Omschrijving

Het beheersen, voorkomen en terugdringen van het korte, middel- lange en lange verzuim als gevolg van ziekte.

Boundary

Directie, Clusterdirectie, Stern HRM en leidinggevenden.

Managementaanpak

Stern streeft naar een vitale en gezonde organisatie, waarbinnen medewerkers op een prettige en gezonde wijze kunnen werken. Als gevolg van de Wet verbetering Poortwachter heeft Stern extra aandacht voor het verzuimbeleid. Doel is verlaging van het ziekteverzuim door middel van het zoeken naar en inzetten van preventiemaatregelen, passende re-integra- tiemogelijkheden en interventies. Leidinggevenden hebben de eerste periode (tot zes weken) een actieve rol bij het begeleiden van het ziekteverzuim. Na zes weken neemt de HR Business Partner de lead in het volgen van het verzuim en het voldoen aan alle verplichtingen inzake de Wet verbetering Poortwachter. Het ziekteverzuim is ieder kwartaal onderwerp van gesprek in de directievergaderingen.

Doel, KPI of beschrijving

Stern streeft naar een gemiddeld verzuimpercentage dat lager is dan het gemiddelde verzuimpercentage in de branche, maar onderzoekt of er andere (beter vergelijkbare) bench- marks beschikbaar zijn. Speciale aandacht is er voor het langeter- mijn-ziekteverzuim.

Materialiteit

Wij willen werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Dit zal resulteren in meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Toelichting resultaat

Helaas is het verzuim voor geheel Stern gedurende 2017 gestegen. Het belangrijkste arbeidsrisico in onze branche blijft fysieke belasting. Ook is algemeen bekend dat het ziekteverzuim stijgt wanneer de economie aantrekt. In 2017 kwam het ziekteverzuim van medewerkers uit op 4,8% (2016: 4,2%). Het branchegemiddelde van BOVAG in 2016 kwam uit op 3,8%. Het betreft hier verzuimcijfers die opgesteld zijn door ArboNed op basis van de bij ArboNed aangesloten klantenpopulatie. 84% hiervan heeft slechts 0-10 werknemers in dienst; 65% van de werknemers is werkzaam bij een werkgever die maximaal 50 werknemers in dienst heeft. Het landelijke verzuimcijfer 2016 (alle bedrijfstakken) bedraagt 4,1%. Nader onderzocht wordt of er andere (beter vergelijkbare) benchmarks voor Stern beschikbaar zijn.

Wij zagen in 2017 met name een stijging van het langdurig verzuim. Het aantal ziekmeldingen steeg met 1,8%. Begin 2018 is Stern overgegaan naar één arbodienst, die op een vernieu- wende en productieve manier werkt en de weg naar alle instanties weet te vinden. Deze arbodienst voert tevens de verzuim- en re-integratiebegeleiding, alsmede het casemanagement uit. Tevens wordt aandacht gegeven aan preventie van verzuim om de inzetbaarheid en de arbeidsgeschiktheid van medewerkers op de lange termijn te bevorderen. Door de snellere en andere wijze van handelen hopen wij dat deze aanpak een gunstig effect zal hebben op het ziekteverzuim in 2018.

ziekteverzuim.jpg