Omschrijving

Het beheersen, voorkomen en terugdringen van het korte, middellange en lange verzuim als gevolg van ziekte.

Boundary

Directie, Groepsraad, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Stern streeft naar een vitale en gezonde organisatie, waarbinnen medewerkers prettig en op een gezonde wijze kunnen werken. Als gevolg van de Wet verbetering Poortwachter heeft Stern extra aandacht voor het verzuimbeleid, met als doel verlaging van het ziekteverzuim door middel van het zoeken naar en inzetten van preventiemaatregelen, passende re-integratiemogelijkheden en interventies. Leidinggevenden hebben de eerste periode (tot zes weken) een actieve rol bij het begeleiden van het ziekteverzuim. Na zes weken neemt de casemanager (HR) de lead in het volgen van het verzuim en het voldoen aan alle verplichtingen inzake Wet verbetering Poortwachter. Het ziekteverzuim is ieder kwartaal onderwerp van gesprek in de Groepsraad.

Doel, KPI of beschrijving

Stern streeft naar een gemiddeld verzuimpercentage dat lager is dan het gemiddelde verzuimpercentage in de branche (jaarlijks gepubliceerd door branchevereniging BOVAG in april). Speciale aandacht is er voor het lange ziekteverzuim.

Materialiteit

Wij willen werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers, wat zal resulteren in meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Toelichting resultaat

Het ziekteverzuim nam in 2016 licht toe tot 4,2% (2015: 4,0%) en blijft daarmee boven het landelijk branchegemiddelde van 3,8% (bron: BOVAG, per 12 april 2016). Het ziekteverzuim van 4,2% over 2016 is opgebouwd uit kort (0,8%), middellang (0,7%) en lang verzuim (2,7%). In vergelijking met een jaar eerder is het korte verzuim gelijk gebleven en het middellange en lange verzuim gestegen met elk 0,1%. De extra aandacht die in 2016 wederom is besteed aan het terugdringen van het (middel)lange verzuim heeft nog niet geleid tot een structurele afname. In het vierde kwartaal 2016 zijn wij begonnen met een pilotprogramma “Grip op de toekomst” bij SternSchade. Aandacht voor vitaliteit en preventie spelen daarin een belangrijke rol. Leidinggevenden worden verder getraind in het in gesprek zijn en blijven met de medewerker. Wij zullen in de loop van 2017 evalueren en bij succes wordt dit programma bij ander Stern-bedrijven voortgezet.