Omschrijving

De mate waarin medewerkers aangeven gelukkig en content te zijn met hun werk en daarbij behorende omgeving.

Boundary

Directie, Groepsraad, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Stern maakt een transitie van een traditionele dealerholding naar een moderne onderneming. Dit heeft begin 2016 geleid tot het aanstellen van een directeur HRM en later in het jaar tot de integratie van bestaande decentrale personeelsafdelingen. In 2017 krijgt deze beweging een vervolg door het verder harmoniseren en professionaliseren van het gevoerde personeelsbeleid. De uitvoering van een medewerkerstevredenheidsenquête maakt deel uit van de beoogde vervolgstappen. De resultaten zullen worden ingezet om het gevoerde beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen.

Doel, KPI of beschrijving

Stern bereidt in 2017 in samenwerking met een externe specialist de uitvoering voor van een medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2018 zal plaatshebben.

Materialiteit

Een tevreden medewerker zal Stern minder snel vrijwillig verlaten. Ook medewerkersbetrokkenheid, de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij hun werk én Stern, is belangrijk. Enthousiaste en loyale medewerkers vormen het vliegwiel voor onze organisatie. Zij stralen hun bevlogenheid uit richting onze klanten, wat de relatie ten goede komt en aantoonbaar zorgt voor een hogere klantloyaliteit. Medewerkerstevredenheid en -loyaliteit meten zorgt ervoor dat we in kaart brengen hoe onze medewerkers in hun vel zitten, hetgeen vervolgens het startpunt vormt om vanuit te gaan verbeteren.

Toelichting resultaat

Stern heeft de afgelopen jaren weliswaar geen onderzoek gedaan naar de tevredenheid van zijn medewerkers, het geluk van medewerkers staat in zijn bedrijfsvoering wel degelijk voorop. Een goed voorbeeld is het gestarte pilotprogramma “Grip op de toekomst” dat in 2016 bij SternSchade is ingezet, waarin naast aandacht voor vitaliteit en ziektepreventie ook training aan leidinggevenden wordt gegeven over het in gesprek zijn en blijven met hun medewerkers. De medewerker wordt gevraagd om input over zijn werkzaamheden (werktempo en -hoeveelheid), ideeën die leven op de werkvloer, relatie met collega’s en leidinggevenden en de bedrijfscultuur. De resultaten van het programma zijn inzichtelijk via een dashboard. In 2016 is Stern breed gestart met het structureel voeren van exitgesprekken met medewerkers die Stern verlaten, teneinde lering te kunnen trekken uit hun feedback en op basis daarvan het beleid aan te passen.