het verbruik in het laagtarief meer daalde (-2,8%) dan het verbruik in het hoogtarief (-1,3%). Het gemeten gasverbruik nam met 2,8% af. Doordat 2017 relatief gezien warmer was dan 2016 ligt het gecorrigeerde gasverbruik hoger, maar is er over 2017 nog steeds sprake van een daling van het gasverbruik (-1,1%).

Stern heeft in 2017 zijn activiteiten rondom energiebesparing opnieuw geïntensiveerd. Door gerichte energiemonitoring en verbruiksanalyses is de grip op het energieverbruik versterkt. Daarnaast heeft een grootschalige inventarisatie plaatsgevonden op basis van de vernieuwde Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor de mobiliteitsbranche. In 2018 zal gestart worden met de uitvoer van specifieke energiebesparende maatregelen die uit deze inventarisatie naar voren zijn gekomen.

co2-1.jpg
co2-2.jpg
co2-3.jpg