Omschrijving

Stern streeft een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel na.

Boundary

Directieteam, Clusterdirectie, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Bij Stern zijn medewerkers werkzaam van alle leeftijdscategorieën. Elke groep is goed vertegenwoordigd. 3% van het totale personeelsbestand is ouder dan 66 jaar (2016: 2,5%). Dit zijn vooral oproepkrachten die na hun pensionering opnieuw in dienst komen. Het leerlingenbeleid zal in de komende jaren zijn vruchten gaan afwerpen, waardoor de gemiddelde leeftijd lager zal worden. Stern stimuleert medewerkers (gedeeltelijk) gebruik te maken van vroegpensioen, wat echter wordt bemoeilijkt door relatief slechte prepensioenregelingen die medewerkers weerhouden hiervan gebruik te maken.

Materialiteit

De autobranche heeft te maken met snel veranderende technologieën. Dit stelt eisen aan het opleidingsniveau, kennis en achtergrond van Stern-medewerkers. Teneinde te kunnen beschikken over een juiste mix van medewerkers met kennis van zowel traditionele autotechnieken als van nieuwe technologie (bijvoorbeeld elektrische aandrijving) is het bijscholen van medewerkers en de instroom van voldoende juist opgeleide schoolverlaters van groot belang. Voldoende instroom vereist ook doorstroming van bestaande mede- werkers naar andere functies binnen of buiten het bedrijf.

Doel, KPI of beschrijving

Jaarlijks de gemiddelde leeftijd verlagen met één jaar.

Toelichting resultaat

Het aantal medewerkers jonger dan 30 jaar is in 2017 gestegen met ruim 11% ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het aandeel medewerkers van 30-49 jaar wederom licht is gedaald. Het aantal medewerkers ouder dan 50 jaar is daarentegen met ruim 8% gestegen. Dit resulteert in een gemiddelde leeftijd in 2017 van 43,1 jaar, een lichte stijging ten opzichte van 2016 (42,2 jaar). Toch handhaaft Stern zijn doelstelling voor de lange termijn en streeft het in 2018 opnieuw naar een verlaging van de gemiddelde leeftijd met één jaar.

leeftijdsopbouw.jpg