Omschrijving

Het beheersen, voorkomen en terugdringen van het korte, middellange en lange verzuim als gevolg van ziekte.

Boundary

Directieteam, divisiedirectie, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Stern streeft naar een vitale en gezonde organisatie, waarbinnen medewerkers op een prettige en gezonde wijze kunnen werken. Als gevolg van de Wet verbetering Poortwachter heeft Stern extra aandacht voor het verzuimbeleid. Doel is verlaging van het ziekteverzuim door middel van het zoeken naar en inzetten van preventiemaatregelen, passende re-integratiemogelijkheden en interventies. Leidinggevenden hebben de eerste periode (tot zes weken) een actieve rol bij het begeleiden van het ziekteverzuim. Na zes weken neemt de HR Business Partner de lead in het volgen van het verzuim en het voldoen aan alle verplichtingen inzake de Wet verbetering Poortwachter. Het ziekteverzuim is ieder kwartaal onderwerp van gesprek in de directievergaderingen.

Doel, KPI of beschrijving

Stern streeft naar een gemiddeld verzuimpercentage dat lager is dan het gemiddelde verzuimpercentage in de branche, maar onderzoekt of er andere (beter vergelijkbare) benchmarks beschikbaar zijn. Speciale aandacht is er voor het langetermijnziekteverzuim.

Materialiteit

Wij willen werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Dit zal resulteren in meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Toelichting resultaat

Het ziekteverzuim in 2018 is ten opzichte van 2017 met 0,4% gedaald, ondanks de griepepidemie die van januari tot in april 2018 een forse stijging van het korte verzuim veroorzaakte. In 2018 kwam het ziekteverzuim van medewerkers uit op 4,4% (2017: 4,8%). Het branchegemiddelde van BOVAG in 2018 steeg daarentegen met 0,4%. Het betreft hier verzuimcijfers die opgesteld zijn door ArboNed op basis van de bij ArboNed aangesloten klantenpopulatie. Het landelijke verzuimcijfer 2018 (alle bedrijfstakken) bedraagt 4,3%. Nader onderzocht wordt of er onder leiding van BOVAG een verzuimpercentagebenchmark kan worden samengesteld op basis van de grotere dealerholdings in Nederland.

Het aantal ziekmeldingen in 2018 bedroeg 2.794, de gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 1,2. 1.524 medewerkers (circa 63%) hebben zich één of meer keer ziekgemeld. Wij zagen in 2018 een daling van het langdurig verzuim vanwege hernieuwde aandacht voor de lopende dossiers door de nieuwe arbodienst, waarmee Stern begin 2018 van start is gegaan.

ziekteverzuim.jpg