Omschrijving

Stern streeft een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel na.

Boundary

Directie, Groepsraad, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Bij Stern zijn medewerkers werkzaam van alle leeftijdscategorieën. Elke groep is goed vertegenwoordigd. 2,5% van het totale personeelsbestand is ouder dan 66 jaar. Dit zijn met name oproepkrachten die na hun pensionering opnieuw in dienst komen. Het leerlingenbeleid zal in de komende jaren zijn vruchten gaan afwerpen, waardoor de gemiddelde leeftijd lager zal worden. Stern stimuleert medewerkers (gedeeltelijk) gebruik te maken van vroegpensioen, wat echter wordt bemoeilijkt door de slechte prepensioenregelingen die medewerkers weerhouden ervan gebruik te maken.

Doel, KPI of beschrijving

Jaarlijks de gemiddelde leeftijd verlagen met één jaar. Materialiteit De autobranche heeft te maken met snel veranderende technologieën, wat eisen stelt aan het opleidingsniveau en -type van personeel van Stern-bedrijven. Teneinde te kunnen beschikken over een juiste mix van medewerkers met kennis van traditionele autotechniek en van nieuwe technieken (onder andere elektrische aandrijving) is het bijscholen van medewerkers en de instroom van voldoende juist opgeleide schoolverlaters van groot belang. Voldoende instroom vereist ook doorstroming van bestaande medewerkers naar andere functies binnen of buiten het bedrijf.

Toelichting resultaat

Het aantal medewerkers jonger dan 30 jaar is in 2016 gestegen met ruim 7% ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het aandeel medewerkers van 30-49 jaar licht is gedaald. Het aantal medewerkers ouder dan 50 jaar is daarentegen gestegen met 8%, wat resulteert in een gemiddelde leeftijd in 2016 van 42,2 jaar, een lichte stijging ten opzichte van 2015 (41,9 jaar). Toch handhaaft Stern zijn doelstelling en streeft het in 2017 opnieuw naar een verlaging van de gemiddelde leeftijd met één jaar.

leeftijdsopbouw.gif